October 16, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¸Á. GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀgÀÄ J£ïJZï-9 ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 14-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £À¹ÃªÀiï ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/09 PÀ®A174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2009 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ @ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ £ÁnÃPÀgÀ ¸Á: a¢æ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 12/10/2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ J©â¸À®Ä J¼ÀzÉ ªÀÄÆbÉð ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0055 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/10/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªgÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/6838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß »¥ÀàUÁð wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆà ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.