October 30, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 30-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-09 gÀAzzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ£ÀÄ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzsÀå ºÀt E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ E£ÀÆߧ ªÀåQÛ ©ÃgÀ ¨Ál® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 29/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gɪÀĹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-10-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1115, 1334gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉPÀÖgï £ÀA.-1 gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀȪÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀgÀPÁj ªÀÄArAiÀÄ°è 4 d£À E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¦¹-1265, 1323 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀÄÚ vÀgÀPÁj CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆVð(J.¦) ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. 2) ±À¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀĺÁ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ. 3) C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©zÀgÀ. 4) UÀįÁªÀÄ CºÀäzï ZÀºÁ CAUÀr ¸Á: ªÀĻî¥ÀÆgÀ. gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 1,450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-10-09 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. £Ë¨ÁzÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¸Á«zÁåtUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¸ÀABPÉJ-38-5289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÁzsÀªÀ 31 ªÀµÀð, ¸ÁºÁ®ºÀ½î ¸ÀzÀå J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 29, 2009

DAILY CRIME UPDATE 29/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2009

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À 36 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÄUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-3208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Ánî ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÞUÀ ¦æw PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ 1] 9 UÁæA §AzÀgÀzÀ 2 vÁ½ §lÖ CQ:8,000/0 gÀÆ 2] 9 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆð C.Q 8,000/- 3] 30 UÁæA 3 ¨É½îAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ C.Q:10,000/-4] 30 UÁæA ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 5) 30 UÁæA MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 6) MAzÀÄ ªÉÆÃmÉÆÃgÉÆïÁ ªÉƨÉÊ® CQ:5000/-gÀÆ 7) MAzÀÄ mÉÊl£À ªÁZÀ CQ:1000/-gÀÆ 8) ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ: 23,800/-gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 3 & 4 ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü ¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì -¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1) AiÉÄÃeÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ±ÉÃPï mÁæPÀÖgÀ £ÀA RSE 2461 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ 2) UÀeÁ£AzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 3) gÀ«ÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀIJãÀ 4 ræ¯ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 1 ¨Áånæ ZÁdðgÀ 31 f°n£À ºÁUÀÄ 130 ¸ÉÆàÃlPÀ E.r UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

