June 21, 2009

DAILY CRIME UPDATE 21-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21/06/2009

ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÁªÀÅ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉzÀ-39/ºÉZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CfêÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀ°è §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVvÀÄÛ.
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀgÀrØ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAUÁgÀrØAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁºÀ ¸ÀAUÀgÀrØ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃUÀå ¹Üw UÀA©üÃgÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÁgÀrØ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆzÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/09 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A:304 [J] L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-5-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà gÁeÉÆÃ¼É ªÀÄ£É £ÀA. 9-8-223 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©.«.©. PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹r 100 r®PÀì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 ºÉZï-24 C Q 10,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 20-6-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAPÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝ£É JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀóAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1397, 1276 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃAvÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß MAzÀÄ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA PÉJ-36 JZï-567 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃuÉ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀ ªÀqÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè ªÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ CAvÁ ºÉý CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÉÆä aîzÀ°è AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 5 PÁl£À EzÀÄÝ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï EzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀÄÆzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À AiÀÄÄ.r.Dgï UÀÄ£Éß £ÀA. 9/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤±Á UÀAqÀ ±ÁªÀįÁ¹AUÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 20 eÁ/gÀd¥ÀÄvÀ ¸Á/¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ CzÉ MAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀįÁ® vÀAzÉ §®¹AUÀ ZË¢æ ¸Á/eÁ®£Á (JA.JZÀ) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯ÉèªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Àà ªÀÄUÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/6/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¥ÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƽ ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀ:40 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÀAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/06/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ:36 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ eÁåAw ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁåAw EªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼À ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃ¨ï ¯ÉÊ£Àå ªÀiÁå£ï F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨ÉÆÃgÉ ¸Á/ vÀgÀ£À½î E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯ï.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ºÀwÛgÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀiï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ eÉ.E. ºÁUÀÄ D¥ÀgÉÃlgï gÀªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É PÀgÉAmï §AzÀÄ E§âgÀÆ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ïUÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀÛwzÀÝjAzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ F±ÀégÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.