July 25, 2009

Bidar District Daily Crime Update 25-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÀzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A: 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23, 24/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸À §½ EgÀĪÀ L.ªÀiÁåPÀì ªÉƨÁ¬Ä® CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ªÉÄÊPÉÆæ ªÀiÁåPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉƸÀ ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ- 4, a) Model X11 IMEI No 355144015588509 W/rs 2019/- b) Model X211 IMEI No 352991026855290 W/rs 2308/- c) Model X 113 IMEI No 358609023560515 W/rs 1780/- d) Model X 113 IMEI No 358609023560408 W/rs 1780/- 2) ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼À ¥Àè¸ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ 18 CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1500/- 3) ºÀ¼ÉAiÀÄ jÃ¥ÉÃjAUÀ §AzÀ ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ 4-5 C.Q. 4,500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 13,887/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 504,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀªÀÄeÁ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð, C¥É CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/7/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀw U˲AiÀiÁ EªÀ½UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 136/09 PÀ®A 324, 323, 504, 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §ÄzsÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á®gÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÉrØ, F±À¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨sÀAr gÀªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «oÀ×® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 7 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 350/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤wãÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¢:24/07/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CPÀÌ D±Á ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV w¤¸ÀÄUÀ¼À£Àß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©gÀÄUÁ½ ©¹zÀÝjAzÀ G¸Áä£À¸Á§ ¨ÉÊgÀÄ¥É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ PÀĹzÀÄ ¤wãÀ, D±Á ºÁUÀÄ ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¤wãÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1700 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-07-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 42 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ CAzÁdÄ 80 ¸Á«gÀ J¸ï.n. ¯ÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ JA.n. ¯ÉÆãÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® ¸ÉÃj CAzÁdÄ 2,00,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ aAvɬÄAzÀ ¨É¸ÀgÀ UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/07/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2009.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀÄAqÀªÀÄä E§âgÀÆ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØ zÀ°è£À vÀªÀÄä PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ dUÀzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÀnÖUÉ £ÀªÀÄä ºÀt PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä ºÀt J¯Áè PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É CAzÀgÉ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-09 gÀAzÀÄ 1005 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀªÀqÉ ¸Á: ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CA¨Áf ¥ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ. CªÀgÀ w¥Éà eÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀiÁä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ CtÚ vÀªÀÄääA¢AiÀÄgÁzÀ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä EªÀ½AzÀ Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ w¥ÉàAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÁB ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ w¥Éà £ÀªÀÄUÉ PÀÆr JAzÀÄ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ, £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áá ¥ÀªÀqÉ ¸ÁB ºÀtÄPÀÄt F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÉÊ£À ¨É®Ö¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/07/2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzsÀªÀ, ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¸ÀAvÉÆõÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/07/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà oÁPÀÆgÀ ¸Á: gÉPÀļÀV ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-26-J-1238 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï EzÀÄÝ ¢£Á®Æ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢: 23-07-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®§UÁðPÉÌ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆr¹ CfÓAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀPÉÌ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgɯÁè gÀÆ.15/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¤Ã£ÀÄ gÀÆ.10/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî E°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ J®ègÀÆ gÀÆ.15/- PÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ MAzÀÄ dUÀΣÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁå £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¦AeÁgÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ JJ¸ïL £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ©Ãl ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 20 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 760/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢::23/07/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀfÃgÀ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð G- DmÉÆà tA PÉJ-39/2409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÆgÀzsÁ¨sÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¥sÀÆ°£À EZÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgïnM ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ DgïnN ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁÖgÀ ¹n n«íJ¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/Dgï-7224 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV ¸Á- UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºËVgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ gÁªÀ gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:¤qÉÆzÁ ¸ÀzÀå »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°ègÀĪÀ D£ÀAzÀ ªÀÄĽî£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ¬ÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ¢£À¤vÀå dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.July 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update 23-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::22/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-04/JªÀiïJ-5603 £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ-1145 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lAlA £ÀA PÉJ-39/1135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁj£À JzÀÄj£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtĸÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ¸Á-ªÁAfæ ºÀĨÁzÀ EªÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀ¯Áè¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ E°èAzÀ ¤ÃgÀÄ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ®Ä CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 504,324, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ 0830 WÀAmÉUÀÉ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CµÀðzÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀĺɧƧ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ¥Á£ÀqÀ¨ÁâPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÉ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁrgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ J¯É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ¸ÀÄgÀd aÃl ¥Á£À ªÀiÁrPÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ¥ÉÊ¸É £À»Ã ºÉÃ, CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¥ÉÊ¸É zÉ£Á CAvÁ CAzÁUÀ vÀÆ ¨ÁºÀgÀ D ¥ÉÊ¸É zÉÃvÁ CAvÁ gÁªÀÄ CAzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ qÀ¨Áâ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ DUÀ PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀ¸ÀÛç vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉUÉ ©¹zÀ£ÀÄ, £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½ PɼÀUÉ ºÉÆmÉÖ ZÀªÀÄð PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 23 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 884-00 £ÉÃzÀ£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 vÀ£Àß UÁæªÀÄ CA¨ÉøÁAUÀ« ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ PÁ¼É ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA PÉ.J 38 J¥sï.301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ D±ÉÆÃPÀ ºÀÄqÀÄUÉ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1740 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À wý¹zÀgÀÄ CªÀjAzÀ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,500/- 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3] 4 £ÀÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¸ÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 20-07-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸ï £À°è OgÁzÀ ¢AzÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉÆÃgÁ¼À £ÀgÀ¸Àj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀUÉ E½¹zÀjAzÀ dA¥ï DV §¸ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ d£ÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ MªÉÄä¯É ºÁj PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀÄì ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢: 21/07/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁlÆð£À EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät OgÁ¢ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÁlÆ£À £À°è ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ® UÉÆÃ®Ø PÀ¥ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀîzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀiï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 2-7-09 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-7-07 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ »vÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¹Öî C®Äå«Ä¤AiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C: Q: 20,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 21-07-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. §¸ÀªÀgÁd, ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀºÀj gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 8 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÁªÀ¼É ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 4,300=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 20/07/2009 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ gÁAiÀÄPÉÆmÉ ªÀ 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¥Ánî EªÀgÀ DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉ.J-38/4549 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆøÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆøÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ« (¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ) E£ÀvÀÄ DmÉÆ mÁæ°UÉ PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CAzÀæ UÀr C§PÁj ZÉÃPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ C§PÁj ¥ÉưøÀgÀÄ DmÉÆà mÁæ°AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ r.¹.JA. mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉ.J/38/2414 »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁæ°UÉ rQÌ ªÀiÁr r.¹.JA ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»¥Á®gÉrØ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« (¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ) EªÀjUÉ PÉÊ. PÁ®Ä, ªÀļÀPÁ®Ä , vÀ¯É , vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä zÉÆÃgÉwÛzÉÝãÉAzÀgÉ ºÀ¼ÉA§gÀ - d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ UÉƧâgÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ d£ÀªÁqÁ - ºÀ¼ÉA§gÀ gÉÆÃqï ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vËqÉ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á; qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄ FvÀ¤AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 40. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180, JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/07/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁjAiÀiÁV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/07/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ fæ£À°è PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 21/07/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1630 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀUÀzÁ¼É 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 1630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 24 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 912/- gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 341,323,355,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-07-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÁqÁzÉ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-07-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À r.¹.¹.¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà fÃgÉÆ¨É JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤®Äè CAvÀ JzÉUÉ PÉÊ ºÀaÑ ¤°è¹, ¤£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð eÉð£À°èzÉÝÃ£É ¤£ÀßUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è Hj£À ¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¨sÉÆÃ¥À¼É ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå vÉÆUÀgÀUÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 21, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 21-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 121/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦ DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ºÀ½îSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉƺÀ¯ÁèzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð gÀÆ 150=00 2) C§ÄÝ® ºÀR vÀAzÉ gÁd ªÀĺÀäzÀ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 100=00 gÀÆ 3) eÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð gÀÆ 110=00 4) ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ M§gÁ»A¸Á§ ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð gÀÆ 140=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® 5) ªÀĺïäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ SÁ£À dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð 150=00 gÀÆ 6) ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà w¥À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð gÀÆ 160=00 gÀÆ 7) C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ªÀÄÄ¤ë ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð 130=00 gÀÆ 8) ªÀĺÀäzÀ ¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã® ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð 180=00 gÀÆ 9) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ jAiÀiÁd zÀgÀªÉñÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð 170=00 gÀÆ 10) U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸ÀAUÉÆüÀV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð 90=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 11) ¸Á¨ÉÃgÀ C° vÀAzÉ G¸Áä£À C° zÀgÀªÉñÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð 110=00 gÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÁUÀÆ J®ègÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt 360=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1830=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A: 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(10) ¦NJ DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀAZÀ²Ã¯Á UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸Á: ªÉÄwªÉļÀPÀÄAzÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄxÀÄgÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅ¢jAzÀ ªÉÄÃw ªÉļÀPÀÄAzÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV zÀÄBRzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf ¸Á: ªÉÄÃw ªÉļÀPÀÄAzÁgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄxÀÄgÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Fake Note Detector Machine

