January 30, 2010

Bidar District Daily Crime Update 30/01/2010

¢£ÀA ¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30/01/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 395, 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZï] vÁ// ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ PÀl®j CAUÀr , fë®gïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ , ªÀÄPÀ̼À DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ VÃ¥sïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ d£ÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ 1]. ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ 2].¸ÀaãÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁqÀUÀƼÀ 3].C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ 4].ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÁeÉñÀégÀ ¸Á// J®ègÀÄ ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ CAUÀrUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ CªÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ .ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10-12 d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ PÉÆÃqÀ®Ä PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÀt ®Æn ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ¢AzÀ 10-12 d£ÀgÀ£ÀÄß §rUÉUÀ¼ÀÄ , ¸À°PÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj eÁvÉæAiÀÄ°è CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ 1]. ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZÀ] 2]. ¦üÃzÁºÀıɣÀ vÀAzÉ PÀ¦üî CºÉêÀÄzÀ ±ÁºÁ ¸Á// ªÀÄÄA¨Á¬Ä 3].CgÀ§SÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄ¥sÀSÁ£À ¸Á// eÁgÀRAqÀ 4]. ªÀÄwªÀůÁè ºÁ¹ä vÀAzÉ CwªÀůÁè ºÁ¹ä ¸Á// OgÀAUÀ¨ÁzÀ 5]. ªÀÄÄgÁzÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄ°PÀ ¸Á// OgÀAUÁ¨ÁzÀ 6]. ¤gÀAd£À vÀAzÉ §¸ÀAzÉç ªÀiÁ¯ÁÝgÀ ¸Á// ©ºÁgÀ gÀªÀjUÉ §rUÉ, ¸À°PÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀl®j ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®Æn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ .C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/f-6568 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ; 28-10-2010 gÀAzÀÄ 0715 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¦ü¬ÄªÀÄĤ¸Áì EªÀ¼ÀÄ ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÉÆÖ ºÀaÑzÀÄÝ, ºÀªÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÆÖªÀzÀ JuÉÚ ºÁPÀĪÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ MªÉÄä¯É vÉgÉzÀÄ JuÉÚ ºÁj ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqɬÄwÛzÁÝUÀ ¢: 29-01-10 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ JªÀiï.J. RªÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 341, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦ü®Ø ªÀiÁå£ï £ÀªÀÄä PÀnAUÀ DqÀgï §A¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀjAzÀ £À£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 489 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01/12/2009 jAzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAQUÉ DgÀ.©.L ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è UÁæºÀPÀjAzÀ §AzÀ ºÀt JtÂPÉ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è 500=00 gÀÆ £ÀA : 8 CS 579738 £ÉÃzÀÄ SÉÆÃn £ÉÆÃlÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÀ.©.L ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢ ¸À°è¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 20/2010 PÀ®A : 489 (©) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À Uàtw ¸À®ÄªÁV ¦ügÁå¢ JPÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É vÉÆÃj¹gÀvÁÛ£É.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-1-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
January 29, 2010

PRESS NOTE

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À°è ¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄ ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf EvÀ£À£ÀÄß «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ±ÀÆmï ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CzÉà ¢ªÀ¸À C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 132/09 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 27,28 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è EAvÀºÀ ±ÀÆmËmï ¥ÀæPÀgÀt ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ°UÉ zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ ²æà ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ L.¦.J¸À. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Éè gÀªÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÁVzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁV ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà DgÀ.JZï.£ÁAiÀÄPÀ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ vÀ¤PÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ¨Á®ZÀAzÀæ.©.J¸À. ºÁUÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀÛ ¹¦L ²æà ¥ÀoÁt ºÀĸÉãÀSÁ£À, ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸À.L ²æà ªÀĺÁzÉêÀ .¦. ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀÄvÁÛr ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£À PÀmÁÖ «gÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊjAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ G¸Àä£Á¨ÁzÀ eÉÊ°£À°è EzÀÄÝPÉÆAqÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥Áj PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÀt PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV §¯É ©Ã¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É, ¹zÀÞ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É E§âgÀÄ ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt PÉÆlÄÖ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÄ¥Áj PÉƯÉUÀqÀÄPÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁjPÀ ¸Á/ vÀqÀPÀ® vÁ. D¼ÀAzÀ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ §Æw ¸Á/ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3) gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á/ ¨sÉÊgÀªÀiÁqÀV vÁ/ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ZÁuÁPÀëvÀ£À¢AzÀ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀ DgÉÆævÀjAzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÀ JgÀqÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ jªÁ®égÀ ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E£ÉÆߧâ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ “ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ ¦AmÁå @ gÁºÀÄ® ’’ EvÀ£À£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2010 gÀAzÀÄ §A¢ü¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ¨Á®ZÀAzÀæ ¹.¦.L ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ , ²æà ¥ÀoÁt ºÀĸÉãï SÁ£À ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀÛ , ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. D±ÉÆPÀ, AiÀiÁzÀªÀ, RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ, ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ «oÀ¯ï, ªÀĺÉñÀ, ªÀÄAdÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgï oÁuÉAiÀÄ gÀ«AzÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ.20,000/- WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.