October 27, 2009

DAILY CRIME UPDATE 27-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 247/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄUÁð¯Á® vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÀªÀiÁð ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ qÁ: ¸ÀĤî vÀ¥Éì EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ägÁªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- gÀÆ 2] 90 UÁæA §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000/- 3] 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 30,000/- 4] 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl C.Q 10,000/-MlÄÖ 2,30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/25-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÉÃlªÁf ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 25,26/10/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) vÁªÀÄæzÀ vÁlÄUÀ¼ÀÄ 15 PÉ.f CQ 6000=00 2) »vÁÛ¼É vÁlÄ 10 PÉ.f 3500=00 3) »vÁÛ¼É §ÄnÖ 20 PÉ.f C.Q 7500=00 4) dªÀÄð£À vÀªÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁ¬Ä 10 PÉ.f C.Q 1600-00 »ÃUÉ MlÄÖ 18600=00 ¨ÉïɪÀżÀî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå «ÄzÉð ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁ B ªÀÄĹèA G B DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á B ZÀÄr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÉªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¹éÃl ºË¸À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À ºÁUÀÄ vÁ°Ã§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ dUÀ¼À ©r¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ EªÀjUÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ J¯Éè MAzÀÄ ¸ÉÃ§Ä ºÀtÂÚ£À ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¸ÉÃ§Ä PÉÆAiÀÄĪÀ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ vÉÆgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀi˯Á£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ WÉÆqÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÁå£ïzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸À° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: MvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ªÀĹÃzÀ¸Á§ ¦ÃgÀeÁzÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «ÄÃgÀUÀ£À½î vÁ : ¤®AUÁ f: ¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ªÀÄUÀ£É »AzÉ zÀĨÁ¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtªÀ£À£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: NvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà ªÀÄĸÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÛ£À¸Á§ WÉÆÃgÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ® §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉÆÃgÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀªÀÄzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁrAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á EvÀ¤UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Áà PÉÆlÖ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅ¢zÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ JqÀ vÉÆqÀgÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 26-10-09 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ DZÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀABPÉJ-32 PÀÆå 4772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨ÉÆüÀ£ÀªÀgÀ 23 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÀ¼ÀzÀPÉÃj vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JzÀÄgÀĤAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ¸ÁCA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 3087 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁAUï ¸ÉÊqï¢AzÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÄÚ, JqÀ ºÀuÉUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀB 26-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÌöÊ ¯ÉÊ£ï ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á ºÁ®»¥ÀàgÀUÁAªÀ vÁ¨sÁ°Ì mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39 n-794-795 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆä @ UÀAUÁA©PÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ¼À£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀzÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀAUÁ 37 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀ½îSÉÃqÀUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀĪÀÄÁgÀÄ 1700-2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 60,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/09 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀt¥Àw@¯ÉÆÃPÉñÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à d®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 304 ( ©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï 45 ªÀµÀð, ¸Á. zÉëxÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ï, 2) Q±À£ï vÀAzÉ vÉdÄ, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ Q±À£À, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ Q±À£ï, 5) «zÁå¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À J®ègÀÄ ¸Á. ºÀvÁå¼À xÁAqÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ. 51000/- ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ®µÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ¸ÀASÉå 04 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 23, 24-10-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ 1) MAzÀÄ ¹®égÀ ¨sÀUÉÆÃt C.Q 850/ 2) MAzÀÄ ¹®égÀ dUÀ 3) ¹®égÀ UÁè¸À 16 4) ¹Öî §ÄnÖ 5) MAzÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀĪÀÄ ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhįÉÆÃr J®èªÀÇ ¸ÉÃj C.Q 1950=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrüzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 24/10/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹. ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr MvÀÄÛ »ÃrzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-20009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.J. ªÀÄÄTÃvï vÀAzÉ JA.J. ªÉÆûvï RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: eÉ.E. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-214 UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÉÆzÀ®£Éà CAvÀ¹Ü£À°è EnÖzÀ MAzÀÄ J¯ï¦f ºÉZï¦ SÁ° UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï C/Q gÀÆ. 1,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÀ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ QæµÀÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå §ZÁÑ, 36 ªÀµÀð, ¸Á ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1275=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 427, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 2) C§ÄÝ® d°Ã® vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ. ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà JA.r ²gÁd vÀAzÉ JA.r. §²ÃgÀ CºÀäzï SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-180 SÁf¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° Cwà .PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Ánæãï PÉÆÃuÉ PÀqÀ« ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/10/09 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 24, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 24-10-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-10-20009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¢Ã°¥À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü gÀ« vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁjUÁgÀ E§âgÀÆ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄUÀÄ£ÀÄgÀÄ PÁæ¸ï zÁn §AzÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ E¸Áä¬Ä® JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr PÀtÂÚUÉ JgÀazÀjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ¢AzÀ 35000=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 ºÁUÀÆ gÀ« EvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 316/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-49 ªÀµÀð G-±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA PÀbÉÃj ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸À: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ ºÀÄqÀV eɸÁÌA D¦Ã¹UÉ §AzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ°è «zÀÄåvÀÛ E¯Áè JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀwà vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ£ÉÆÃqÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ±ÁSÁ¢ÃPÁj EzÀÄÝ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉ ±ÁSÉAiÀÄ°è ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¯ÉÊ£ï ¥sÁ®Ö ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ°UÁV NqÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï zÀÄgÀ¹ÜAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ ¯ÉÊ£ï ¤ÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè . ¸ÀzÀj gÁªÀÄ°AUï FvÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¥sÉƤ£À°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23-10-09 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgï-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ ªÉƹ£ï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï gÉÆõÀ£ï C° ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ¯Áj £ÀABJ¦-9/AiÀÄÄ 9264 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr PɼÀV ©Ã½¹zÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð, ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, JqÀ ¨sÀPÁ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 ºÉZï 7655 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¥À®è« ¥ËæqÀ ±Á¯É JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA E§âgÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2009 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįɥÁà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁß ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw, ¸ÀAdÄ, gÁdÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgï-ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® vÁAqÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀ£À¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀÄzÀÄgÉ ¥ÁªÀiïð ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ WÀÄlÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÉÆAqÉ£ÉÆÃgï ¸Á. ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, §¸ï ¸ÀA PÉJ-33/2571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ºÀÄqÀÄV. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 158/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 353, 323, eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ - 1570 ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ EvÀgÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ±À¨ÉÃgÀ¥ÁµÁ, ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï C° gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CzÀgÀ°è CAiÀÄĨï£À£ÀÄß fÃ¥À£À°è PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£À§¸Àì¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgï £ÁUÀzÁgÉ, 36 ªÀµÀð, ¸Á. zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ ¥Àwß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀ£À§¸ÀìAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 315/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À®Ä ºÀAZÀ£À ¸Á: PÀqÀ¥Á ¯Áj. £ÀA. J¦-03-JPïì-0956 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnN ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ¥ÉÆøïÖ£À°è vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1220 £ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ E¨Áæ»A, EvÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÁÚfgÁªï FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 34/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©nÖ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁ-PÉÆý G-SÁ¸ÀV PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ 1) ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÁæªÀt ºÁUÀÄ 2) CgÀÄt vÀAzÉ F±ÀégÀ »ÃUÉ 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §ÄnÖ FeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄƼÀÄV G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 20, 2009

