January 23, 2010

Bidar District Daily Crime Update 23/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆîzÀ°è vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉ¼ÀzÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ: vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²
¸Á/ a®ªÀAvÀªÁr vÁ: ¤®AUÁ ¸ÀzÀå vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÉÃPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æúÀj vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ¸Á¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á/ ¸ÉÆîzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ: ²æúÀj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÆqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä CAvÁ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÉrØ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Áà, ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/01/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj ªÁºÀ£À ¸ÀA: JA.JZÀ-14/7113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Cw JvÀÛgÀzÀ ªÀgÉUÉ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÀ®è¥Áà vÀAzÉ: ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 «zÀÄåvï PÀA§UÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ GgÀ½ ©zÀÄÝ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ: «oÀ® ªÀÄzÀPÀmÉÖ ¸Á/ ¨ÉÆÃVð(eÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀV @ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, gÀAr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.