June 30, 2009

DAILY CRIME UPDATE 30-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/06/2009
CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1050 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï JzÀÄjUÉ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ªÀÄÄAqÉ¥Á° §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 32 PÉ 3233 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 45 ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2009 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ C¥ÀgÁ¢vÀ£ÁzÀ J1 ªÉƺÀ£À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ¸Á:PÀ®èªÁr ¸ÀzÀå §¼ÀvÀ [PÉ] FvÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 34 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q: 1530 gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÆß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 409 L¦¹:-
DgÉÆæ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) QmÁÖ EªÀgÀÄ 2006-2007£Éà ¸Á°£À° PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 4,39,010/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-
DgÉÆæ ²ªÀ¯ÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Á ªÀÄÄAUÀ¯É ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) ºÀ½î EªÀgÀÄ 2005-2006 jAzÀ 2006-2007£Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 9,84,878/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ D±ÁgÁt vÀAzÉ PÁ±À¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ²PÀëQ ¸Á ; ¨ÉmïÖ ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ²PÀëQ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÀÆUÀ®Ä §¸ïì zÁjPÁAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÀAvÀgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.39/3991 gÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ wæ¥ÁæAvÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ½UÉ §®UÉÊ ,PÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ:-
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; ªÀÄÄQð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ PÀ½PÉ ºÉÆgÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ½PÉAiÀÄ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 0915 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀq DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, «µÀÄÚ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀ§gÉ J®ègÀÆ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¥sÀÆ¯É ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ£À «gÀÄzÀÞ PÉÆlÖ PÉøÀ ªÀÄgÀ½ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ JA¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J ¥ÀævÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÉtUÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä eÉʲæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV ¸ÀAVÃvÁ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ «PÀ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁd¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á§Ä @ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¤UÉ J£ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛ¢ £ÁªÀÅ CªÀ£À eÁUÉ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀ°è¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÀAzÀæUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á; ¨ÉÆÃVð [eÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä, ¸ÉÆ¸É ªÀÄ®èªÀiÁä J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw UÀÄuɪÁé EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À«ÄäçâgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ¦üAiÀÄð¢ PÉýzÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ E°è ¤£Àß PÀmÉÖ E¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄÄ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 29/06/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀj¨Á ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï ºÀÄ¥À¼Á ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAPï vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAQ£À ±ÉÃlgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢:: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉƤAiÀÄ (1) CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ, (2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÄ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á-eÉ®¹AV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ CªÀÄÈvÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ `` K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉÆqÀwAiÀiÁ E¯Áè '' JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ PÀÆ°ªÀiÁqÀzÀ ¢£ÀªÉ £Á£ÀÄ PÀÆ° ºÀt PÉÆnÖzÉ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¹nÖUÉ §AzÀÄ C®èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CµÀ×gÀ°è CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆr CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀÄgÀvÀ¥Áà gÉÆaÑUÉzÀÄÝ CzÉ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀtªÀĪÀiÁä UÀAqÀ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉzÉ PÀ½¢zÀÄÝ 2-3 ¸À® ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w¼ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä ºÁUÀÄ G®ªÀiÁä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÀt PɽzÁUÀ ``K gÀAr ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè'' JAzÀÄ CªÁZÀå ±À¨sÀÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¯Á ºÀt PɽzÀgÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/06/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀV 24 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¸ÀAUÀtÚ£ÀªÀgÀ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÀÆ° ºÀt £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¤£Éß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.