Bidar District Daily crime update 20-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀ/22 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À vÀ£Àß ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄʬĸÀ®Ä CqÀ«AiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¥Á£À vÀAzÉ AiÉıÀéAvÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, «£ÉÆzÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà PÉÆÃj ºÁUÀÆ E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ gÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÁuÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2070 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj §¼ÀvÀ (§) UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät ±ÉÃlUÁgÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1015 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 19-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà §AzsÀÄ ªÀ 32 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½ ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ §AzÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á// WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. J¦-29/ JZÀ-3952 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆä «¹Ì 180 JAJ¯ïzÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.2304/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV CªÀgÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ WÉÆÃqÀA¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà PÁPÀ̽ªÉÄÃj ªÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G// nÃZÀgÀÀ ¸Á ¸ÉÆ£Àß eÁ//eÉêÀVð f// UÀÄ®âUÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ M§â£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ UÀĪÉÄä UÁæªÀÄzÀ°è £ÉAlgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄãÁQë eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ C°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀAvÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ QÃl£ÁµÀPÀ O¶zÉÝ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÉÃj¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/10/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀdgÀvï ©¯Á® vÀAzÉ ¹gÁeÉƢݣÀ ¸ÀºÉç ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À eÁ- ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-6970 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á§zÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ²ªÁgÀzÀ PÀAmÉ¥Áà zÁ£À¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/6808 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjtªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà ¤°è¸ÀPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄzÀ £ÁgÀzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÆð£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á:alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 325 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ZÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÀqÀ¥À½î ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ZɼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1580 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀgÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀgÀTAr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0120 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL C¥ÀgÁzsÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì J¦JA¹ ªÀiÁPÉðl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17900 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL C¥ÀgÁzsÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ J¸ï© mÉAl ºË¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨Á¯Áf ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9210 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

October 16, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¸Á. GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀgÀÄ J£ïJZï-9 ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 14-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £À¹ÃªÀiï ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/09 PÀ®A174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2009 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ @ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ £ÁnÃPÀgÀ ¸Á: a¢æ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 12/10/2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ J©â¸À®Ä J¼ÀzÉ ªÀÄÆbÉð ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0055 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/10/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªgÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/6838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß »¥ÀàUÁð wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆà ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 11, 2009

