January 12, 2010

Bidar District Daily Crime Update 12/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12/01/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 498(J), 306 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ: ¯Á®Ä ¥ÀªÁgÀ ¸Á/ ¤AUÀzÀ½î(PÉ) vÁAqÁ vÁ/ OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: UÉÆëAzÀ ZÀªÁít ¸Á/ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÁ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀÄgÀ, CvÉÛ gÀÄQät¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ UÉÆëAzÀ, ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀÄV §gÀĪÀÅ¢®è, ºÉÆîzÀ PÉ®¸À PÀÆqÀ §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ zÀjzÀæ ºÀwÛzÉ CAvÁ DUÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 392 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀbÀ¯Á UÀAqÀ: ¹zÀÝ°AUÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á/ ZÁA¨ÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉë ºÁUÀÄ ±ÁgÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ, ¹ÃªÀiÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉgÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ PÀj ¥ÁåAl, PÀj eÁPÉÃl ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉÆæ zsÀj¹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ SÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ PÀtÚUÉ J¸ÀzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ C.Q. gÀÆ. 60,000/- zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥Á¥À£Á±À CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 394 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dj£Á© UÀAqÀ: ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ¸Á§ ®vÁqÉ ¸Á/ ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ ªÀAiÀÄ/ CAzÀdÄ 17-19 ªÀµÀð G¼ÀÄîªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dj£Á© EªÀ½UÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ JqÀUÀqÉ PÉÆgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ½ »ÃUÉ C.Q. MlÄÖ gÀÆ. 46,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A: 41(r), 102 ¹.Cgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹JZï¹ 561 «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¹¦¹ 1073 £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãl £ÀA-2gÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ JPÀì¸ï ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄß vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ zÉÆqÀØ ¥Áè¹ÖPÀ ¨ÁågÀ¯ïªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¨ÁågÀ®ªÀ£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ElÄÖ NqÀ®Ä CgÀA©ü¹zÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÁåUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ: zÀÄUÀðAiÀÄå PÉÆoÁgÉ ªÀAiÀÄ/ 26 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á/ CwªÉÄïï vÁ/ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¦) CAvÁ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 25(1) (J), 27, 28 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ-1959 :-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/09 PÀ®A: 302 ¸À.ªÁ. 34 L¦¹ & 27, 28 DªÀÄìð JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è d¦Û ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ zÀÈrPÀgÀ ¥Àæw ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Áà ¨sÉÊgÀªÀÄqÀV (UÀgÀÆgÀ) ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÉÊgÀªÀÄqÀV f¯Áè/ UÀÄ®§UÁð EvÀ£À ºÀwÛ«zÀÝ MAzÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÀ PÀAnæªÉÄqï jªÁ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 6 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ. C.Q. gÀÆ. 6000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 143, 147, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ: dmÉÖ¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ f¯Áè eÁåwÃwvÀ d£ÀvÁ zÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.eÉ.¦ PÁgÀåPÀvÀðgÀÄ 25-30 d£ÀgÀÄ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Áà gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ KPÁ JQ ¥ÀPÀëzÀ PÀbÉÃj ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ¨ÁV® QlQUÀ½UÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ªÀÄÄdĪÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ¸Á/ ªÀqÀUÁAªÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃrUÉ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤AwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ ¥Á±Á ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«Äæ£À¨Á£ÀÄ vÀAzÉ: ¸ÉÊAiÀÄzÀ d¨ÁâgÀ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á/ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA: PÉJ.-09 J¥sï-2293 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 1815 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæ vÀªÀiÁägÁAiÀÄ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸Àì¤AzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 08/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA: PÉJ-38-4485 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆøÀ¥sï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A; 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: ¦gÁ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð ¸Á/ £ÁUÀ£À¥À°è EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ 2)«gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ: ¦gÁ¥Áà 4)¦ÃgÀ¥Áà ¸Á; £ÁUÀ£À¥À°è EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¯Ézï ªÉÄʪÀÄÆzÀ vÀAzÉ: JA.J.¸ÀvÁÛgÀ C¢§ d£Àð°µïÖ ªÀAiÀÄ:35, ¸Á/ zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ 1) d»Ãgï vÀAzÉ: £ÀfÃgï CºÀäzï ¸Á/ ¯Á®ªÁr ªÀÄvÀÄÛ 2) JA.r.¥sÁgÀÆR ¸Á/ zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ PÀjêÀĤUÉ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä «eÁ PÉÆr¸À®Ä gÀÆ. 30,000/- ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj ºÀt ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ JeÉAl¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀjêÀiï EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj «eÁ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà JeÉAl¤AzÀ gÀÆ. 20,000/- ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ PÀjêÀÄ£ï ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÁzÀ DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÁA¨É JeÉAl¤UÉ ¤£Àß ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt PÉÆnÖzÉÃªÉ G½zÀ ºÀt ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 143, 147, 426, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ ¸Áé«Ä £ÀUÀgÀ CzsÀåPÀëPÀgÀÄ ©.eÉ.¦. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.JA.¹. PË£Àì®gÀ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ eÁvÁåwvÀ d£ÁvÀzÀ¼À PÁAiÀiÁðPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨sÁgÀwAiÀÄ d£ÁvÀ ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.