Bidar Distirct Daily Crime Update 29-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ eÉÆw 25 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, zÀ°vÀ, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁj vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 20000 ¸Á«gÀ gÉÆ. ºÁUÀÆ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ, E£ÀÄß ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà eÉÆw ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¦) FvÀ£ÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/10 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzï SÁeÁ ªÀÄ£ÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀhiÁQÃAiÀÄÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á, SÁ¢æ UËæAqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁgÀeÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸À¯Áä¤Rvï EªÀ¼ÀÄ C¯Á«ÄÃ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 1800 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹V°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ DgÉÆæ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄdvÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2708 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: amÁÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÉÛ SÉÊgÉÆãÀ©Ã ¸Á: ¨sÀzÉÆæâ£ï PÁ¯ÉÆä EªÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉ. DzÀgÉ J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£É CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ R°Ã® CºÀäzÀ U˸À¥ÀÄgÀªÁ¯É, 25 ªÀµÀð, mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£ÉAiÀÄ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ mÉÊgÀ ¥ÀA¥ÀZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¹ UÁ½ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ mÉÊgÀzÀ qÀPÀÌ MqÉzÀÄ PÀ©âtªÀ£ÀÄß qÉPÀì ¸ÀªÉÄÃvÀ §® PÀtÂÚ£À°è ºÉÆÃV JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà R°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° U˸À¥ÀÄgÀªÁ¯É 50 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 28-01-10 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æêÀÄw. ¹zÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 28-01-09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 425, 426, 447, 448, 461, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-12-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á: EqÀUÉj PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦ü¯ÉÆêÀÄ£ï vÀªÀÄzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹.JA.¹ G¥ÁzsÀåPÀë ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: EqÀUÉj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ ¥ÀªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß eÉ.¹.¦. ¬ÄAzÀ PÉqÀ« £Á±À¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 325, 504, 354, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄrAiÀÄ¥Áà UÀA¢üUÀÄr ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ CAUÀ¼À ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ ¸Àé®à JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«UÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĸÁÛ£ÀC° vÀAzÉ ªÁ»zÀ¸Á§ aAZÉÆýÀ, ªÀAiÀÄ 50, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀĪÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀÄqÀÄØ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Ä¯ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï C° SÁ¢ªÀiï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ GªÀgÀAiÀÄ PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ 05/2010 PÀ®A-78[3] PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L ©üêÀÄgÁªÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ GZÉÑ ªÀAiÀÄ-52 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120/- gÀÆ¥Á¬Ä 2] CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 3] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §±ÉÃnÖ ¸ÁB ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt eÁw ¥ÀzÀä±Á° PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-22 r-1778 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÉÆPÀmÉ£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 447, 504, 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃPÀļÀ¹AUï vÀAzÉ «oÀ×®¹AUï Z˺Át ¸Á; zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ZËPï §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀÄzÁgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á¨ï aPÀ£ÀªÁ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; UÀįï«ÄeÁð UÀ°è §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzsÀå d«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆÃlðzÀ°è ¹«¯ï zsÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÉÆÃlð¢AzÀ ¸ÉÖl¸ÉÆÌà eÁåw ºÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀ «®èzÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 51/2 £ÉßÃzÀgÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV 5000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ §§° ªÀÄgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 28, 2010

DAILY CRIME UPDATE 28/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28/01/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÁAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà «¨sÀÆvÉ, 40 ªÀµÀð, ¸Á. vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ PÁgï ¸ÀA. J¦-10/JDgï-6485 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ 50 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §UÀzÀ® vÁAqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀªÉð £ÀA. 407 gÀ°è 4 JPÀÌgÉ 30 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ, ªÀiÁªÀ ¸ÀvÀÛ §½PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À£À ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ D¹Û ºÀAaPÉ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ CzsÀð ¨sÁUÀ ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁV°è ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ¥ÀA¥À ¸ÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À RZÁðzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀÆ¥À¹AUÀ vÀAzÉ §£À¹gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á/ §UÀzÀ® vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÀgÀ ºÁUÀÄ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁr £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹gÀÄvÁÛ£É. »UÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ aPÀÌ «µÀAiÀÄPÀÌ ºÁUÀÄ D¹Û ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAqÁzÀ d£ÀjUÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr J£ÁzÀgÀÄ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ QñÀ£À¤UÉ gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ¤ÃªÀÅ PÉüÀÄwÛ®è JAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄäUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĸÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀªÀÄUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀ 50 eÁåw PÀÄgÀ§ÄgÀ G CmÉAqÀgÀ ¸Á ªÀÄgÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ïÀ ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀtªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CtÚ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Áà EªÀgÉ®ègÀħAzÀÄ ¨sÁqÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ PÉÆqÀĪÀ zÀÄqÀÄØ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀÄwÛ®è. CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ E§âgÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/01/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÀÌtÚ ±ÁºÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// WÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨Á¬Ä£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð PÀÄgÀħ ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄ EªÀjUÉ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ AiÀiÁgÀÄ §gÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ J gÀAr ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÁQ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fÃÀªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ: 20-21/01/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁzsÀ ªÀÄåPÉæ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á/ qÉÆAUÀgÀV ºÉÆ®zÀ° ¨É¼ÉzÀ PÀ©â£À ºÀt §A¢zÀÝPÉÌ vÀ£Àß ¥Á°£À ºÀt PÉýzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀiÁåPÉæ E£ÀÆß 5 d£À ¸Á/ qÉÆAUÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27/01/2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27-01-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±É«ÄªÀÄ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄPÀÆìzÀ C° ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀzÀå gÉÆ»¯É UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄPÀÆìzÀ C° EvÀ£ÀÄ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÀ ¨sÁ°Ì r¥ÉÆÃzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ; 26-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ; 27-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛVzÉãÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ M§â UÀAqÀÄ ±ÀªÀ zÀÆgÉwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÀÄÈvÀªÀ£À£ÀÄß UÀÄwð¹ ¸À¢jAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©æd ªÉÄ°AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ, PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀ ªÉÄ®ÄQ£À°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÀ zÀÆgÀĪÁt ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤r UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¦ÃlUÉÆAqÁ ¸ÁB ¤uÁð ªÁr EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤uÁð- §¹ÃgÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÉÆÃgÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀƤ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÆV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ®è¥Áà EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀÄĪɯï vÀAzÉPÀÆAr¨sÁ dÆPÁ¯É£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw Qæ±ÀÑ£ï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/01/2010 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf, ¸ÀÄgÉñÀ, ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.JZï 24/362 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£À JqÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀ®è¥Àà PÀĽvÀÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÀÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Dw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ DqÀØ¢qÀªÁV ¤µÁ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ/¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝgÀÄ PÉüÀzÉ ºÁUÉ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀÆV £ÁUÀuÁÚ ªÀÄgÀPÀ¯É EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ°è£À ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ fÃ¥ï DPÀqÉ EPÀqÉ D®ÄUÁqÀÄwzÁÝUÀ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà E§âgÀÄ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆAl ,¨ÉãÀÄß ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ, Q«AiÀÄ ªÉÄ®UÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄQ«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°èAiÉÄ vÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ fÃ¥ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÀÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 27/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/01/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA J.¦M.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ºÉʧvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ¥sÀ¹ð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀAzÀ ¥sÀ¹ðUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ »AzÉ ¸ÀzÀj ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ E½¹ SÁ°AiÀiÁzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj Qè£ÀgÀ PɼÀV½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÆgÀAiÀiÁå vÀAzÉ JA. ¸ÉÊ®A ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA B J.¦.-36 JPÀë-3855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄÄZÀÑgÀ¯Á vÁ: ºÀ¸À£À ¥Àæw f¯É: ªÀgÀAUÀ® (J.¦.) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀªÀ Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÆZÉÑgÁªÀÄ®Ä ¸À®¥Á ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: ®Qëöä¥ÀÆgÀ (J.¦) FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj Qè£ÀgÀ£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À §®UÀqÉ ¨sÀÄd¢AzÀ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÀÄ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1700 UÀAmÉ DVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ QèãÀgÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®V ¯Áj Qè£ÀgÀ gÀªÉÄñÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1905 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/10 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/01/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉ ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RÄzÀÄݸÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ®¸ÀÌgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð GB fÃ¥À £ÀA. JªÀÄ.gÀhÄqÀ.gÀhÄqÀ.-5166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤uÁ𠲪ÁgÀzÀ°è ±ÀAPÉæ¥ÁàUÀÄgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ CdUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸ÁB ¤uÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39 JªÀÄ-217 £ÉÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À°è EzÀÝ ¤Ã®ªÀÄä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÃmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 18/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀUÀƼÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆÃjPÀë £ÀA. PÉJ-39/2130 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸Àt ªÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw PÀ§â®UÉÃgÀ ¸ÁB ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀj¤AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¹ÃgÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C¨ÉÃzÀ C° DmÉÆà jÃPÀë £ÀA. PÉJ-39/3095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÀëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ DmÉÆà jPÀëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÀë ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 17/2010 324, 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2010 gÀAzÀÄ 0800UÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀĺÉñÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ ¸ÁB ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£ÀUÉ, ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ CAV »rzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¤AvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