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :
©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ºÁUÀÆ ‘£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ’UÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ. f¯ÉèAiÀÄ°è ‘£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ (Counterfeit Notes)UÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CPÀæªÀÄ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀĪÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä Fake Note Detector Machine/£ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ‘21’ ¥Éưøï PÀbÉÃjUÀ½UÉ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ CPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß/DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÉưøïjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀÄÄPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥Éưøï PÀbÉÃjUÀ¼À°è ®¨sÀå«zÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ/PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, vÀªÀÄä ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjQëùPÉƼÀÄîªÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
©ÃzÀgÀ f¯Éè

July 20, 2009

DAILY CRIME UPDATE 20-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2009

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1515 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 3,100=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 341, 324, 506, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/07/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè eÁ¹Û AiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆr¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À UÀÄ«Ää ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÄ §AzÀÄ D ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr PÉÆnÖ¢Ý £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã AiÀiÁPÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉ¢¢Ý ¤£ÀUÉ D ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ C¯Éè PÉüÀUÉ ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀ¤UÉ ©Ã¨ÉÃqÀj EªÀ£ÀÄ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÀtªÀÅ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀPÉÌUÉ »r¢zÁUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

ªÀÄįÁÛ¤ ¥ÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀAiÀÄĪÀiï, ±ÀªÀıÉÆâݣï, £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ±ÉÃSï ±ÁºÉzÀÝC°, ±ÀÄPÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÀÄ, ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦¹ 1406, 1314, 1532 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 19,600/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢: 19/07/2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ Z˺Át ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ UÀt¥Àw vÀAzÀ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/7/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð (PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀ¢ÞAiÀÄ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀÄ»¼É PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉƦvÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr EPÉAiÀÄÄ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, DUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ ¥Àjòð¹ £ÉÆÃr C°è MlÄÖ 46 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 100 JA.J¯ï. ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £É®ªÁ¼À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjªÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ §®PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ;-28 ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-7-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ n.gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁj vÀgÀÄ© ©Ã¢ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ Qj ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ ºÁUÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ C¯Éèà £Á°AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆfÓ£À°è ©¢ÝzÀjAzÀ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

July 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 19-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) §¸ï rÃ¥ÉÆ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 25 ¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 18-7-09 gÀAzÀÄ 1605 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸɣÀì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ ¦¸ÉÆÛ¯ï ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ zÉù ¦¸ÉÆÛî (PÀAnæ ªÉÄÃqï) C Q 10,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ C Q 150/- gÀÆ¥ÁAiÀÄzÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀgÀ±ÉnÖ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) & FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà mÉÃPÀÆgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 18, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 18-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2009.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :_

