January 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 26/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 498 (J) 307 L¦¹ L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄ¤ß UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ ®zÁ¥sï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀ¼ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É QmÁÖ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À eÉÆÃvÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢À£Á®Ä J gÀAr ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄA¨Á ¦æÃw¹zÀ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ PÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÅlĪÀÅzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É LzÀÄ °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁQgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À ªÀiÁ¸ÀÄAzÁgÀ 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JgÀqÀ£Éà ºÀAqÀw J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ CA§tÚögÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ// 36 ªÀµÀð eÁw// ªÀiÁ¢UÀ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÁl ªÀÄqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ ¸À»vÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 48 AiÀÄÄ.J¸ï 180 JªÀiï .J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1845=00 d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/01/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁªÀÄZÀAzÀæ EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1000 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°èAiÀÄ E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ M§£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ CAvÁ w¼À¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ MlÄÖ 449 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.19,157/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¦rPÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA. 01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAUÀ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ:25/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät £ÁUÀĪÁ¯É ¸Á/M¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:162 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 JPÀÌgÉ 1 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ CzÀgÀ°è F ªÀµÀð PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¢:21/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀt«Ä MnÖzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ CAzÁdÄ 1000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è MnÖzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨sÀt«ÄUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 22 QéAmÁ¯ï PÀqÀ¯É CA.Q.gÀÆ.44,000/- ºÁ¤ DVzÀÄÝ, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ W˪À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. [ªÀiÁ¢UÀ] ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÆr GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̽UÉ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1915 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀ§¸À¥Áà JqÀªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38/JZï-9922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀadAiÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÉƸÀ¯É 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ gÁeÉÆüÁ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÁºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄAUÀ®V 30 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-6224 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨sÉÊgÀ£À½î vÁ/f/ ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆA«ÃzÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁw:J¸À.¹. zÀ°vÀ ¸Á: ªÉÆgÀRAr EªÀgÀ CfÓAiÀiÁzÀ zËæ¥Àw EªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À¢AzÀ CqÀvÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, PÀÆå-4543 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ eÁ¥sÀgï C° ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¦ 12 « 9329 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/2010 gÀAzÀÄ UÉÆÃzÉæÃeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¦üæÃeï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£Á ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «dAiÀĪÁqÁ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸À«ÄÃ¥ï J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƱÀÄ¥ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/10 PÀ®A 283, 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 15 Jf 2038 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀzÀ PÀAzÀUÉÆüÀPÉÌ G¸ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ MqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Áj ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¯Áj mÉÊgï MqÉ¢zÉ ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÑ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÉ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅE¯Áè mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.