October 8, 2009

DAILY CRIME UPDATE 08-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀ 18 ¸Á zsÀ£ÀÆßgÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀnÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è w£ÀzÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è wªÁj EªÀgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è CAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ£À CtÚ£ÁzÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀPÉÌ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 07/10/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Á¥À£À £ÀUÀgÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÀÆj¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉÆqÀzÉ d£ÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÁAiÀÄ§Ä ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁ B ªÀqÀØgÀ G B PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæ ªÀiÁåPÀë E£ÉÆßAzÀÄ M¤qÁ ªÉƨÉÊ® 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) £ÀUÀzÀÄ 920=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 01/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖà MqÉzÀÄ (¹rzÀÄ) ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 ¹°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ CªÀjUÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0330 UÀAmÉUÉ ¸À°ªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼Éî CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸À«vÁ UÀAqÀ §æ¸À¥Àw eÉÆÃUÀzÀ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ¸Á: QlÖ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁPÉðl ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆl® ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃvÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA> JAºÉZï-24 JA-368 ¸Á: eÉÆVªÁr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ M¼À ¥ÉlÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¸Á: ¤AUÀ¥Àà PÉÆgÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 74 gÀ°èzÀÝ 35 ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 45000 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀ¼À«£À° ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ, ¸ÀĨÁµÀ JPÀA¨Á, AiÀÄ®è¥Àà PÉƼÀÄîgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/09 PÀ®A 504, 324, 341, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀë«Ä ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À ¸ÀÆAiÀÄð ªÁ«Äì ¸Á: ºÀļÀA§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° ªÀiÁr ¢£À ¤vÀåzÀ G¥À fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ Q±À£À vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄð ªÀA² ¸Á: ºÀÄd¼ÀA§ EªÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀå ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zsÀå»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.