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ eÁvÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ° gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÄPÀÄÛªÀÄ©Ã gÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/E-5494 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀqÀØgÀ ¸Á: «Ä£ÀPÀgÉgÁ gÀªÀgÀÄ «ÄãÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀ DqÀÄ (PÀÄj) MAzÀÄ ªÀµÀðzÀÄÝ C.Q. 3000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀÄj ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä DqÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï ¸À°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï d«ÄgÉƢݣïÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-7-09 gÀAzÀÄ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 66/09 PÀ®A 279 ,337,304(a) L.¦.¹. eÉÆvÉ187 L.JA.«.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16.07.09 gÀAzÀÄ ªÀ»Ãzï «ÄAiÀiÁ ¸Á; WÁmï ¨ÉÆÃgÁ¼ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÀÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀjêÀiï EvÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgï AiÀıÉÆÃzÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ C°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä ¢£ÁAPÀ 15.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆgÀ lÄ gÁwæ ºÉÆvÁÛVzÀjAzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀzÀ°è G½zÀÄPÀÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉÊzÁæ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉÌAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄUÀ PÀjêÀiï EvÀ£ÀÄ D ¢ªÀ¸À §¸ï C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ GAmÁzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ gÁwæ 11 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. gÁwæ ªÁºÀ£À ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä DVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 16.07.09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 326,504,323,506, eÉÆÃvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀqÀªÀÄnÖ ¸Á: SÁfPÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ºÁUÀÆ ¨Ágï ¸ÀAWÀ¢AzÀ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä ¨É£ÀPÀ£À½î zÉëAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®ègÀÆ PÀÆr zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀAWÀ¢AzÀ K¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G¼ÀîUÀqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G¼ÁîUÀqÉØ E§âgÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÊ£ï ªÀiÁ°PÀjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ªÉÊ£ïì£ÀÄß JA.Dgï.¦. zÀgÀzÀ°è KPÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý ºÉaÑUÉ KPÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ MAzÀÄ RArPÉ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-07-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-07-09 gÀAzÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ zÉë vÁAqÀzÀ°è ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ§ð® PÀ°è£À ªÀÄÆwð PÀÄr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉ »rzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÁUÀÆ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/07/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ D£ÀAzÀgÁªÀ GZÉÑ JA§ÄªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ÄªÀªÀÀ¤UÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ©üÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ WÁgÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ WÁUÀgÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ WÁgÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤£Éß gÁwæ ¢£ÁAPÀ 16/07/09 2100 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ M§â£É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ£ÀPÁj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀAvÉÆõÀ WÁgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 448,323,504,506,354,L.¦.¹.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/7/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸Àì¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà J¸ÉÌ£ÉÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üüAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwUËqÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ¯É »rzÀÄ, ZÀÄA©¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;40/09 PÀ®A; 448,323,504,506,354 eÉÆvÉ 34. L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

July 17, 2009

DAILY CRIME UPDATE 17-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15, 16-07-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸Àì¥Áà §ÄPÀÌ ¸Á. eÉÆÃd£Á. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆqÉAiÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ weÉÆÃj ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. 1,95,500/- £ÉÃzÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-07-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á. ¥ÀÆ£Á(JªÀiïJ¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉrØ D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 13, 2009

DAILY CRIME UPDATE 13-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-07-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà »Ã¯Á®¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ PÀ¯ÉªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĽvÀÄ 1630 UÀAlUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ 1) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AUÀ£Á¼É, CªÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 2) ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ zÉêÀ¨Á ªÉÆgÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 400/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 3) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ CAPÀıÀ eÁzsÀªÀ PÉÊPÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ 600/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 4) «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ JPÀÆgÀPÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 300/- gÀÆ. 5) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 800/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 6) C¤Ã® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀ£À ºÀwÛgÀ 1000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ. 7) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 500/- EzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀÄzsÀåzÀ°è 600/-gÀÆ. EzÀÄÝ, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 4700/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 323, 324, 504, 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12/07/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ¨ÉÊgÀ£À½î gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 427, 447 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/07/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgï ¸Á: SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 396(§) zÀ°è 2 JPÀÌgÉ 33 UÀÄAmÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ F d«Ä£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß F ªÀµÀð ²vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà EªÀjUÉ CzsÀð ¥Á®¢AzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/07/09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà UÉÆqÀªÁr EvÀ£ÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ vÀAzÀÄ ¨ÉÃ¼É £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯Áqï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¤uÁðªÁr UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ºÁUÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ «oÀ®gÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¢AzÀ ¤uÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ §® gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ KqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. MÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39 n-1876/1877 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/7/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÁ½UÀ°è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á§Ä §ÄQÌUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Áwä «µÀAiÀÄ w½¹ 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr J®èjUÉ E¨Áæ»A vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á§ ¸Á:±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹, dÆeÁlPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ 10800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 12, 2009

