June 14, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 14-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/06/2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 ;-

¢;;13/6/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä G- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆÃzÀ°è PÉJ¸ïDgïn¹ AiÀÄ°è qÉæöʪÀgÀ ¸Á- ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAzÁdÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄUÀ UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ gÉÃPÀªÀiï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉ«ÄPÀ¯ï ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ ªÀÄÆbÉÃð ºÉÆÃV ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/06/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät «ÄÃoÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw : ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ ZÀAzÀæªÀiÁä ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà UÀ°èAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸À EzÁÝUÀ ZÀAzÀæªÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwzÀÄÝ CzÀPÉÌ ZÀAzÀæªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢:12/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279,337,304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ: 13/06/09 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ zÀvÁÛwæà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ fÃ¥À £ÀA: nJ£À.-38-¹-3224 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À©Ã¸Á§ ¸Á/ ºÁ® »¥ÀàgÀUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ §®¨sÀPÁ½UÉ, PÀÄwÛUÉ »AzÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:127/09 PÀ®A:279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÉøÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢:06/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ E¯ÁeÁUÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆUÀĪÀAvÉ w½¹zÀjAzÀ ¢:12/06/2009 gÀAzÀÄ CªÀjUÉ DQìd£ï ºÀaÑ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀjUÉ ºÀaÑzÀ DQìd£ï vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:12/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:127/09 PÀ®A: PÀ®A:304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 504, 326 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 13/06/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-WÉÆÃgÀªÁr vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgïDgï¹ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ©zÀÄÝ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ©¼ÀĪÀ ¹Üw vÀ®Ä¦zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢: 13/06/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DjÃ¥sï EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ jÃAiÀiÁd¤UÉ PÀgÉzÀÄ PÀnÖUÉ vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.