January 4, 2010

DAILY CRIME UPDATE 04/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2010.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2010 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2010 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àð¼ÀÄ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀÄArAiÀÄ ¥ÉÊQ MAzÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6-12-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄqÀ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀgÀ, 56 ªÀµÀð, ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä, ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ §eÁd ¥À¯ïìgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 17/eÉJPïì-1123 CQ 35,000=00 gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 03-01-2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:- 02/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ gÉÆÃqÀ ªÀĸÁÛ£À UÉÆÃPÉ ºÀ¼É ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-4004 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀįÁ gɹqÉ£ÀìUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-26/eÉ-369 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌ ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 03-01-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà U˸ï vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á // UËArUÀ°è OgÁzÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ Cd«ÄÃgÀ©Ã EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄÖªÁUÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39 E 8035 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ Cd«ÄgÀ©Ã EªÀ½UÉ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C«ÄgÁ©Ã EªÀ¼À£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 03/01/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ ªÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÀì® ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-6626 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® qÀ©âUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® qÀ©â PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/10 PÀ®A 288 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/01/10 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ²æñÉʯï vÁ¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw ªÀiÁ®UÁgÀ G/ ¦ÃªÀÅ£ï PÉ®¸À ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉUÉ EzÀÝ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ UÉÃmï vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀĪÁUÀ UÉÃl£ÀÄß DPÀ¹äPÀªÁV UÉÃl£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj C©üAiÀÄAvÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ UÉÃmï C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ ©zÀÄÝ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 324, ,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ Z˺Á£À ªÀAiÀÄ :35 ªÀµÀð eÁ/®A¨ÁqÀ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/©Ãj(©) JªÀiï.J¯ï.J vÁAqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸ÀPÀqÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÁæ¸À gÉÆqÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ Q±À£ïgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ eÁ/®A¨ÁqÀ ¸Á//©Ãj(©) vÁAqÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ «£ÁPÁt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.