January 1, 2010

DAILY CRIME UPDATE 01/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 208/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ: ªÀiÁtÂPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV [©] vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd eÁzsÀªÀ ¸Á/ ¸ÀAUÉÆüÀV vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ r.J¯ï. vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj r.J¯ï »AzÀPÉÌ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß r.J¯ï. £À£Àß ºÀwÛgÀ E®è CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 142/09 PÀ®A; 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ: ªÉƺÀäzï gÀ²ÃzÀ ¸Á/ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39/E-433 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀmï ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß UÁrUÉ KPÉ PÀmï ºÉÆqÉ¢¢AiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âtzÀ ºÁ°£À PÁ夤Azï vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 115/09 PÀ®A: 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀA ¦gÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ: ¨Á§Ä ºÁUÀÆ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CmÉÆÃzÀ°è PÀĽîvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À, C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ®Ä ©nÖ¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆÃmÉ, ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Àa£À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¸ÀÄeÁvÀ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ: §AqÉ¥Áà ZÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-39/3974 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬Ä §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀªÀgÀÄ ¹èÃ¥ï DzÀPÁgÀt C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ, §®UÁ°UÉ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.