October 11, 2009

DAILY CRIME UPDATE 11-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 301/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ¸Á: gÀhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C©ü±ÉÃPÀ ¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÁAqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-2405 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ¸Á: £ÀªÀzÀV FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀ£ÀĪÀÄ£À ªÀÄA¢£À £ËzÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£ï ºÉÆÃl® ªÀÄÄaÑ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ zsÀr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀ®èzÀ°è EnÖzÀ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAR: 10/10/209 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆlUÉÃgÁ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, EªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 180 JAJ¯ï ¨ÉƤ «¹Ì 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 19 ªÀµÀð eÁ B ºÀjd£À ¸Á B ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¦UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¹.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÁ¯ÉÃd ºÀÄqÀUÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀiÁ°PÀ ¥Àæ±ÁAvÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAzÁUÀ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ UÉÆwÛ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 341, 324, 325, 504 L¦¹ :-
¦üÃAiÀiÁ¢ ²æà ºÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀ/29 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ §AzÀjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀÌgÁgÀÄ EzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ E§âgÀÄ gÁf EzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£À¹£À°è ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/09/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀt §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËA§UÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ J¸ÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ "¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É" CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ PÁ°£À ªÀÄÄAUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀA¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀqÀ¥ÁzÀ EªÀgÀ ¥Áèl ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀUÀqÉ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉƬÄeÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå, ¦ü¹AiÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉƬÄeÉƢݣï, «Ä±ÀævÀ ¨ÉÃUÀ UÀAqÀ ªÉƬÄeÉƢݣï, fãÀvÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄAiÀÄeÉƢݣÀ, J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉAiÉÄAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƬÄeÉƢݣï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå 45 ªÀµÀð, ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, CPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÀWÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-20888 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÀ®§UÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¸Á: ºÀ®¨ÁUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.