DAILY CRIME UPDATE 11-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 301/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ¸Á: gÀhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C©ü±ÉÃPÀ ¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÁAqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-2405 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ¸Á: £ÀªÀzÀV FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀ£ÀĪÀÄ£À ªÀÄA¢£À £ËzÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£ï ºÉÆÃl® ªÀÄÄaÑ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ zsÀr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀ®èzÀ°è EnÖzÀ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAR: 10/10/209 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆlUÉÃgÁ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, EªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 180 JAJ¯ï ¨ÉƤ «¹Ì 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 19 ªÀµÀð eÁ B ºÀjd£À ¸Á B ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¦UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¹.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÁ¯ÉÃd ºÀÄqÀUÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀiÁ°PÀ ¥Àæ±ÁAvÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAzÁUÀ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ UÉÆwÛ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 341, 324, 325, 504 L¦¹ :-
¦üÃAiÀiÁ¢ ²æà ºÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀ/29 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ §AzÀjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀÌgÁgÀÄ EzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ E§âgÀÄ gÁf EzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£À¹£À°è ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/09/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀt §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËA§UÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ J¸ÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ "¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É" CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ PÁ°£À ªÀÄÄAUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀA¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀqÀ¥ÁzÀ EªÀgÀ ¥Áèl ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀUÀqÉ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉƬÄeÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå, ¦ü¹AiÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉƬÄeÉƢݣï, «Ä±ÀævÀ ¨ÉÃUÀ UÀAqÀ ªÉƬÄeÉƢݣï, fãÀvÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄAiÀÄeÉƢݣÀ, J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉAiÉÄAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƬÄeÉƢݣï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå 45 ªÀµÀð, ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, CPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÀWÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-20888 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÀ®§UÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¸Á: ºÀ®¨ÁUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


October 10, 2009

DAILY CRIME UPDATE 10/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 237/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸À£ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀgÁd zÀÄPÁ£ÀzÁgÀ zÉë PÁ¯ÉÆä ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ£À°è D¦üøÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:03-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý §AzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd zÀÄPÁ£ÀzÁgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À NA¥ÀæPÁ±À, E£ÉÆߧâ gÁdÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ HjAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼É¯Áè ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©Ã¸ÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÁPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ 1 §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 22 UÁæA CQ:14,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ 10 UÁæA CQ:6000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 20 UÁæA CQ:12,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 §AUÁgÀzÀ PÉÊ-PÀqÀUÀ 10 UÁæA CQ:8000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 15 UÁæA CQ:10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 80 UÁæA CQ: 1600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ ¥ÉèÃl 100 UÁæA CQ:2000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ §lÖ®ÄUÀ¼ÀÄ 70 UÁæA CQ:1400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 4 eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ZÉÊ£ÀÄ 80 UÁæA;1600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ PÉÊPÀqÀUÀ 20 UÁæA CQ:400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ ZÀªÀÄZÀUÀ¼ÀÄ 20 UÁæA CQ:400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ vÉA©UÉ 100 UÁæA CQ:2000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ qÀ©â 10 UÁæA CQ:200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ , 2 ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ(¢Ã¥À ºÀZÀÄѪÀzÀÄ) 120 UÁæA CQ:2400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀÀ WÀl£É ¸ÀARå 6/09 :-
¢£ÁAPÀ 09/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §rUÉÃgÀ ªÀÄÄSÁå¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É gÉÃPÀļÀV vÁBfB ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É gÉÃPÀļÀV vÁB fB ©ÃzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 08/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1545 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹zÀ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvÀ ¨ÉAQ ( ±Álð ¸ÀQéÃðl) C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ G¥ÀPÀgÀtzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 1,12,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ DzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¢£ÁAPÀ 09/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå B 06/09 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 8/09 PÀ®A 174 (3) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸Á: ¨ÉÆîPÉÃgÁ L£ÀªÉ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï f¯Áè: E¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÀAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀªÀqÀÄ ¤Ã®ªÁ® ¥ÀÆj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAPÁªÀÄAqÀ® f: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÁUÀÄwÛgÀĪÀ gÉïÉé ©æqÀÓ£À, gÉïÉé ºÀ½ ¸ÉAnæAUÀ ¥ÉèÃlì ªÉ°ØAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÆåvÀ vÀUÀ°gÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯É £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ f¯Áè ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ C£ÁzsÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ºÉZÀÑUÉ Hl ªÀiÁqÀzÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàgÁd £ÁUɱÀégÀ ¸Á: D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀIĺÀ ºÉ¼É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà qÀ¥ÀÆàgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀ®è¨ÉêÀļÀV (J.¦) ¸ÀzÀå amÁÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÀgÀ¸ÀtÚ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ (¹zÀÝ¥Àà£À ªÀiÁªÀ) ¸ÀgÁ¬Ä JPÉà PÀÄr¢¢Ý PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt PÀÆqÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀÄwÛ®è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÁågÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¹zÉݱÀégÀ ¸ÀzÀå ¥Áæ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÉÃtÄPÁ ªÀiÁvÉAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-43 J¯ï-1018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 9, 2009