January 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 26/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 498 (J) 307 L¦¹ L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄ¤ß UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ ®zÁ¥sï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀ¼ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É QmÁÖ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À eÉÆÃvÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢À£Á®Ä J gÀAr ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄA¨Á ¦æÃw¹zÀ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ PÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÅlĪÀÅzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É LzÀÄ °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁQgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À ªÀiÁ¸ÀÄAzÁgÀ 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JgÀqÀ£Éà ºÀAqÀw J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ CA§tÚögÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ// 36 ªÀµÀð eÁw// ªÀiÁ¢UÀ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÁl ªÀÄqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ ¸À»vÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 48 AiÀÄÄ.J¸ï 180 JªÀiï .J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1845=00 d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/01/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁªÀÄZÀAzÀæ EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1000 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°èAiÀÄ E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ M§£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ CAvÁ w¼À¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ MlÄÖ 449 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.19,157/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¦rPÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA. 01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAUÀ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ:25/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät £ÁUÀĪÁ¯É ¸Á/M¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:162 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 JPÀÌgÉ 1 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ CzÀgÀ°è F ªÀµÀð PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¢:21/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀt«Ä MnÖzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ CAzÁdÄ 1000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è MnÖzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨sÀt«ÄUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 22 QéAmÁ¯ï PÀqÀ¯É CA.Q.gÀÆ.44,000/- ºÁ¤ DVzÀÄÝ, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ W˪À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. [ªÀiÁ¢UÀ] ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÆr GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̽UÉ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1915 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀ§¸À¥Áà JqÀªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38/JZï-9922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀadAiÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÉƸÀ¯É 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ gÁeÉÆüÁ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÁºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄAUÀ®V 30 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-6224 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨sÉÊgÀ£À½î vÁ/f/ ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆA«ÃzÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁw:J¸À.¹. zÀ°vÀ ¸Á: ªÉÆgÀRAr EªÀgÀ CfÓAiÀiÁzÀ zËæ¥Àw EªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À¢AzÀ CqÀvÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, PÀÆå-4543 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ eÁ¥sÀgï C° ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¦ 12 « 9329 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/2010 gÀAzÀÄ UÉÆÃzÉæÃeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¦üæÃeï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£Á ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «dAiÀĪÁqÁ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸À«ÄÃ¥ï J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƱÀÄ¥ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/10 PÀ®A 283, 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 15 Jf 2038 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀzÀ PÀAzÀUÉÆüÀPÉÌ G¸ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ MqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Áj ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¯Áj mÉÊgï MqÉ¢zÉ ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÑ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÉ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅE¯Áè mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 25/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25/01/2010

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃgÀPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á/ E¯Áå¼À vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ: ®QëöäÃt PÉÆÃgÀPÉÌ, gÀ«AzÀæ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ PÉÆÃgÀPÉ E§âgÀÆ ¸Á: E¯Áå¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §Ar JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 324 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á/ »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï §½ ¤°è¹zÀÄÝ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¢£ÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁÝUÀ C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁªÀÄzÉêÀ 2) PÀAmÉ¥Áà 3) ªÀiÁtÂPÀ ºÀ®UÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 366, 354 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ: vÀÄPÁgÁªÀÄ E«ÄèÃPÀgï ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄuÁÚ EªÀj§âgÀÆ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ: £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á/ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨sÁ« ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 EvÀ£ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀUÀ΢AzÀ PÉÊ eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/01/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁfzÀSÁ£À vÀAzÉ: C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/ UÁzÀV EvÀ£ÀÄ QgÁuÁ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: §¸À¥Áà PÉÆý 27 ªÀµÀð, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: ªÀÄZÉÃAzÀæ 28 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á/ UÁzÀVzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «£Á PÁgÀt vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ feÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄvÀÛ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.January 24, 2010

