June 20, 2009

DAILY CRIME UPDATE 20-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/6/09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ CAPÀ UÀ½¹zÀªÀjUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¸ÀvÀÌj¸ÀĪÀªÀjzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. jÃmÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀnÖªÀÄt ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð G- «zsÁåyð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ªÀÄzÀgÀV UÁæªÀÄ ¤uÁð ¸ÀPÀð® vÁ_ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-32/JZï-1870 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ MªÉÄäÃ¯É ºÁjzÀAvÁV PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ JqÀ ªÉÄ®QUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀÆÌlgÀ PÀÆqÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÀ §® gÀnÖUÉ. §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©]zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ªÀ¹gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/06/2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JEqÀ§Äè-5300 »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥Á¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁ£Áf ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽÃvÀÄ ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉÄAzÀ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ[©] PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÁUÀ «ÃPÀ EzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ MªÉÄä¯É MqÉzÀÄ PÀAmÉÆæ® DUÀzÉ »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥ï DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÆtPÁ®, ªÀÄÄAUÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. vÁ£Áf FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ PÉÊ, PÁ®Ä §Äd, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÀAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÉÊ£À ªÉÄãÀ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÉÆüÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±À©âgï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâÝãï G ; ªÉÄùÛçà PÉ®¸À eÁw ; ªÀÄĹèA ¸Á; bÉÆÃmÁ ¦Ãgï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/1876 ªÁºÀ£ÀzÀ°è E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥Áå¹AdgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 05 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ gÁfUÀgÁ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ JPÀ¨Á® ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉzÀ-39/ºÉZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ CfêÀÄ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀ°è §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/6/09 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è EzÀÝ gÁdPÀªÀiÁ® ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38,f-137 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆdÄl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄäÃ¯É J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀªÁít ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV J¯Áè LzÀÄ d£ÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ MlÄÖ 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3) ªÉƨÁÄ®, ªÀqÁ¥sÉÆã, £ÉÆÃQAiÀiÁ, ¸ÁåªÀĸÀAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ 2700/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁ»w §A¢zÀ£ÉAzÀgÉ £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ£À°è vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ºÉÆV «ZÁj¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ¸Á// £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÉýzÉãÉAzÀgÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼ÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁgÉ. ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ±ÁSÁ¢üPÁj d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £À°è EzÁÝUÀ ¥ÉÆ£À §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ d£ÀªÁqÁ PÉ.E.© WÀlPÀPÉÌ §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ vÁªÀÅ §gÀ¨ÉPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ d£ÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ, d£ÀªÁqÁ PÉE© D¦ü¹£À°è £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, PÀgÉAl ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ°è DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ NªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ »ÃUÉ ¸ÀļÀÄî C¸Áé±À£É PÉÆqÀÄvÁÛ£É EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉÄj CAvÀ CAzÀªÀ£É CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉʪÀÄÄÖÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÁ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀvÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁºÀ£À ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ¢°Ã¥À eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ eÁzÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ¼ÀÄî ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è vÀ£ÀßzÀÄ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.