June 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : M§â£À ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¨ÁZÁ¥À½î ºÁUÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¨ÁZÁ¥À½î EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-9521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr wgÀÄV HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄß OgÁzÀ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆr wgÀÄ¥Àw ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁr JqÀ §¢UÉ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-688 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MªÉÄäïÉè jªÀ¸ïð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wgÀÄ¥Àw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è ©vÀÛtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÉÆ® ©vÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤvÁ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ°AzÀ ¨ÁgÀPÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ UÀÄt PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÉÆZÉð §AzÀÄ ©zÀÄÝ DªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ J©â¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°AzÀ ¥ÁgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® zÀÆgÀÄ ¤Ãr gÀPÀëuÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, G:GPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ 2) ²æêÀÄw C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ 3) ¸ÀAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ 4) AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀ

C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À C¹Û ¥ÀAdgÀ ¥ÀvÉÛ, PÉÆ¯É ±ÀAPÉ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/07/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¥sÁgɸÀÖ UÁqÀð SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, SÁ£Á¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¹Ü ¥ÀAdgÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:21/07 PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀzÀ°èAiÀÄ §ÄgÀÄqÉ ºÁUÀÄ PÁ°£À MAzÀÄ J®Ä§£ÀÄß ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁr J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ©. ¦.ºÉZï.¹. zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÉ [Skull] ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÀÄ:45-50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23/06/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:140/09 PÀ®A:302,201 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀÄð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÁgÀt ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀĪÁV K£ÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÉUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.