July 17, 2009

DAILY CRIME UPDATE 17-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15, 16-07-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸Àì¥Áà §ÄPÀÌ ¸Á. eÉÆÃd£Á. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆqÉAiÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ weÉÆÃj ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. 1,95,500/- £ÉÃzÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-07-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á. ¥ÀÆ£Á(JªÀiïJ¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉrØ D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.