October 10, 2009

DAILY CRIME UPDATE 10/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 237/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸À£ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀgÁd zÀÄPÁ£ÀzÁgÀ zÉë PÁ¯ÉÆä ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ£À°è D¦üøÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:03-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý §AzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd zÀÄPÁ£ÀzÁgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À NA¥ÀæPÁ±À, E£ÉÆߧâ gÁdÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ HjAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼É¯Áè ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©Ã¸ÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÁPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ 1 §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 22 UÁæA CQ:14,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ 10 UÁæA CQ:6000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 20 UÁæA CQ:12,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 §AUÁgÀzÀ PÉÊ-PÀqÀUÀ 10 UÁæA CQ:8000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 15 UÁæA CQ:10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 80 UÁæA CQ: 1600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ ¥ÉèÃl 100 UÁæA CQ:2000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ §lÖ®ÄUÀ¼ÀÄ 70 UÁæA CQ:1400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 4 eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ZÉÊ£ÀÄ 80 UÁæA;1600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ PÉÊPÀqÀUÀ 20 UÁæA CQ:400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 ¨É½îAiÀÄ ZÀªÀÄZÀUÀ¼ÀÄ 20 UÁæA CQ:400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ vÉA©UÉ 100 UÁæA CQ:2000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 1 ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ qÀ©â 10 UÁæA CQ:200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ , 2 ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ(¢Ã¥À ºÀZÀÄѪÀzÀÄ) 120 UÁæA CQ:2400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀÀ WÀl£É ¸ÀARå 6/09 :-
¢£ÁAPÀ 09/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §rUÉÃgÀ ªÀÄÄSÁå¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É gÉÃPÀļÀV vÁBfB ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É gÉÃPÀļÀV vÁB fB ©ÃzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 08/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1545 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹zÀ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvÀ ¨ÉAQ ( ±Álð ¸ÀQéÃðl) C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ G¥ÀPÀgÀtzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 1,12,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ DzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¢£ÁAPÀ 09/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå B 06/09 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 8/09 PÀ®A 174 (3) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¸Á: ¨ÉÆîPÉÃgÁ L£ÀªÉ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï f¯Áè: E¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÀAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀªÀqÀÄ ¤Ã®ªÁ® ¥ÀÆj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAPÁªÀÄAqÀ® f: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÁUÀÄwÛgÀĪÀ gÉïÉé ©æqÀÓ£À, gÉïÉé ºÀ½ ¸ÉAnæAUÀ ¥ÉèÃlì ªÉ°ØAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÆåvÀ vÀUÀ°gÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯É £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ f¯Áè ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ C£ÁzsÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ºÉZÀÑUÉ Hl ªÀiÁqÀzÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàgÁd £ÁUɱÀégÀ ¸Á: D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀIĺÀ ºÉ¼É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà qÀ¥ÀÆàgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀ®è¨ÉêÀļÀV (J.¦) ¸ÀzÀå amÁÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÀgÀ¸ÀtÚ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ (¹zÀÝ¥Àà£À ªÀiÁªÀ) ¸ÀgÁ¬Ä JPÉà PÀÄr¢¢Ý PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt PÀÆqÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀÄwÛ®è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÁågÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¹zÉݱÀégÀ ¸ÀzÀå ¥Áæ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ gÉÃtÄPÁ ªÀiÁvÉAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-43 J¯ï-1018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.