Bidar District Daily Crime Update 24-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2010 PÀ®A 379, 511 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ MqÉAiÀÄĪÀ ±À§Ý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁxÀ ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ±À§Ý PÉý ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ ºÀwÛgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ C°è CAvÁ aÃjzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ MqÉAiÀÄ®Ä ¥Àæwß¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzsÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, ªÀAiÀÄ 60 «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á UÉÆÃPÀļÀ EªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §UÀzÀ® ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ PÀqÉzÀ PÀ§Äâ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ GB ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-26 JZÀ-5070 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB ªÀÄÄSÉÃqÀ fB £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB §UÀzÀ® ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ PÀ§â£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ®V PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ J£À.JZÀ.-9 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À¢AzÀ CAzÁdÄ CzsÀð Q. «ÄÃ. ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj C°èAiÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QèãÀgÀ PÀqÉUÉ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2010 PÀ®A 96(©) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/01/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 0330 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÉÊ ªÀiÁvÁ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀvÀÛ®°è CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgï ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ DvÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ CAvÀ vÉÆzÀ®ÄvÁÛ ºÉýzÁUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸À PÁtzÀPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ºÉüÀĪÁ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrüÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ CAzÁdÄ 2 ¦üÃl GzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ZÀÄ¥ÁV EnÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj gÁr¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ CAUÀrUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 323,324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁd ¥Ánî 46 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À UÁr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ zÀÄPÁ£ÀzÉÆgï ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ M¼ÀV¤AzÀ KPÉ JwÛ£À UÁr ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ zÀÄPÀ£ÀªÁ¯É 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁd ¥Ánî 46 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ¨sÀAr FPÀqÉ KPÉ vÀgÀÄwÛ¢ CAvÀ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/10 PÀ®A 427, 447, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ ¤Ãj£À PÀmÉÖ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¥ÀPÀ̼ÁzÀ §®©üêÀÄ ±ÉlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zsÀ«ÄÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¹gÀ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä VqÀPÉÌ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ£ÀÄß PÀnÖ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À PÀnÖUÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊj£À vÀÆ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ MUÉzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CgÉÆæAiÀÄÄ «zÀÆåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ EzÀÝ ªÉÊgÀ£ÀÄß vÀUÀr£À ±ÉrØUÉ vÀUÀ°¹zÀÝ PÁgÀt vÀUÀr£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §A§ÆPÉÌ PÀnÖzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀzÀ°è PÀgÉAmï ºÀjÃzÀÄ §mÉÖ MUÉzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è «zÀÆåvï ºÀjÃAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÆbÉðºÉÆÃV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqɪÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è «zÀÆåvï ºÀjÃzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ®è ¤±ÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 23, 2010

Bidar District Daily Crime Update 23/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆîzÀ°è vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉ¼ÀzÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ: vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²
¸Á/ a®ªÀAvÀªÁr vÁ: ¤®AUÁ ¸ÀzÀå vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÉÃPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æúÀj vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ¸Á¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á/ ¸ÉÆîzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ: ²æúÀj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÆqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä CAvÁ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÉrØ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Áà, ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/01/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj ªÁºÀ£À ¸ÀA: JA.JZÀ-14/7113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Cw JvÀÛgÀzÀ ªÀgÉUÉ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÀ®è¥Áà vÀAzÉ: ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 «zÀÄåvï PÀA§UÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ GgÀ½ ©zÀÄÝ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ: «oÀ® ªÀÄzÀPÀmÉÖ ¸Á/ ¨ÉÆÃVð(eÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀV @ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, gÀAr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.January 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 21/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/01/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 11/2010 PÀ®A : 353. 504. 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £Á¹ÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀÄVÎ J¸ïJZïN PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ JZï¹-608 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦¹-958 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ mÉç¯ï §rzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É(.)

