June 15, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 15-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2009

CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 20 (©) (2) ( ¹) J£ïr ¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
Ý :-

¢£ÁAPÀ 14/06/09 gÀAzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀiÁºÁgÁ¸ÀÖçPÉÌ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆqÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉƦvÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄaAzÀæ ¸Á¼ÉÆAPÉ ¸Á// PÀ¼Á§ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛÃgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 22 PÉ f UÁAeÁ C. Q 22.000/-gÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ¤eÁªÉÆâÝãï vÀAzÉ ¥sÉʪÉÆâÝÃ£ï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; «zÁå¢üð eÁw; ªÀÄĹèA ¸Á ; UÀzÀ¯ÉUÁAªï (© ) vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Áà PÀÆrPÀÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀzÀ¯ÉUÁAªï ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÀAdÄ«£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¸ÀAdÄ ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß C¢üPÀÈvÀ ¸ÉÊr¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃqï C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ KqÀPÁ®Ä KqÀUÀtÂÚUÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀ zÉêÀzÁ¸ï vÀAzÉ «oÀ¯ï U˪À½ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G ; PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦.-09 ©.J¸ï-4514 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; WÉÆÃmÁ¼À vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå184/09 , PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/06/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14/06/09 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀvÀ£À ¹AzÉ EªÀgÀ WÉÆqÀªÁr zÀUÁðzÀ°è ¥ÉÆeÉ EzÀÝjAzÀ WÉÆqÀªÁr ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÉUÉ ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÁzÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ±À²gÁªÀ ºÁUÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÄ ¸Á-ºÉÆãÀß½î ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ F E§âgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄªÉ ''JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj §½gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ JqÀPÉÊ ªÉÄïÉ, §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÉÆgÀÄvÁÛ£É gÁeÉñÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, PÉÊ-PÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/06/09 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ 50 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà qÉÆÃAV 25 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 25 J¸ï 4999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ ªÁr 2] ¸ÉÆúÁ£À vÀAzÉ vÁ£Áf ¨sÁAUÉ 22 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ,ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZï 8895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®¤ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ E§âjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁPÀ®gÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉ 77/09 PÀ®A 324, 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-6-2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ WÉÆÃgÀªÁqÉ ¸Á: vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ gÀÆ¥ÉñÀ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àwß ¸ÀÄgÉÃSÁ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ vÁ£Áf UÀeÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ EzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄtÄÚ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀgÀAUÉ, «±Àé£ÁxÀ vÀgÀAUÉ, ºÀj£ÁxÀ vÀgÀAUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ vÀgÀAUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀPÀ½PÀ vÀgÀAUÉ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ VzÁðªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀjAiÀiÁV C¼ÀvÉ ªÀiÁr¯Áè. CzÀPÉÌ M¥ÀÄàªÀÅ¢¯Áè. ¤ÃªÀÅ PÀ®Äè ºÁPÀ¨ÉÃr CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ gÀÆ¥ÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ JgÀqÀÄ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï « JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14-06-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ xÁAqÁ zsÀ£ÀÆßgÁ EvÀ¤UÉ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ºÉƤßPÉj ²ªÁgÀ¢AzÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ SÉqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ,¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀªÁ® ¹AUÀ C¤Ã¯ï J®ègÀÄ ¯Áj PÁå©£ï £À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Án xÁAqÁ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀVΣÀ°è PÉqÀ«zÀÄÝ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉåUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C¤Ã¯ï EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.