DAILY CRIME UPDATE 12-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-07-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10, 11-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ²æÃ. ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà £Ë¨ÁzÉ ªÀ 27 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁå °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀR® EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 188 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ MAzÀÄ 5 JZï. ¦. PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀ C/Q. 5000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 504, 324, 506 :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀ 50 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.n UÉÆAqÁ G ¥Á£ï qÀ¨Áâ ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ¥Á£ï qÀ¨ÁâzÀ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZÁAUÉÆÃ¼É EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃvÉ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ¨sÁUÉå eÉÆåÃwAiÀÄ «zÀÆåvÀ «ÄÃlgÀªÀ£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/07/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®Ä 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî C.Q. 1920/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 143,498(J),494 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁAZÀ¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVzÀÄÝ, E¤ßÃvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä, ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀiË£ÉñÀégï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£À JgÀqÀ£É ¥ÀwßAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ü CuÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G- UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è CPËAmÉAl PÀA PÀA¥ÀÆålgÀ C¥ÉÃgÉÃlgÀ ¸Á-ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ½UÉ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À ¹¸ÉðPÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ 13 ªÀµÀðzÀ ¢£ÉñÀ @ ¸Àa£À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zÁå¦ÃoÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 11/07/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯É ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹¸Éð ªÀAiÀÄ-13 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤AwzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-36/J¥sï-637 £ÉÃzÀÄÝ §AzÀÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀÄì ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäïÉà §¸ï ªÀÄÄAzÉ M¬ÄzÁUÀ §¹ì£À »A¢£À mÉÊgÀ ¢£ÉñÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-07-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á:ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÉÆÃgÀuÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £À¢UÉ MAiÀÄÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà PÀgÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ JPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°èUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ C¤Ã® PÀgÁ¼É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JPÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà PÀgÁ¼É EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ vÉÆqÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀgÁ¼É PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 11, 2009

Daily Crime Update 11-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ½î zsÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®Ä 180 JA.J¯ï. AiÀÄļÀî C.Q. 1500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 341, 504, 323, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 0945 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²¯Á UÀAqÀ ¸ÀgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹ÃªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ UÀÄgÀuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 323, 504, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄ®UÉ ªÀAiÀÄ 18 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÁgÉ¥Áà ZË¥ÀqÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JPÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ZÉ®ªÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆægÁzsÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ºÀıÁj ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10.07.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀfAiÀiÁ© ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄAUÀ®Æj¤AzÀ gÁeÉñÀégÀzÀ «.J¸ï.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ£À DªÀgÀtzÀ°è ºÀÄ®Äè QüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á QgÁuÁ CAUÀrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »Ã£ÁUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »Ã£Á½UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ.²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀ 50 eÁåw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 2] UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 3] CA§uÁÚ vÀAzÉ ©ÃZÀ¥Áà 4] ©ÃZÀ¥Áà vÀAzÉ CA¨ÁUÉÆÃAqÀ J®ègÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 10/07/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñɥÁà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÄ«Ä ºÀwÛgÀ CªÀÄÈvÀ UËqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-§UÀzÀ® gÉÆÃqÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §½ gÉÆÃqÀ zÁlÄwgÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉ¯ïì £ÀA. PÉ.J/39/4263 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢UÉ JqÀPÁ®Ä , §®PÁ®Ä »ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 10, 2009

DAILY CRIME UPDATE 10-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-07-2009

