January 5, 2010

DAILY CRIME UPDATE 05-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-01-2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 366 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-01-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÉƽ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¦æÃw ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 4-1-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÁAqÉ ¨É¼ÀUÀ¼ÀÄ CzÉà NtÂAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀªÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV 1530 UÀAmÉUÉ EzÉ NtÂAiÀÄ ²ªÀÅ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ±ÉtÂUÉgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ²ªÀÅ EvÀ¤UÉ ¨sÉÃn DV «ZÁj¸À¯ÁV, EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£Ár PÀÄ. ¦æÃw EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÀA¢gÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÝ£ÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, »ÃUÁV DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ºÀjd£À ¸Á ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¦æÃw EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ d®¸ÀAªÀzÀð£À AiÉÆÃd£Á ¸ÀAWÀ f¯Áè AiÉÆÃd£Á WÀlPÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2010 jAzÀ 03-01-2010gÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîvÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÁåªÀÄgÁ C.Q 6949/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/01/210 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ EµÁðzÀ C° G¸ÁÛzÀ ¸Á: ¥Á±À¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA PÉJ-32/,J-3373 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÁ°äQ JA§vÁ£ÀÄ QèãÀgÀ CAvÁ EzÀÄÝ QèãÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÁl£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ªÀÄÄPÁÛ ¸Á: ºÀÄqÀV vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAqÉ¥Á¼Àå PÁ£ÀðgÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀi£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ vÀVΣÀ°è ¢£ÁAPÀ 3/1/2010 gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¯Áj C¥ÀWÁvÀQÌqÀÄ ªÀiÁr ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzsÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 04/01/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw avÀæªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀ 30 ªÀµÀð eÁå Qæ±ÀÑ£À G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄtSÉqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DAzÀæ §¸ï §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DAzÀæ §¸ïzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß §¹ì£À°è ©lÄÖ E½AiÀÄĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¹ì£À ¨ÁV®¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, PÉÆgÀ½ÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/01/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üÃzÉÆð¸ï vÀAzÉ ºÀ£ÀÄßSÁ£À ¸Á/PÉÆÃgÁå¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀ©§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ gÀ¹PÀ¸Á§ ¸ÉÃPï ¸Á/PÉÆÃgÁå¼À vÁ/OgÁzÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ §eÁd JA80 £ÀA. J¦-25/©-8141 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À ¢£ÁAPÀ 04/01/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©Ãj(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ ºÀ©§ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A 324, 504, 323 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «ÄÃgÁUÀAeï vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆæ eÁÕ¤ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁåw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: «ÄÃgÁUÀAeï vÁ: f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ¤UÉ «£ÁPÁgÀt ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À Q«AiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV J¼É¢zÀÝjAzÀ Q«AiÀÄ ¨ÉAqÉƽ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.