October 29, 2009

DAILY CRIME UPDATE 29/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2009

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À 36 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÄUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-3208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Ánî ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÞUÀ ¦æw PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ 1] 9 UÁæA §AzÀgÀzÀ 2 vÁ½ §lÖ CQ:8,000/0 gÀÆ 2] 9 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆð C.Q 8,000/- 3] 30 UÁæA 3 ¨É½îAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ C.Q:10,000/-4] 30 UÁæA ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 5) 30 UÁæA MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 6) MAzÀÄ ªÉÆÃmÉÆÃgÉÆïÁ ªÉƨÉÊ® CQ:5000/-gÀÆ 7) MAzÀÄ mÉÊl£À ªÁZÀ CQ:1000/-gÀÆ 8) ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ: 23,800/-gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 3 & 4 ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü ¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì -¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1) AiÉÄÃeÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ±ÉÃPï mÁæPÀÖgÀ £ÀA RSE 2461 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ 2) UÀeÁ£AzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 3) gÀ«ÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀIJãÀ 4 ræ¯ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 1 ¨Áånæ ZÁdðgÀ 31 f°n£À ºÁUÀÄ 130 ¸ÉÆàÃlPÀ E.r UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.