DAILY CRIME UPDATE 09-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1045 UÀAmÉUÉ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Àà £ÁUÀ±ÀmÉÖ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ºÁUÀÆE£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 725/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 52 J¸ïn UÉÆAqÀ ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ @ zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀjUÉ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 40 gÀ°è 4 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÁ£É ¸ÁUÀƪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ¨É¼É ¨É¼À¹zÀÄÝ ¤Ãj®èzÀ PÁgÀt PÀ§Äâ ¨É¼É ¥ÀÆw ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ªÀļɬĮèzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀ ¨É¼É ¨É¼É¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ amÁÖ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ¸À®ÄªÁV 50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ¼É E®èzÀ PÁgÀt ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁVHgÀ°è ¸ÀºÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ¼É E®èzÀ §gÀUÁ® ªÁvÀªÀgÀuÉ ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ºÉÆA¢ fêÀ£ÀzÀ®è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀÎ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPï :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zsÀĪÀĸÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ZÀªÁít ªÀ 55 ¸Á zsÁgÀdªÁrü vÁAqÁ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÀAUÀ« PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/39/ 4820 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß CmÉÆÃUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ GµÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À UÁ° GµÁ¼À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 8, 2009

DAILY CRIME UPDATE 08-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀ 18 ¸Á zsÀ£ÀÆßgÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀnÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è w£ÀzÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è wªÁj EªÀgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è CAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ£À CtÚ£ÁzÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀPÉÌ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 07/10/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Á¥À£À £ÀUÀgÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÀÆj¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ d£ÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÁAiÀÄ§Ä ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁ B ªÀqÀØgÀ G B PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæ ªÀiÁåPÀë E£ÉÆßAzÀÄ M¤qÁ ªÉƨÉÊ® 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) £ÀUÀzÀÄ 920=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 01/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà MqÉzÀÄ (¹rzÀÄ) ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 ¹°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ CªÀjUÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0330 UÀAmÉUÉ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼Éî CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸À«vÁ UÀAqÀ §æ¸À¥Àw eÉÆÃUÀzÀ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ¸Á: QlÖ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁPÉðl ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆl® ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃvÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA> JAºÉZï-24 JA-368 ¸Á: eÉÆVªÁr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ M¼À ¥ÉlÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¸Á: ¤AUÀ¥Àà PÉÆgÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 74 gÀ°èzÀÝ 35 ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 45000 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀ¼À«£À° ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ, ¸ÀĨÁµÀ JPÀA¨Á, AiÀÄ®è¥Àà PÉƼÀÄîgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/09 PÀ®A 504, 324, 341, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀë«Ä ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À ¸ÀÆAiÀÄð ªÁ«Äì ¸Á: ºÀļÀA§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° ªÀiÁr ¢£À ¤vÀåzÀ G¥À fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ Q±À£À vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄð ªÀA² ¸Á: ºÀÄd¼ÀA§ EªÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀå ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zsÀå»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 7, 2009