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ.:-
¢£ÁAPÀ: 20/01/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ §½gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ-a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, UÁA¢ UÀAeï oÁuÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §½gÁªÀÄ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ §½gÁªÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 457, 338, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ: CqÉÃ¥Áà ¸ÀUÀΪÀÄ ¸Á/ alUÀÄ¥ÁàgÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QlQ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¥ÀæPÁ±À eÁzsÀªÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉAQ ºÀaÑ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉAQAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÊUÉ vÀUÀ° ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÀjÃl 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ºÉÆZÀÑPÀ£À½î. ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀVAiÀÄgÀªÀjAzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÉÆÃvÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ 3) ¦ÃgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ ªÀÄzsÀå RįÁè eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ«zÀÄÝ, CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ: §¸À¥Áà ºÉƸÀªÀÄ£É, 65 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ w«AiÀÄÄvÉ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 182, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ «zÁå ¦.AiÀÄÄ.. PÁ¯ÉÃeï CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA. 8970100368 £ÉÃzÀjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ «zÁå ºÉʸÀÆÌ® ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÆèÁ¬Ä°UÉ ªÀiÁvÁr ¤ªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è ¨ÁA§ ¨Áè¸ÀÖ ªÀiÁr PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸À UÉÆý¸ÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉÃzÀj ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 11/2010 PÀ®A : 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/01/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AqÉ¥Áà ¨ÉÆÃ¬Ä ¸Á// ªÀÄgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 63 PÉ.«.J mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ¢AzÀ CAzÁdÄ 90 jAzÀ 95 °ÃlgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ JuÉÚ C.Q. gÀÆ. 4500/- UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.January 18, 2010

Bidar District Daily Crime Update - 18-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 3 eÉÆvÉ 25 EArAiÀÄ£À DªÀäìð DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/2010 gÀAzÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀÄgÀÆgÉ ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢UÀA§gÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ jªÁ®égÀ, MAzÀÄ zÉò ¦¸ÀÆÛ®. 5 ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-10 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀĵÁAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸À£ÀÄßR ¯ÉÆúÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀıÁ® ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ , §¸À¥Áà ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ, gÀªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ZÀAzÀæPÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è EzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀèvÀÛ¢AzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw. ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£ï ¸Á: ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj gÀªÀjV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 06/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §qÉñÁ SÁQ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü gÀ»ªÀÄSÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ reÉî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-26 ºÉZï-6003 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀi£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀÆgÀSÁ£À gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16,17/01/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà ºÉƸªÀĤ ¸Á: UÉÆgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉƼÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ C°è EzÀÝ UÉÆÃzÀgÉÃd C¯Áäj N¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 14,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà dUÀvÀgÀ ¹AUï vÀAzÉ PÀ¯Áåt ¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 124 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁé°¸ï PÁgÀ ZÁ® vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É mÉÊgï MqÉzÀÄzÀÝjAzÀ 2-3 ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ VqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ U˸ï EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸À£Á ZÁºÁ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠤eÁªÉƢݣï vÀAzÉ U˸ÉÆ¢Ý£ï ¸ÉÆAqÀPÉ ¸Á: zÁgÁUÀ°è gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 ºÉZï- 8549 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-51, PÀÆå-1548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 17, 2010

DAILY CRIME UPDATE 17-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15, 16/01/2010 gÀAzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ, J2 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ E§âgÀÆ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤vÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J©â¹ ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ UÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÁ vÁ¬Ä CAdªÁé EªÀj§âgÀÆ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÆvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉÆV ºÀÄqÀÄPÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆj ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 324, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÀÛ£À© UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «Äî PÁ¯ÉÆä G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 11 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ, 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ¨sÁªÀUÉ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, E§âgÀÄ G¸Áä£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀ°®è QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä §AzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°ÌAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ PÀ°ªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ,CvÉÛ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹QAzÁ© UÀAqÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, ¨sÁªÀ J¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ ¨Éé ¥sÀjzsÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀðJ®ègÀÄ ¸Á: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸À.) EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ J gÀAr ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ 6 wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ E°è J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ CvÉÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (i), (x) SC/ST (PA) Act 1989
¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÉ¥Áà eÁw MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, G fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ. J. 38 JªÀiï 1345 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ªÀÄAUÀ®V EªÀ£ÀÄ 12,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® CAvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¹zÀÝ¥Àà£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è CA¨sÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¹QÌgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÁUÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀÀ£Àß ºÀt PÉýzÁUÀ CµÉÖÃPÉ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Àß ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÉ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 : 15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUï ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹zÀÝ¥Áà DvÀ£À C½AiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄUÀ «gÉÃAzÀæ, AiÀÄĸÀÄ¥sÀ, gÁdÄ ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ ¸Á J®ègÀÆ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä ¸À£Éß ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fÃ¥À ¤°è¹zÁUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ K MqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è, §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¹zÀà¥Á ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ AiÀÄĹ¥sÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄĹèA eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É J®ègÀÆ GZÀÑ eÁwAiÀĪÀgÁV PɼÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁvzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 19 ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀU¬ÄªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/10 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀÄ ºÉÆÃl®£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ HjUÉ ºÀwÛ EzÀÝ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ¼É CªÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©ÃªÀÄuÁÚ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PËoÁ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PËoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀĪÀ zÀrUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PËoÁ ¥sÀÆ°£À ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÁݼÉ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr¸ÀPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É UÉÆvÁÛV¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/10 PÀ®A 143, 341, 504, 506, 109 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §PÁÌ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁgÉrØ AiÀiÁZÁ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw gÉrØ G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw D£ÁgÀÆUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzsÁågÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® JAlÄ ¢ªÀ¸À EAdPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɽPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EAdPÀë£ï UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¢£ÁAPÀ 15/1/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV ªÉêzsÁåjUÉ ¤£ÀUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ D£ÉÊwÛPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÉÊzsÀågÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ PÀëªÉÄà PÉýzÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1. ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà G¥ÁàgÀ ¸ÁªÀĸÀ̯ï, J2.®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J3.¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät G¥ÁàgÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ, J4 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À CPÀÌ£À UÀAqÀ(¨sÁªÀ)¸ÁªÀqÀUÁAªÀ (J¦), J5. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á ªÀĸÀÌ® J6. «ÃgÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀlÖPÉÆAqÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ D¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÆgÀUÉ J¼É¬Äj DvÀ AiÀiÁPÉ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹zÁÝ£É CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃr, J£ÀÄßvÁÛ J ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀÆgÀUÉ ¨Á JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ¤£ÀUÉ HgÀ°è EgÀ®Ä©qÀĪÀÅ¢®è ºÀÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2010 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ zÁn zÉÆqÀØ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ £ÀA-PÉJ-39-n-734 ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 16, 2010

DAILY CRIME UPDATE 16-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 342, 504, 506, 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/01/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃgÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÁp »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ «zsÁåyð ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀĺÁ¸À Z˪Áít FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ a¯ÁèUÀ°èAiÀÄ ¤ªÁ¹ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ©¢æ FvÀ£ÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ, UÀÄgÀıÁAvÀ JA§ÄªÀ£À JzÀÄgÀ¯Éè MvÁÛAiÀĪÁV 6£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉÆïïÖ ºÁQ MAzÀÄ ¹Öïï UÁè¸ÀzÀ°è ªÀÄÆvÀæ ºÉÆÃAiÀÄÄÝ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä w½¹zÁÝUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ PÀÆrAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¯ÁèªÀÄvï ¨sÉÆøÀrPÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÆvÀæ PÀÆr¹gÀÄvÁÛ£É. CAzÁdÄ 0920UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀ JAzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ qÁ: ©.«í. gÉrØ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸ÀA¥ÀV 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ EzÀÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁ°ªÀÄ¥Áà PÉÆmÁgÉ 60 ªÀµÀð, AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀA¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 447, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) eÁQÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®¢AzÀ §ArAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/10 PÀ®A 341, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉzÀÄ §ArAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà 2) avÀÄ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ E§âgÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è WÁtPÉÌ PÀ§Äâ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §A¥À½î ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÀ J UÀuÁå ¨ÁgÉÆà DqÀÄ PÀmÉÆÖÃuÁ CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw, 2] PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw, 3] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ UÀuÁå ¨ÁgÉÆà CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ±ÁAvÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶ë ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÉ£ÀÄ. PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 15/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/01/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 09/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸Á§ªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀA§tÚ ªÁ°PÀgï, 58 ªÀµÀð, ¸Á. zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA PÉJ-32/PÉ-5441 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAPÁæAwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÉÆqÀA§¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¸ÀwõÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ §®©üêÀÄ ¹¦.