July 8, 2009

DAILY CRIME UPDATE 08-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-07-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ 0815 UÀAlUÉ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄâ ªÀåQUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ §¸ÀªÀgÁd f.¥sÀƯÁj ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ RAqÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀUÉ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlÖ¥Áà ¸Á: RAqÁ¼À CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ¸Áàl «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EzÀÄÝ, Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 30 ¨Ál® MlÄÖ CA.Q. 982-80 ¥ÉÊ¸É QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 07/07/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà UÀt¥Àw vÀAzÉ °A¨ÁfgÁªÀ ¸Á®£ÀUÀgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀ zɪÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀĪÁ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀĨÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹, ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA PÉJ-39/6664 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĨÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ r®PÀì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À : §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-07-09 gÀAzÀÄ eÉʨsÀªÁ¤ PÁA¥ÉèÃPïì PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ a¢æ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1400 CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï vÀAzÉ ªÀĸÀfgÁªÀ ¹AzsÉ G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C Q 24,200=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü fAiÀiÁ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RĶðzÀ vÉîªÁ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/7/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ CAiÀÄÄå§SÁ£À FvÀ£ÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 07/07/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ©üªÀÄtÚ zÀgÀUÀÄAqÁ ¸Á: CµÀÆÖgï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨sÀÆdªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÆ£À¥Áà ºÁUÀÄ PÀÆ°¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥zÁäªÀw UÀAqÀ C¤Ã® SÁ£À¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀÆ®PÉÌ ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ EªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà zÀgÀUÉÆAqÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ©mÁÖUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ DgÉÆævÀ½UÉ KPÉ £ÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÆ ©nÖ¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁå ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A-447, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-07/07/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æà ©. qÀ§Æèöå ¸ÁªÀgÀªÀÄoÀ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-20/6/09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR PÀÄgÀħSÉüÀV ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA-178 £ÉÃzÀgÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÉÀqÀ®Ä vÉÆrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 650 UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß £É® ¸ÀªÀiÁ ªÀiÁr £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.