June 12, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 12-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2009

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:11/06/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ CQëvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 353,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & PÀ®A. 3 ¦üæªÉãɱÀ£À
D¥sï qÁåªÉÄd lÄzÀ ¥À©èPÀ ¥Áæ¥Ànð JPÀÖ 1984 :-

¢£ÁAPÀ; 11-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ².gÁ UÁgÀªÁqÀ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ 1£Éà ²æÃt ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmɬÄAzÀ 0530 gÀªÀgÀUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è zsÁgÀPÁgÀªÁV ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¹§âA¢üUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¤AvÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹§âA¢ü ¸À»vÀªÁV ZÀað¸ÀÄvÁÛ EªÀgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï CUÀ«Ä¹ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÁå¶AiÀÄgÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉëĸÀ®Ä CzsÀåPÀëPÀgÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ CzÀ£ÀÄß KPÉ ¥Á°¹¯Áè JAzÀÄ PɽzÀgÀÄ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÝ £ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÉ CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV CªÀgÀÄ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ CzsÀåPÀë ¤Ã£ÀÄ r.¹ ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄvÉÛÃAiÉÆÃ? £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄvÉÛÃAiÉÆÃ? JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV £ÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ E°è ¤£ÀUÉãÀÄ PÉ®¸À JAzÀÄ gÉÃUÁrgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåV ²æà C¨sÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ CªÀgÀ PÀwÛ£À ¥ÀnÖ »rzÀÄ ¨ÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁnð£À ¹JªÀÄ.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ gÁf ªÀiÁr PÉÆýîj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É eÁw ¤AzÀ£É ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1987 :-

¢£ÁAPÀ; 11-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ s²æêÀÄw jÃmÁ UÀAqÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð eÁ; J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G- ¹.JªÀÄ.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àw ²æà ¥sÀ£ÁðAr¸ï »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ 1) ºÀZÉ.J¸ï. ªÀiÁnð£À 2) gÀ« ¸Áé«Ä3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀnÖ¨sÁ« EªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃj JzÀÄgÀ UÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ PÀbÉÃj M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)².gÁ UÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ 2)C¨sÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄÄAvÀgÀÄ 3) £ÁUÀuÁ ¥ÀjÃl ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¹.JªÀÄ.¹ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀað ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÀw PÀAqÀÄ §AvÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁAiÀÄPÁA® 1730 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PɼÀ§ºÀÄzÀÄ EªÁUÀ £ÁªÀÅ J£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀzÀÄ ªÀiÁqÀħºÀÄzÀÄ EªÁUÀ ¤ÃªÀÅ eÁUÉ SÁ° ªÀiÁr JAzÀÄ CªÁZÀå ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ §¼À¹zÁgÉ, CzÀ£ÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ vÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ F vÀgÀºÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CA¢zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ºÉÆ°AiÀÄ, ªÀiÁ¢UÀjUÉ C¢üPÁgÀ PÉÆlÖgÉ F vÀgÀºÀ ºÁgÁqÀÄvÁÛgÉ, EªÀjUÉ C¢üPÁgÀ PÉÆqÀ¯Éà ¨ÁgÀzÀÄ EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ¨ÉÆÃgÉÆÃ¼É ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀt £À¢AiÀÄ°è zÀ£À ªÉĬĸÀĪÁUÀ ªÀļÉ, ªÉÆÃqÀ §AzÀÄ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj dUÀzÉë vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæÉ ªÀAiÀÄ 17, eÁw PÀÄgÀħÄgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; zÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁgÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÉî¸ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa ªÀļÉ, §AzÁUÀ ¨ÉêÀ£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ±ÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ RıÁ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ.ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀĺÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/461 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Q¤ß¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/06/09gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄqÀħ PÉʪÀiÁr ¤°è¹ £À£ÀUÉ d»gÁ¨ÁzÀ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß PÁå©£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ CªÀÄdzÀ SÁ£À vÀAzÉ ¦gÀSÁ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀQÌgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ºÁUÀÄ PÁå©£ï ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.