June 29, 2009

DAILY CRIME UPDATE 29-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ zÁqÀÎ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¤uÁð¢AzÀ §¹ìUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁn DmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/fJ-4664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ VjzsÁgÀ¯Á® vÀAzÉ ¥ÀÆ£ÁgÁªÀÄ ¸Á- zÀzÀ¤AiÀiÁ ¨sÀAiÀįÁ ¸ÉÃgÀUÀæºÀ eÉÆÃzsÀ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÄÚ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 28/06/2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁé°¸À £ÀA J.¦-12/f.E-9666 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå 38 ªÀµÀð ¸Á// zÉêÀÄ®UÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À 3) ¨Á® ¸ÀA¢Ã¥À 4) «dAiÀÄ ®Qëöä 5) ªÀÄÄgÀĽ J®ègÀÆ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀļÀÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁé°Ã¸ÀUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀªÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : -
¢£ÁAPÀ; 26-06-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L C°Ã¸Á§ (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÉÊQÛ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr zÀÄUÁð zsÁ¨Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀiÁ ªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ- 60 ªÀµÀð ¸Á; «oÀ®£ÀUÀgÀ ¨ÉüÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 650 JªÀÄ.J®. QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 8 C.Q-640 ªÀÄvÀÄÛ 650 JªÀÄ.J® zÀ £ÁPÀ Ol MlÄÖ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1200, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/06/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁàgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À qÀ¨Áâ CAUÀr ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/06/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀdªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁ-ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀiÁä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ `` K ¨sÉƸÀrPÉ EzÀÄ gÉÆÃqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV dUÀ¼ÀªÁqÀÄ'' JAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼À ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ `` KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ gÀArªÀÄUÀ£É'' JAzÀªÀ£É C°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É F PÁ®PÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ C¥ÀàuÉ ¸Á:vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ EzÉ UÁè¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ ZÁPÀ¯ÉÃl qÀ¨Áâ ©¸Ár J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ UÁè¸À PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è ºÉÆÃl® ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÉÃPÉ ªÀÄzsÀå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á;gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è EzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÝ GZÁÑ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÉëëAiÀiÁzÀ ¨Á°PÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÀtf ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CªÀj§âgÀÆ J°è EzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ 3) §¸ÀªÀgÁd ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánî 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤«Ää§gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÁUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. ¤«Ää§âgÀ UÀAqÀzÉÃjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ¥sÁà, «zÁåªÀiÁ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸À¢jAiÀĪÀjUÉ w½ ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À E§âgÀÆ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁWÀªÀiÁgÉ eÁ:UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄzÀ© vÁ: §ªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 eÁ: UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.