January 3, 2010

DAILY CRIME UPDATE 03/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03/01/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB 02/01/2010 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ, ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀiÁ£ÀįÁèSÁ£À vÀAzÉ d»ÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á B PÀÄA¨sÁgÀUÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 02/01/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ fÃ¥À £ÀA B PÉJ-39/JA-58 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - aPÀÌ®ZÀAzÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²æà ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄß ¸ÀªÀiÁ¢ü ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ°è M§â¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À Cw ªÉÃUÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è PɸÀj£À°è ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. fæ£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÀÄzsÀå ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯É §® ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JzÉAiÀÄ°è£À ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ²æà zÉêÁ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÄ ¸Á B aPÀÌ®ZÀAzÁ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G B PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ªÀÄÄzsÉÆüÀ (PÉ) vÁ B OgÁzÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët vÀ£Àß fÃ¥À C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ: ±ÀgÀ£À¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: eÁw «£Á±À ªÉâPÉ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á/ gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ eÁw «£Á±À ªÉâPÉ ¨ÉÆrðUÉ «PÀævÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨sÁ°ÌgÀªÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/01/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸À«ð¸À ¸Á×AqÀ ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£Àì ±Á¥À »AzÉUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 65-70 ªÀµÀð EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è gÁwæ Er RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ZÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A: 326, 448, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¦¼ÉîgÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ, ²ªÀ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB gÁwæ gÁdÄ, ²ªÀ®AUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄð¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ£ÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛAiÀiÁå zÀªÀÄä EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/01/2010 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.JªÀiï.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: C¥ÁàgÁªÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 s¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/01/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀĸÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ: £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á/ CµÀÆÖgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀfêÀŸÀÄwÛzÀݼÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ 02/01/2010 gÀAzÀÄ fêÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02/10/2010 gÀAzÀÄ 1710 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ ªÀiÁzÀ¥Áà G-NPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-PÀ§â°UÀ ¸Á-PËqÁå¼À (gÉÆÃqÀ) vÁ- § PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Àà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA- PÉ J-38/ ºÉZï-7610 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §® vÀ¯ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÀqÉ ºÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02/01/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀgÀPÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ £ÀªÀuÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA- JLN 7679 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ PÀbÉÃj PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ-09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á-PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á¨ï PÁ¯Á ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PÁ½UÀ°è §.PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥sÀj£À EªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¥sÀj£Á EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ FvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ À ºÀwÛ E§âjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÈv f¯Á¤«ÄAiÀÄå£À ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ 28/12/2009 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå FvÀ£À «gÀÄzÀÝ §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 498(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02/01/2010 gÀAzÀÄ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 13.45 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.