July 11, 2009

Daily Crime Update 11-07-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ½î zsÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®Ä 180 JA.J¯ï. AiÀÄļÀî C.Q. 1500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 341, 504, 323, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 0945 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²¯Á UÀAqÀ ¸ÀgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹ÃªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ UÀÄgÀuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 323, 504, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄ®UÉ ªÀAiÀÄ 18 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÁgÉ¥Áà ZË¥ÀqÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JPÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/07/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ZÉ®ªÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆægÁzsÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ºÀıÁj ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10.07.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀfAiÀiÁ© ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄAUÀ®Æj¤AzÀ gÁeÉñÀégÀzÀ «.J¸ï.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ£À DªÀgÀtzÀ°è ºÀÄ®Äè QüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ »Ã£Á QgÁuÁ CAUÀrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »Ã£ÁUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »Ã£Á½UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ.²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀ 50 eÁåw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 2] UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà 3] CA§uÁÚ vÀAzÉ ©ÃZÀ¥Áà 4] ©ÃZÀ¥Áà vÀAzÉ CA¨ÁUÉÆÃAqÀ J®ègÀÄ ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 10/07/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñɥÁà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÄ«Ä ºÀwÛgÀ CªÀÄÈvÀ UËqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-§UÀzÀ® gÉÆÃqÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §½ gÉÆÃqÀ zÁlÄwgÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉ¯ïì £ÀA. PÉ.J/39/4263 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢UÉ JqÀPÁ®Ä , §®PÁ®Ä »ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.