June 5, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 05-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-06-2009.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ £É®ªÁqÉ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 4-6-2009 gÀAzÀÄ 0300 UÀAlUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀĽUÉ ¸ÀgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ £É®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04/06/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁðzÀ°è §¸ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ ºÀ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁÝgÉ CAvÁ UÉÆÃvÁÛV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ §PÁÌ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀÀÌqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA:PÉJ.-32-J¥sï-1155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ J£ï.E. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¨sÁ°Ì r¥ÉÆ ¸Á/ £ÁUÀgÁ¼À vÁ/ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À EªÀgÀÄ §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ s¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁV C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA: 32/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 03/06/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ ºÉÆüÀÌgÀ EvÀ£ÀÄ mÁåPÀÖçgï £ÀA: PÉ.J-38/1532 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀgÀ mÉÆïÁ vÁ/ xÁ£Á ¥ÀZÀgÀħ (©ºÁgÀ) EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 279 L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 04/06/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉ¥Áà §¤ß ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.-39/6850 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ ¸ÀjzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A: 279, 337 L.JªÀiï.«. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 04/06/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ-39/3362 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ: ¦ÃgÀ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ »A¢¤AzÀ rPÉÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 171/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 04/06/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ¤ 06:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦-13 JPïë-3503 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁºÉ £ÀA-9gÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁjAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ Qè£ÀgÀ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ ºÁUÀÆ qÉæªÉÊgÀ£ÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 118/09 PÀ®A: 448, 323, 354, 506 ¸À.ªÁ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 4/6/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw G¯Á̪Àw UÀAqÀ «¯Á¸ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ DgÉÆæ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ Cw PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¹gÉ »qÉzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛgÉ, CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 36/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 04-06-2009 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð «oÀ®¥ÀÆgÀ-§¹gÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À GvÀÛgÀ §¢UÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÉAzÀÄ PÉÆlÄÖzÀgÀÄ, D eÁUÀzÀ°è ªÉÆÃzÀ®Ä PÀĨÉÃgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¹gÀ£Á®£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è »vÀÛ®eÁUÀ CAvÁ »r¢zÀÝ£ÀÄ D ¨sÀÆ«Ä ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¨É° ºÁQ ²ªÀUÀAUÁ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä CAvÁ ¨ÉÆÃqÀð ºÁQgÀÄvÉÛªÉ »ÃjgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 4-6-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁLASÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀĨÉÃgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¹gÀ£Á¯ï 2) §æºÀä£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 3) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Á¯ÁmÉ 5) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 6) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¹gÀ£Á® J®ègÀÆ ¸Á; «oÀ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ ¨ÉÆÃqÀð QvÀÄÛwgÀĪÁUÀ, PÀĨÉÃgÀ gÀªÀgÉ®èjUÉ ¨ÉÆÃqÀð AiÀiÁPÉ QvÀÄwÛ¢j CAvÁ PÉýÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj PÀĨÉÃgÀ£ÀÄ K ªÀÄ®èöå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É EzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸Àä±Á£ÀPÉAzÀÄ PÉÆnÖzÁgÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÀÄ d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆÃAzÀÄ KPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà EªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.