October 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 316/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-49 ªÀµÀð G-±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA PÀbÉÃj ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸À: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ ºÀÄqÀV eɸÁÌA D¦Ã¹UÉ §AzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ°è «zÀÄåvÀÛ E¯Áè JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀwà vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ£ÉÆÃqÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ±ÁSÁ¢ÃPÁj EzÀÄÝ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉ ±ÁSÉAiÀÄ°è ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¯ÉÊ£ï ¥sÁ®Ö ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ°UÁV NqÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï zÀÄgÀ¹ÜAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ ¯ÉÊ£ï ¤ÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè . ¸ÀzÀj gÁªÀÄ°AUï FvÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¥sÉƤ£À°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23-10-09 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgï-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ ªÉƹ£ï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï gÉÆõÀ£ï C° ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ¯Áj £ÀABJ¦-9/AiÀÄÄ 9264 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr PɼÀV ©Ã½¹zÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð, ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, JqÀ ¨sÀPÁ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.