June 19, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 19-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19/06/2009


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ: ¥sÉÆÃvÀgÁd vÉgÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 35, ¸Á/ agÀ¯Á vÁ/ ¥ÉgÀ®vÀÆgÀ f¯Áè/ ¥ÀæPÁ¸ÀA (J.¦) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/06/2009 gÀAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA: J.¦-16 n.AiÀÄÄ-5392 £ÉÃzÀgÀ°è PÀvÉÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ CAf vÀAzÉ: ªÉAPÀmÉñÀégÀ® ¸Á: agÀ¯Á vÁ/ ¥ÉgÀ®vÀÆgÀ f¯Áè/ ¥ÀæPÁ¸ÀA (J.¦) EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ£ÁßKSÉýî UÁæªÀÄzÀ UÀAr zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ £ÁUÉñÀégÀ®Ä ºÁUÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 95/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå: 10/09 PÀ®A 174 .Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C°ªÀiÁ UÀAqÀ ±ÉÃgÀC° ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ:46 ªÀµÀð, ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«ÄÃgÀ C° ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀÄZÀÄÑZÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17,18/6/09 gÁwæ 1245 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üÃAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃV ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹zÀÝ¥Áà ²®ªÀAvÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18/06/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁ°PÀ¥ÁnÃ¼ï ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) EªÀgÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18/06/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¼ÀvÀ [PÉ] ²ªÁgÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆ¥Á¼ÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ¸ÀPÀrØ DAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ¸ÀPÀrØ DAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ aªÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀgÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ D±ÀæAiÀÄUÉ §AzÀÄ C®è°è PÀĽvÁUÀ ¨sÁj ªÀÄ¼É UÁ½ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa£À°è dUÀzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÝ ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ aªÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀjUÉ ¹r°£À ±ÀPÉ §rzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CA§Ä¯É£ïì£À°è G¥ÀZÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 341, 504, 326, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á// «ÄeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛÃgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqÉÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ NqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/09 PÀ®A 504, 353, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18/6/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦L¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-EJªÀiïn PÉ®¸À eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/06/09 gÀAzÀÄ 1653 UÀAmÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤAzÀ £ÀAzÀUÁAªÀzÀ°è ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¤ÃªÀÅ £ÀAzÀUÁAªÀPÉÌ ºÉÆV CAvÁ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ w½¹zÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀļÉAiÀiÁV VqÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ºÉÆUÀ®Ä DV¯Áè, CµÀÖgÀ°è ¥ÀÄ£ÀB ¥sÉÆ£À ªÀÄÄ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¤ÃªÀÅ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ©r JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÁ £ÀAzÀgÀUÁªÀ UÁæªÀÄzÀ C°AiÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ AiÀiÁjzÁÝgÉ JAzÀÄ PɽzÀgÀÄ £Á£ÀÄ JAzÀÄ §Ä¸ÉãÀ ¸Á§ ºÉýzÀPÉÌ `` K ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀĪÀÄPÉÆ rªïn PÀgÀ£ÉPÉÆ £ÉÊ DvÁ''JAzÀªÀ£É PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÁ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ JAzÀÄ ºÉÆzÀgÉ £À£ÀUÀÄ ¸ÀºÀ PÉÊ ¬ÄAzsÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ F jÃw C°AiÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ §gɬĹzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.