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 09/07/09 gÀAzÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1530 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆÃl® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ RvÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ EzÀÝ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆÃl® §¢UÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ºÉÆÃl® E£ÉÆßAzÀÄ §¢UÉ DgÉƦvÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÄgÉ ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆÃqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀAeÉ ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ a®PÉÆj ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ, ¹.¸ÀAfêÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉÃAzÀæ gÉrØ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦¸ÉÆÛïï vÉÆÃj¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁå¢ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀÄdUÉ ¸Á: gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 105, £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ¸ÀĨsÁµÀ, ªÀÄ®è¥Áà, «ÃgÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ 70 ¹ªÉÄAmï PÀA§UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 17,500/-, PÁAPÀgÉmï ºÁUÀÄ gÉÃw gÀÆ. 5000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 22,500/- PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/09 PÀ®A 147, 148, 324, 504, 323, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢:: 09/07/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/07/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÀĨÁzÀ PÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃqÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¯ÁVzÀÄÝ ºÉAqÀw ¥À«vÁæ EvÀ½UÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìPÉÆr¹ ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV aQvÉì £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07/07/09 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw ¥À«vÀæ EvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀgÀ¹AUï PÁ¯ÉÃd PÁªÀ®ÄUÁgÀ£ÁzÀ-gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÃgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ®è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥À«vÁæ EªÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆV¢AiÀiÁ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£À vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀĵÁj®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸À £ÀA§gÀ PÉJ 32 J¥sÀ 858 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÉêrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀÄì vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §¹ì£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §® gÉÆnÖUÉ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw £À£Àß ºÉAqÀw ªÀµÁð EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 03 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 448, 427, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/07/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ PÉÆÃl𠦹 870 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f.JA.J¥sï.¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA 701/09 £ÉÃzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀégÉÆÃ¥À¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EªÀgÀ Cfð ®UÀwÛ¹zÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀSÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 295/2 £ÉÃzÀgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr eɹ© ªÁºÀ£À¢AzÀ G¢Ý£À ¨É¼É vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉÉ £Á±À ¥Àr¹ C.Q 25000=00 gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 10 §§° VqÀUÀ¼ÀÄ 5 ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ZÀAzÀ£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀjAzÀ 10,000=00 gÀÆ ®ÄPÁì£À CVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A PÀ®A-279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ-10/07/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà NAPÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á-gÀĸÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-9/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ PÀÆæ¸Àgï £ÀA-PÉJ-32/J-1752 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀlPÀ¯É PÀÆæ¸Àgï £ÀA-PÉJ-32/J-1752 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ RlPÀ aAZÉÆýUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁqÀV ©æÃd ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA-PÉJ-39/n-2631 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀWÁzÀ°è ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DV ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ ZÁ®PàjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 9, 2009

DAILY CRIME UPDATE 09-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-07-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ: :-

¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ 1545 UÀAmÉUÉ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ªÀÄzÀPÀÌmÉÖ, ¨Á¯Áf vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ªÀÄzÀÝPÀmÉÖ, ¸ÀÄAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÄ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀÅgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 1600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A. 504,302 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÁgÉ ¸Á; ªÀÄÄAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ FvÀ£À ºÁUÀÆ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà (§AqÉ¥Àà) FvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è vÀPÀgÁgÀÄ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÆß UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ MqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CdÄð£À E§âgÀ°è eÉÆgÀÄ eÉÆgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÀÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ£ÀÄ CdÄð£À¤UÉ F ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ ¨ÉÃqÀ JA§ ±À§ÝPÉý §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ FUÀ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆjVUÉ ¹V¹zÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ®àlÖ gÀƪÀiÁä vÉUÉzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ gÀƪÀiÁä¢AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÁgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 498(J), 307, 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á// £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë 19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 3:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß ªÉ¼ÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ªÀiÁªÀ «gÀ±ÉnÖ, CvÉÛ ¸ÀƲ®ªÀiÁä ¨sÁªÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁå¸À JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë AiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 09-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

July 8, 2009

DAILY CRIME UPDATE 08-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-07-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ 0815 UÀAlUÉ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄâ ªÀåQUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ §¸ÀªÀgÁd f.¥sÀƯÁj ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀUÉ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlÖ¥Áà ¸Á: RAqÁ¼À CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ¸Áàl «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EzÀÄÝ, Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 30 ¨Ál® MlÄÖ CA.Q. 982-80 ¥ÉÊ¸É QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 07/07/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ °A¨ÁfgÁªÀ ¸Á®£ÀUÀgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀ zɪÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀĪÁ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀĨÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹, ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA PÉJ-39/6664 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ r®PÀì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À : §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-09 gÀAzÀÄ eÉʨsÀªÁ¤ PÁA¥ÉèÃPïì PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ a¢æ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1400 CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï vÀAzÉ ªÀĸÀfgÁªÀ ¹AzsÉ G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C Q 24,200=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü fAiÀiÁ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RĶðzÀ vÉîªÁ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/7/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ CAiÀÄÄå§SÁ£À FvÀ£ÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 07/07/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ©üªÀÄtÚ zÀgÀUÀÄAqÁ ¸Á: CµÀÆÖgï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨sÀÆdªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÆ£À¥Áà ºÁUÀÄ PÀÆ°¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥zÁäªÀw UÀAqÀ C¤Ã® SÁ£À¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀÆ®PÉÌ ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ EªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà zÀgÀUÉÆAqÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ©mÁÖUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ DgÉÆævÀ½UÉ KPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÆ ©nÖ¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁå ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A-447, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-07/07/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà ©. qÀ§Æèöå ¸ÁªÀgÀªÀÄoÀ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-20/6/09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR PÀÄgÀħSÉüÀV ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA-178 £ÉÃzÀgÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉÀqÀ®Ä vÉÆrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 650 UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß £É® ¸ÀªÀiÁ ªÀiÁr £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 7, 2009

