November 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2008

 

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À zÀ¸ÀÛVj

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA        :192/2008   PÀ®A        : 110(f) ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 261/11/08 gÀAzÀÄ 1200 WÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ)     ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ºÉÃzÀgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.