DAILY CRIME UPDATE 07-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀgÀqÉ ¸Á. ªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, J£ïJZï-9 ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgï ¯Áj ¸ÀA JªÀiïJZï-43/E-9222 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnPÀgï ¸Á. qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. JªÀiïJZï-05/JªÀiï-1562 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQ̬ÄAzÀ ®PÀëöät EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 06/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸À®UÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ¨ÉÃPÀj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Àé UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06/10/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vɯɣÉƪÀÅwÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄ®ÄVzÁUÀ, D¸ÀÖvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ vÀAzÉ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÃgÀªÁV vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ ¸À®UÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 06/10/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/1309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ®¹ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ºÀ®¹ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥sÀÄ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Á¥ÀAiÀÄå ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆÃ½î ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÀUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 6, 2009

DAILY CRIME UPDATE 06-10-2009This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-10-2009

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà GqÀ¨Á¼É, ¸Á. C®ÆègÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ J®ègÀÆ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J£ïJZï-9 ªÉÄÃ¯É ¤A§ÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ, DgÉÆæ ªÀÄĤøï, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀA. JªÀiïJZï-08/¹-6000 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. zÉêÀÇgÀ f. gÀvÀßVj (JªÀiïJ¸ï) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹, ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É(.) rQ̬ÄAzÀ CªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2009 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÀȵÁÚf, ¸Á: WÉÆmÁ¼Á vÁ. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, a¢æ ¨ÉÊ ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀıÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÁgï ¸ÀA. JªÀiïJZï-13/J£ï-9900 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÉæöÊ®gï ¯Áj ¸ÀA. JªÀiïJZï-43/E-7717 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ PÀıÀ¥Áà EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 05/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ qÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©®UÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 39 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÁªÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-31/1749 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¨ÁªÀUÉ D¸ÀàvÉæ¬Äè 0900 UÀAmÉUÉ PÀ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32eÉ-2653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄgÀzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA§æ gÉÆÃr£À ªÁ° gÀªÀgÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ¤AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀUÀqÉ EgÀĪÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÁAqÀ ¸Àà¯ÉAqÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-39 E-4842 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr §gÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 12/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¢£ÁAPÀ: 05/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ PÀÄ¥ÀàtÚ EªÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸Á® eÁ¹ÛDVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è VqÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀÄ¥ÀtÚ ¸Á: gÁeÉÆüÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 498(J) 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉAzÀæ ¸Á: C«ÄgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄðzsÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 7 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV®è ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 5, 2009

