June 2, 2009

Daily Crime Update - 02-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-06-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¹ÃgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ d°Ã® ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆûvÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÁ§ vÀAzÉ d°Ã® ¥ÀmÉî ¸ÀºÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CzÀgÀ §zÀ°UÉ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£ÀUÉ ¥Áèl AiÀiÁªÁUÀ PÀÆr¸ÀÄwÛ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀªÁ§ vÀAzÉ d°Ã¯ï ¥ÀmÉïï EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¥Áèl PÀÆqÀĪÀÅ¢¯Áè E£ÉÆߪÉÄä PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁf£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ £ÁªÀÅ P˪À¼Á¸À UÁæªÀÄPÉÌ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹/2920 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A- 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-798 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/6/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0645 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀÄgÀħSÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀgÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁå£À¯ï ©æÃqÀÓ£À PÉüÀUÀqÉ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á- §¼ÀvÀ [PÉ] gÀªÀjUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÉÆArgÀÄvÁÛgÉ . CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã® vÀAzÉ ªÉAPÀl dUÀvÁ¥À ¸Á; PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt J®ègÀÄ PÀÄr f¥À £ÀA. JA.JZï.04-8716 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.JA.ªÉÊ.L. 4640 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦AræAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 377 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ Z˪Àt ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¨sÁzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆêÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä xÁAqÉAiÀÄ PÀgÀÄuÁ , «£ÉÆÃzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£À vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄzÀ£À w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 30-05-09 ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ vÀ¹Ã® EvÀ£ÀÄ d§j¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À¢ÃvÀ£À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃUÀt £ÀqÉ CAvÁ ºÉý ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÁÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ©aѹ ¨Á«AiÀÄ M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ Hj£À 1) PÀgÀÄuÁ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ 2) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ Hj£À zÀ¼À¥Àw CAvÀÄgÁªÀÄ, 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ¥Á £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÁxÀ EªÀjUÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄUÉ w½¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÀÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 01-06-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 366 (J), 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/05/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà SÁvÀUÁªÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛUÉ DgÁªÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÄÝ, F £ÀqÀÄªÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà EqÀUÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¦æÃwAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀ¯É vÀÄA©¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸Àì ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÀ®A 366(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¨sÁwäAiÀÄAvÉ GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ PÀgÉvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉúÀƵÀ EzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ªÉÊzsÁåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiÁ£Àå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ M¼ÁUÁzÀ §UÉÎ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ¨ÉúÀƵÀ EzÀÄÝ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¨ÉúÀƵÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÁUÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ EªÀ½UÉ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ®A 376 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨sÀƪÁ¸ÀÄj ¸Á: zÀ¸ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §¹£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁAw §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjªÀÄzÀ §¹ì£À QqÀQ¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ÀìÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QqÀQ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ wgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj §¸À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁqzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¨ï eÉïï xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 38/J¥sÀ 418 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É §¸ï dA¥À DVzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A PÀ®A 78(111) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖt ¨sÁAqÉUÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨sÉÆUÁgÀ ¸Á: ¨ÉÆUÁgÀUÀ°è EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀASÉå §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ºÉÆÃV ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.