October 24, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 24-10-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-10-20009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¢Ã°¥À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü gÀ« vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁjUÁgÀ E§âgÀÆ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄUÀÄ£ÀÄgÀÄ PÁæ¸ï zÁn §AzÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ E¸Áä¬Ä® JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr PÀtÂÚUÉ JgÀazÀjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ¢AzÀ 35000=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 ºÁUÀÆ gÀ« EvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.