July 12, 2009

DAILY CRIME UPDATE 12-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-07-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10, 11-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ²æÃ. ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà £Ë¨ÁzÉ ªÀ 27 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁå °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀR® EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 188 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ MAzÀÄ 5 JZï. ¦. PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀ C/Q. 5000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 504, 324, 506 :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀ 50 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.n UÉÆAqÁ G ¥Á£ï qÀ¨Áâ ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ¥Á£ï qÀ¨ÁâzÀ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZÁAUÉÆÃ¼É EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃvÉ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ¨sÁUÉå eÉÆåÃwAiÀÄ «zÀÆåvÀ «ÄÃlgÀªÀ£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/07/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®Ä 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî C.Q. 1920/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 143,498(J),494 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁAZÀ¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVzÀÄÝ, E¤ßÃvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä, ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀiË£ÉñÀégï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£À JgÀqÀ£É ¥ÀwßAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/07/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ü CuÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G- UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è CPËAmÉAl PÀA PÀA¥ÀÆålgÀ C¥ÉÃgÉÃlgÀ ¸Á-ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ½UÉ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À ¹¸ÉðPÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ 13 ªÀµÀðzÀ ¢£ÉñÀ @ ¸Àa£À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zÁå¦ÃoÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 11/07/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯É ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹¸Éð ªÀAiÀÄ-13 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤AwzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-36/J¥sï-637 £ÉÃzÀÄÝ §AzÀÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀÄì ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäïÉà §¸ï ªÀÄÄAzÉ M¬ÄzÁUÀ §¹ì£À »A¢£À mÉÊgÀ ¢£ÉñÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-07-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á:ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÉÆÃgÀuÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £À¢UÉ MAiÀÄÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà PÀgÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ JPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°èUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ C¤Ã® PÀgÁ¼É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JPÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà PÀgÁ¼É EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ vÉÆqÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀgÁ¼É PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.