¹. 840 ºÀÄ®¸ÀÆgÀÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ®¹ (J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ®Qëöä zÉêÀgÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ zÁ§PÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ GzÀݪÀgÁªÀ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀȵÁúf gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ° ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævgÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆä£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ®QëöäAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ gÀ«AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw QÃwð £É¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀÄ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzsÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÀ« £É¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-01-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÁ¬Ä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.January 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/01/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 302 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ«gÀUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¹¢ÝvÁ°ªÀiï ºÀwÛgÀ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J¸ï.J¸ï.L, ºÉZï¹-746, ¦¹-1475,954, 1203 ¦¹-1115 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹¢ÝvÁ°ªÀÄ zÀUÁðzÀ ªÀÄfzï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À¦ü CºÀäzÀ vÀAzÉ: C§ÄÝ¯ï ªÀ»ÃzÀ EvÀ¤UÉ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀÄ (¨sÁªÀA¢AiÀÄgÀÄ) ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¤¸ÁìgÀ CºÀäzÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ: UÀÄgÀÄzÁ¸À ¨ÉzÉæ, ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, PÀÄ. C¤Ã¯ï vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 5 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á/ aPÀÌ£ÁUÁAªÀ vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-12-2009 gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÀÄÝ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 498(J), 323, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀĪÀÄPÀÄAmÉ ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£ÉÆA¢UÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀiÁªÀ §¸À¥Áà, CvÉÛ §¸ÀªÀiÁä ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀ CuÉÚ¥Áà ªÉÄÊzÀ£ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀªÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ºÁUÀÆ ¢£Á®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà qÁPÀļÀV ¸ÁB ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 PÉÌ ºÀwÛ«zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÁºÁ¨Á¢ PÀ°è£À CAUÀrAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è EmÁÖ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁ¬Ä.L-3605 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀA: 03/10 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á/ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. MAiÀÄÄåªÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 03/10 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ: eÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ 28 ªÀµÀð ¸Á/ zÉêÀVj vÁAqÁ EªÀgÀÄ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÁ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzsÁ ºÁgÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.January 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13/01/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ: ²ªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ °AUÀzÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ±À¥Áà O¯ÉgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA: PÉJ-32 J¥sï-1065 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj zsÀ£ÀgÁd EvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 420 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ: ªÀĺÉñÀ aAvÁªÀÄt ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §AUÁgÀ-¨É½îAiÀÄ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 3-vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¥Ánè, 3-UÁæA Q« ªÁ° ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý MAzÀÄ nÃ¥sÀ£À qÀ©âAiÀÄ°è ºÁQ ¸ÉÆÖêÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ vÉƼÉzÀÄ »AwgÀÄV¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ 5 ¤«ÄµÀ £ÀAvÀgÀ næü£À qÀ©â £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj næü£À qÀ©âAiÀÄ°è £Á¤lÖ MqÀªÉ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÉƸÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 323, 504, 498(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±É²PÀ¯Á UÀAqÀ: F±ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¤AzÀ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-ªÀµÀðUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É vÁ¼ÀªÀÄqÀVUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ EvÀ£ÀÄ ±É²PÀ¯Á EªÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 1) CdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄqÉÃ¥Áà EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ F±ÀégÀ EªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á/ ºÀ½î EªÀgÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ: ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ½î J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 03/2010 PÀ®A : 32,34 PÉ.E. DPÀÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°èß fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 f 130 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®ßqÀV¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ PÀnÖUÉUÀ½UÉ §j ºÀaÑ CzÀgÀ ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽwÛzÀÄÝ DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ MAzÀÄ PÁå£À EzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ @ vÀļÁå vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁ夣À §UÉÎ PÉüÀ®Ä EzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉ EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10 gÀÆ UÉ MAzÀÄ UÁè¸À£ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ PÁ夣À°èzÀÝ CAzÁdÄ 15 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: gÁªÀıÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-38-PÉ-4566 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 08/2010 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦J¸ï. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, M¼ÀPÉÆÃmÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ «Ä°AzÀ vÀAzÉ: £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÉÆÃoÀ§gÉ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 4 PÉ.f. UÁAeÁ C.Q. gÀÆ. 4,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 324, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 4-12-2009 gÀAzÀÄ ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÀÄ£É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹JA¹ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ jAiÀiÁd EªÀ£ÀÄ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-1-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ a¢æ gÉÆÃrUÉ DgÉÆæ jAiÀiÁd EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EzÀÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 08/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄzÀgÀV ¸ÁB PÀnÖvÀÄUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/12-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ CAzÁdÄ 11 vÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 1,17,000/- ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.