DAILY CRIME UPDATE 07-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-07-2009

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 341,323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà zsÉÆé ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 6-7-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CAUÀrUÉ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GªÉÄñÀ zsÉÆé gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß eÉÆÃvÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ GªÉÄñÀ, ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀºÀ EzÀÄÝ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà, «¯Á¸À vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆUÀzÀAvÉ zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÆj ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ KPÉà ©ÃqÀÄwÛ¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ «¯Á¸À£ÀÄß GªÉÄñÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà¤UÉ gÀªÉÄñÀ, «¯Á¸À ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄwgÀªÀgÉîègÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQjvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°èÀ E§âgÀÄâ ªÀåQUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ §¸ÀªÀgÁd f.¥sÀƯÁj ¦.J¸ï.L. ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RAqÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉƽ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ vÀPÀët zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉƽ ªÀÄvÉÆÛçâ£ÀÄ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà qÁAUÉ ¸Á: RAqÁ¼À CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj aîzÀ°èzÀ K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál® EªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EzÀÄÝ, Jt¹£ÉÆÃqÀ®Ä 35 ¨Ál® EzÀÄÝ MAzÉÆAzÀgÀ Q:38-44 ¥ÉÊ¸É »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ªÀiÁ°£À Q: 1345-40 ¥ÉÊ¸É QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 147, 148, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6-7-2009 gÀAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw MqÀØgÀ ¸Á; MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀV ªÉÄÃ¯É ¤AwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ MqÀØgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À JqÀUÉÊ CAUÉÊ »A¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. G½zÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/07/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 30 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw : PÉƽ ¸Á/ ¤qÉèÁ£À ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/07/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀºÀ¹® PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/06/09 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁºÀ£À Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£ï £ÀA JZÀ.J.10EJ9JJZïE34214, Zɹ¸ï £ÀA JA©J¯ïJZïJ10EE9JZïE34534 CA.Q. 38,350/- gÀÆ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 06/07/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÀÄvÉÊeÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ±ÀÄPÀÄgÀ ºÀeÁªÀÄvÀSÉÃvÀ ªÀ 65 ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½è gÉÆqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ- ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©æf£À §½ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É M§â ®Æ£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢vÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ®Æ£Á ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢vÀ½UÉ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 06/07/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 14-30 UÀAmÉUÉ ¸À©â£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ £ÁUÉÆÃgÉ ºÀjd£À ¸Á £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/38 eÉ/9856 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ «Ä¤ §¸Àì £ÀA. PÉ.J/38/4921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¥Àæ¯ÁízÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ. «Ää §¸À£À°èzÀÝ 10-13 d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ : 06-07-2009 gÀAzÀÄ §PÀZËr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è OzÀ¥Áà vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ ªÀ 65 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 9 gÀ°è EzÀÝ ¨ÉÆÃÃgÀªÉ® EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAn£À ¸ÁÖlgÀ qÀ©âAiÀÄ°è PÀgÉAlÄ E½zÀÄ CvÀ£À §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAl ºÀwÛzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06/06/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯Áj £ÀA. 39-9972 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §®PÉÌ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü CAPÀıÀ vÀAzÉ ®PÀëöätUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ¯ÁAiÀÄAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆßçâ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.