DAILY CRIME UPDATE 05/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 337, 353, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV §¸ÀªÀ§PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃ¥Á¯ï gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ §½ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-2713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §¸ÀªÀ zÀ¼À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀAZÁj ¹§âA¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥Éưøï PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A: 279, 337, 353, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV §¸ÀªÀ§PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà §§ÄæªÁºÀ£À ¹¦¹-1370 §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ §½ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-2713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §¸ÀªÀ zÀ¼À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀgÉ ¸ÀAZÁgÉÌ vÉÆÃzÀgÉAiÀÄUÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¸ÀÆa¹zÀgÀÆ ¯ÉQ̸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ rQÌ ªÀiÁr E£ÉÆߧ⠹§âA¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹, ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/09 PÀ®A: 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV PÀ®£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ¥ÀvÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmɬÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ¹AqÉPÉl ¨ÁåAPÀ §½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÉ ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj UÉÆÃ¥Á® gÁxÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ eÉÆvÉUÀÄr vÀªÀÄä §½¬ÄzÀÝ ªÁQ-mÁQUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄzsÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §½¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áp¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zsÀļÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆ£Á¼À EªÀgÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ £À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÀzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlð ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAvÀÄ ±ÁPÀ vÀUÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¥sÁvÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀÄqÀV gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É E¸Àä¬Ä¯ï SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J¦12/AiÀÄÄ/6119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAvÁgÁªÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: zÁqÀV (PÀÆrè) vÁ: aAZÉÆýî EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.October 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 27/09/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀÄ: 52 ¸Á: ±ÀqÉÆüÀ EªÀgÀÄ ±ÀqÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹¯ÁV J®Äè ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «oÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ±ÀqÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (C) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆqÀªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 53 ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlÌ aÃn §gÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 06 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ 2170 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ §Ä¼Àî ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà §Ä½î ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è dƤAiÀÄgï ºÉ®Ö C¹¸ÉÖAl JAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ CwÃAiÀiÁzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á¯Á eÁ¹Û DV ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ Er fêÀ£ÀzÀ°è wgÀ¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ 6 £Éà ªÁqÀð£À°è ¥sÁå£ÀUÉ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 02/10/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀƹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 35/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 36 ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ® ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹qÀ®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁgÀPÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 143, 147, 148, 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±À¨Á£Á UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR ¸Á: GqÀ¨Á® ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»£À ¨ÉÃUÀªÀÄ UÀAqÀ ªÉƺÀªÀÄzÀ UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄzÀ UÀ¤ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄzÀ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄZÀåªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà aAZÉÆ½î ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-32/3664 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÀÄÄZÀåªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥sÀÆ°£À vÉV£À°è PÀqÀ« CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 0035 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ J£ïºÉZï-9 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: ªÀĤPÀ¥ÀÄgÀ PÁlªÀÄAqÀÄ £ÉÃ¥Á¼À EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ¨ÉÃAzÉæ ¸Á: M¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢°¥À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: M¼À¸ÀAUÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è AiÉÄÃPÉ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛ¢ÝAiÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

October 3, 2009

DAILY CRIME UPDATE 03-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-10-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A: 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÊeÉ©£ï UÀAqÀ ¸ÉÊ. vÀÄgÁ§ C° ¸Á. ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 01, 02-10-2009 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 96,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹vÀ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà ¸Á: ¹vÀ®UÉÃj EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ï 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1200 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/10/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-1149 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨Á¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ KgÀ¥sÉÆøÀð UÉÃl JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀªÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤PÁë÷̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

October 1, 2009

DAILY CRIME UPDATE 01-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-10-2009

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 341, 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É, ¸Á. ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ wæ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÉÃgÉ ¸Á. ªÀ¼À¸ÀAUÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉArwUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ 30-09-09 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÉÄÊJ¯Áè EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ²ªÀgÁzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄÛ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ aPÀ°(AiÀÄÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ £ÁgÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á: gÁªÀtPÉƼÁ vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ(JAJ¸ï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¥Ààj£À°è (zËtÂ)AiÀÄ°è PÀlÄÖªÁUÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ JvÀÄÛ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À C.Q. 130000 gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÀít ¸Á: Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ aPÀ°(AiÀÄÄ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¸À¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÀıÀ£ÀÆgÀ 1© ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ¸Á§ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸Á: °AUÀ£À¥À½î(J¦) EªÀgÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì-180 JAJ¯ï 72 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 2200 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÁÖgÀ ¸ÁÖçAUÀ ©ÃgÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1700 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23/4898 ªÉÄ¯É ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09, PÀ®A. 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀævÁ¥À ¸Á: UÉÆPÀÄ® QmÁÖ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ EzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁUÉ qÀÆån ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÉ £ÉÆë¤AzÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ ªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ ªÁqÉ£ÀÆgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 341, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄgÀUÉ ¸Á: ªÀqÀØ ªÀĺÀ© vÁ: zÉêÀtÂ(ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éé UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ°è zÉêÀgÀ WÀl PÀÄr¹zÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ ¯ÉƨÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß CwÛUÉUÉ PÉÆqÀÄ, ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¢°¥À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À¼Àî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JAPÀ¨Á OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÁZÀÄeÁzsÀªÀ ¸Á: ®¸ÀÌj £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢£ÀAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ CwêÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀóµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-400 ¸Á: «zÁå£ÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ C: Q: 20,500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.