June 3, 2009

Daily Crime Update - 03-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 03-06-2009

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ 16-5-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀgÀÄ G;¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ ¸Á:vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄ vÁ:¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj £ÀA¢¤ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£É «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-5-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj £ÀA¢¤ EªÀ¼ÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀÄ£À ªÀģɬÄAzÀ 1930 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. »ÃUÁV CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ J§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ

1) OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JA.JZÀ-01/J® 1894 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ CAvÀ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É wgÀÄ«£À°è ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ mÉA¥ÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛºÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà fÃUÉð ¸Á// ¤qÉÆzÁ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀ d£ÀjUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ 02/06/09 gÀAzÀÄ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CºÀäzÀ ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 2/06/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA PÉ.J.39- 3069 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj PÁå©£À qÁåªÉÄÃd DV ¯Áj M¼ÀUÀqÉ PÁå©£À gÀhÄįÁzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¯Áj QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ DzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :
¢£ÁAPÀ: 02/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹zÀÄÝ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÄÃvÉæÀ ªÀAiÀÄ 20 eÁ PÀÄgÀħ ¸Á SÁeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ SÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/1749 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj £Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ SÁeÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/1813 n-1814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmÉUÉ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï¯Á®±ÀºÀ vÀAzÉ £ÀªÁ§±ÀºÀ ±ÉÃSï ¸Á//DqÀªÀiÁ¼À ªÁr vÁ// ªÀÄÄSÉÃqÀ fà £ÁAzÉÃqÀ(JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ PËmÁ ©æÃd ºÀwÛÃgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆ £ÀA.JAJZÀ-26 PÉ-4970 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-29 AiÀÄÄ-7323 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉÃA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤Ã¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ mÉA¥ÉÆ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆzÀ°è PÀĽwÛgÀĪÀªÀjUÉ C®è°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 02/06/2009 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ §PÀÛgÁd ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB gÁdVÃgÁ ¸ÀzsÀå ¤uÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-8209 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¤uÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39 /5043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NAPÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. NAPÁgÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÝ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîUÀqÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÀ®èPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ NAPÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Àà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀå UÁAiÀiÁ¼ÀÄ NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ fÃ¥À ªÀ±À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/05/09 gÀAzÀÄ ¦JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA JªÀiïJZï-12/4341 £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1489, gÀªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ, JªÀiïJZï-12/4341 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¤°è¹ CzÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ 47 ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ªÀÄzÀåzÀ PÁl£À C.Q.1800/- ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C,Q,50,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 51,800/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ eÉÆåÃw¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð ¸Á:D¼ÀªÁ¬Ä EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÉÆdgÀ EªÀ½UÉ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆdgÀ EªÀ¼ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉ ¸Á¬ÄAPÁ® 1930 UÀAlUÉ Hj£À §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÉÆëAzÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV JPÉ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ J gÀAqÀQZÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ UÉÆëAzÀ£À E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀmÁ¬Ä ºÀwÛgÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è C¯Éèà ºÁdgÀ EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ®PÀëöätgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ ¦Ã£ÁmÉ ºÁUÀÄ ¤ªÀÈwÛ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦Ã£ÁmÉ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 323, 324, 326, 307, 504 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ:02/06/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 01/02/09 dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀPÉÌ CzÉ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ £À¢ÃªÀĸÁ§ vÀ§â® ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV £ËPÀj, ¸Á/ PÀtf EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] vÁeÉÆâÝãÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ 2] §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ 3] SÁeÁªÀÄ»£ÉÆâÝãÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀtf EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ ºÁUÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G- PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á-ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ CA§tÚ ªÀqÀØgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. CA§tÚ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAWÀ¢AzÀ 8 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CA§tÚ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA§tÚ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆlÄÖ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ºÀt £ÀªÀÄUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DUÀ CA§tÚ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CA§tÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀiÁ¼À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄgÀvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2009 gÀAzÀÄ 1045 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á; D¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆägÀ zÀUÀqÀÄ vÀAzÉ eÉÆåÃw¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄaÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 4-6-2009 gÀAzÀÄ EzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ eÉÆåw¨Á EªÀ£ÀÄ zÀUÀqÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ HlPÉÌ PÀgÉzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ HlPÉÌ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÀAPÀgÀ¤UÉ PÉýzÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è HlPÉÌ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ J gÀAr ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ EqÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ F gÀArUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr Hj£À UÀÄAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÉÆgÁ¼É ¸Á: D¼ÀªÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/5/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀjPÀȵÁÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸Á; ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨ÉüÉUÉ OµÀzÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ UÁè¸À¢AzÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ OµÀzÀ UÀmÁgÀzÀ°è ºÁQzÀÄÝ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è CzÉà UÁè¸À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¨É½îUÉÎ OµÀzÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄV£À°è ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 25/5/09 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 25/5/09 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁV ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀÆ£ÀB zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.