July 1, 2009

DAILY CRIME UPDATE 01-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/07/2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1500 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ËzÁUÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ¨sÉÆüÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ eÉÆåw¨Á ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 30-06-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬Ä vÀÄPÀ̪ÀiÁä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀzÀ ¢UÀA§gÀ ªÉÄÃvÉæ, ¸ÀAdÄ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀÄ E§âgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ ªÀÄļÀÄî ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä vÀÄPÀ̪ÀiÁä E§âgÀÄ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÀnÖUÉ ªÀÄļÀÄî ºÁQzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ eÉÆåw¨Á EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÀnÖ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ £ÁªÀÅ ªÀÄļÀÄî ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj §qÀUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄîUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉ« UÀAqÀ ¸ÀAdÄ EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 76/09 PÀ®A: 160 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 30/06/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄAqÀ¥Áà ºÉ¼ÀÄªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà ¥Ánð DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 2]. UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð 3]. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð 4]. ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁw ºÉ¼ÀÄªÉ ¸Á- RlPÀ aAZÉÆý F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ºÁUÀÄ JqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 2]. AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð CªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ DV M§âjUÉÆçâgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉêÀÄ¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀzÀjAzÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ JZÀ¹-655 dUÀ£ÁxÀ JZÀ¹- 590 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¦¹-910 ºÁUÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¤d¥Áà zsÀªÀÄðPÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀįÉÃ¥Áà PÉƼÉ, RIJðzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçħ¸Á§ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV ©r¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÁÝgÉ CzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ£ÀÄß 1320 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 103/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹;-

¢£ÁAPÀ: 30/06/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ eÉÆüÀ ©¸À®Ä ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2795 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ HjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-09/JPïì/8079 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆÃUÉ NªÀgï mÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃPÉÌ vÀ®ÄQ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 143/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd «±Àé£ÁxÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹ÃvÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ «±Àé£ÁxÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-38-eÉ-5178 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ FvÀ¤UÀÆ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÉ£ÉßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 108/09 PÀ®A: 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 30-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀSÁ£À ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¯Á® ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 0630 ¦.JªÀÄ UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39-5753 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ PÀmï ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ, DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ »ÃUÉÃPÉ PÀmï ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ, DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 jAzÀ 5 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J ¸ÉÆ½î ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ¸Àé®à vÀr ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀ¤µÀÌ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ ¨Á F ªÁfÃzÀ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ 15 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀ¤µÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è gÁqÀÄ, ¨Áål, §vÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr UÀÄA¥ÁV £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ E¸Áä¬Ä®¤UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¤µÀÌ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ gÁqÀ¤AzÀ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DUÀ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆúÀ¹Ã£À ¨ÁUÀªÁ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÉAlgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ¤AzÀ ªÉÆúÀ¹£À EvÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀÆìgÀ EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ gÁqÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 108/09 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 104/09 PÀ®A: 498(J) L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 30/06/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. vÀ£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 30/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀ eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EnÖPÉÆArzÀÄÝ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 498 [J] L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 142/09 PÀ®A: 20 (©)(L) J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 30/6/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ¹¦L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ-ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ NªÀÄgÀ mÁæªÉ®ì §¸Àì £ÀA PÉJ-01 ©-4496 £ÉÃzÀgÀ°è ®UÉÃd rQÌAiÀÄ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÁUÀÆ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À²Ã§ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤wÛAzÀ MªÀÄgÀ mÁæªÉî¹£À QèãÀgÀ¤UÉ §¹ì£À »A¢£À rQÌ vÉgÉAiÀÄ®Ä w½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ rQÌ vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÁÝUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 5 §AqÀ® PÁUÀzÀzÀ°è ¥ÁåPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ JgÀ¨ÁåUÀ EvÀÄÛ ¸ÀzÀj MAzÀÄ aî ªÀÄvÀÄÛ JgÀ¨ÁåUÀPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ ®UÉÃd aÃn zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ F ®UÉÃd AiÀiÁjUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä DUÀ QèãÀgÀ£ÀÄ F ®UÉÃd §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¹Ãl £ÀA: 20 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÁÝUÀ £ÁªÀÅ D ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ®ZÀÑAiÀiÁ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¯Á¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: RªÀiÁA d¯Áè: RªÀiÁA (J.¦.) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 50 PÉ.f UÁAd EzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj UÁAdzÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 142/09 PÀ®A: 20 (©)(L) J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.