January 6, 2010

DAILY CRIME UPDATE 06-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06/01/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æà ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ J®è¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ®PÉ®¸À ¸Á: ¹ÃvÁ¼ÀUÉgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ J®è¥Áà E§âgÀÆ vÉÆUÀj §qÉzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀÄ vÀAzÉ J®è¥Áà ªÀqÀØgÀ, 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ J®è¥Áà ªÀqÀØgÀ, 3) ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ªÀÄ£Éß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝgÉ JPÉ §A¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010 PÀ®A 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05-01-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C°A vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ±ÉÃjPÀgï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ JªÀiï.r gÀ¨Á⤠vÀAzÉ qÀªÀiï.r ¸ÀgÀzÁgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ 25 J¯ï 5397 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ gÀ¨Á⤠EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ¼ÀfvÀ£ÀzÀAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀðgÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¹Ìqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ gÀ¨Á⤠EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:05/01/10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: »gÉêÀäoÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛjzÀÝ MazÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄÛ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É £ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄUÉ ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉ, aPÀÌqÁUÀÄvÀÛªÉ, zÀÆgÀ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÁåªÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉazÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MazÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß £ÀqÀÄ £ÀvÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 05/01/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ, ¨sÁ°ÌAiÀÄ CAd° £À¹ðAUÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ: ¸ÀAUÀuÁÚ D®PÀÄAr ¸Á/ ¥Á¥ÀªÁé £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£ÀzÀ°èzÀÝ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q gÀÆ. 400/- EzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 420 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 05/01/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07/12/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.JA. ¸ÀwÛUÉÃj ¸ÁºÁAiÀÄPÀ ¸ÀgÀPÁj C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ eÉ.JA.J¥sÀ.¹. £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: £ÀgÀºÀj ¸Á/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ J¯ï.¦.f. UÁå¸À ¹°AqÀgÀ SÁ°AiÀiÁVzÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁgÉ CAvÁ ºÉý J¯ï.¦.f. UÁå¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý¯Áè DgÉÆæ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀ°è®è. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á¬Ä xÉÃlgï »AzÀÄUÀqÉ C¸Àé¸ÀܯÁV M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼ÀÄ ©¢ÝzÁ¼É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ C°èAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05/01/09 ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CAvɪÀiÁä UÀAqÀ: ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CqÀªÁAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ¸Á/ CtªÁgÀ ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, 2000 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀ£À eÉÆvÉUÉ gÀf¹Öç ªÀiÁågÉd ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤£Éß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ r¸ÉA§gï 2009 £Éà ¸Á°£À°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
ªÀÄÈvÀ ¯ÉÆÃPɱÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05/01/2010 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉAZÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÁÝUÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ 108 vÀÄvÀÄð aQvÉì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÉåzÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 324, 504, L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 05/01/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠣À¹gÉƢݣï EvÀ¤UÉ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¹Ãgï EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄfÓUÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÉêÀVάÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.