January 2, 2010

DAILY CRIME UPDATE 02/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02/01/2010.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 337, 304 (J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÉ ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ: «oÀ×® ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£À ¯Áj £ÀA. JA.JZï-04 rPÉ-4825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-38/JZï 5148 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ: «±Àé£ÁxÀ £ÀªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÁ vÀAzÉ eÉÊgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁð¢ RÄgÀ¶ÃzÀgÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ C«ÄãÁ©Ã EªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ- ¨sÀAUÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðuÁ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħgÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C«ÄãÁ ©Ã EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ: w¥Àà£ÁAiÀÄPÀ U˽ ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄÖªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/5539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ EjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. AiÀĪÀÄÄ£Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¯Á®¥Áà U˽ ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÄ ¸À¯Ád¢Ý£ï vÀAzÉ: ±ÁåºÀĸÉÃ£ï ¸Á/ E¼ÀPÀ® E§âgÀÄ fAmÉÆà PÁgÀ £ÀA: J¦-28 ©J¯ï-0199 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁðzÀ §AzÉ £ÀªÁeï zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄgÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸À¯Ád¢Ý£ï E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄr© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ©¹ä¯Áè© UÀAqÀ: gÁeÁ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á/ UÀzÉèÃUÁAªÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀÆgÀ¨Á ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÆgÀ¨Á ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ 900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ: ¸ÀwñÀ ¸Á/ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV N¯ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 2055 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀgÀgÁªÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÉ ¸Á/ JPÀA¨Á EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ: ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå OgÁzÉ ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ: ZÁAzÀ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀßgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd vÀAzÉ: PÀ®è¥Áà ªÉÆüÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ, EªÀgÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 323, 325, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ: ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁ£ÀUÁªÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁågÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®£À°è PÀĽvÁUÀ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ: eÉÆÃw¨Á PÉÃzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä£ÀÄ `CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ" ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢AiÀiÁå, £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ gÀ«AzÀæ EvÀ£ÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 323, 341 ,504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ: eÉÆÃw¨Á PÉÃzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀt §AzÀ ªÀiÁr ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆmɯï JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ: ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁ£ÀUÁªÉ 2) vÁ£Áf vÀAzÉ: zÀvÁÛwæ ©gÁzÀgÀ 3) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ: ®A¨ÁdgÁªÀ PÁ£ÀUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ 4) ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ: ±ÀªÀıÉÆ¢£ï ªÀÄįÁè J®ègÀÆ ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ F 4 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁrvÁÛ PÀĽwzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁj vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt `CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ" £ÁªÀÅ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤Ã£ÀÄ F PÀqÉUÉ KPÉ §A¢¢ÝAiÀiÁå CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 380 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹ºÉZï¹ 743 EªÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁj 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦.¹. £ÀA. 154/2009 «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ «/J¸ï PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 156(3) ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ £Àqɹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä CzÉñÀ ¸ÀA. 7818/2009 ¢£ÁAPÀ: 30/12/2009 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ Cfð ®UÀwÛ¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà EvÀgÀgÀ £ÀqÉªÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 6/1 £ÉÃzÀgÀ°è 7 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ N/J¸ï 173/2006 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ°èzÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 07/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 419 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆÃArgÁªÀÄ ¸Á/ ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, Vj±ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: CuÁÚgÁªÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉÆArzÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ J¸ï.¦. Vj±ÀPÀĪÀiÁgÀ «±ÀéPÀªÀÄð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë CxÁjn PÁªÀÄ£À EAmÉ£ïì mɸïÖ 2008 UÀÄgÀÄw£À aÃn CzÀgÀ°è EªÀ£À ¨sÁªÀavÀæzÀ PɼÀUÀqÉ J¸ï.f. ºÉUÀqÉ L.J.J¸ï. JUÀfPÀÆånªï qÉÊgÉPÀÖgÀ CAvÀ vÉÆÃj¹, ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÁp r.JqÀ. PÁ¯ÉÃd PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAzÀ±Àð£À ¤Ãr £Á£ÀÄ L.J.J¸ï. C¢üPÁj ¤ªÀÄä PÁ¯ÉÃfUÉ E£Àì¥ÉPÉë£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À aÃn vÉÆÃj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45, ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀgÀÄ ºÀ®UÉ ¨sÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, d£ÀgÉ®ègÀÆ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉà ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÁj¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀazÀ UÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.