June 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/06/2009

ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÉmÉÆæ¯ï mÁåAPÀ PÀªÀgÀ£À°èzÀÝ 65000 gÀÆ. ªÀÄAUÀªÀiÁAiÀÄ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 22-06-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd fgÉÆÃ¨É ªÀAiÀÄ- 21 ªÀµÀð G- «zÁåyð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 22-06-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ SÁvɬÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPÀ ¢AzÀ 65000=00 gÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-5973 £ÉÃzÀgÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï mÁåAPÀ PÀªÀgÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÀªÉÃAiÉÆÃ? CxÀªÁ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß zÀÆqÀØ¥Áà£À ªÀÄUÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆèÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ EgÀ°è¯Áè, ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è ºÀtzÉÆA¢UÉ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À§ÄPï, ZÉÃPï §ÄPïÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.7610 ¸ÀºÀ EzÀݪÀÅ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAiÉÆÃ? UÉÆÃwÛ¯Áè PÁgÀt F §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 465, 471, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 20-06-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ ¦¹ 1422 EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå Cr¹£ï¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹ PÉÆlð ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 2223/2009 ¢£ÁAPÀ 20-06-09 gÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²æà JªÀÄ. r CAiÀÄħSÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r E¸Áä¬Ä®SÁ£À EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ E¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 47/J £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ®Ä CfÃd EªÀ£ÀÄ 9 JPÀgÉ. 33 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÉÊQ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ C§ÄÝ® ¸ÀªÀiÁzÀ JA§ÄªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ 2 JPÀgÉ 33 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ JªÀÄ.r E¸ÀÆ¥sÀ JA§ÄªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ 4 JPÀgÉ d«Ää£À ¥ÉÊQ 3 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀ£ÁðlPÀ EAræ¹ÖÃAiÀįï qË®¥ÀªÉÄAl ¨ÉÆqÀð gÀªÀgÀÄ ¸Áé¢ü£À ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ Dgï.Dgï zÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè Dgï.Dgï.zÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ® CfÃd vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ-1 C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ-2 C§Äݯï gÀeÁPÀ vÀAzÉ C§Äݯï CfÃd ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆÃAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄħSÁ£À gÀªÀjUÉ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä PÀ§ÓzÀAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉý 225000=00 gÀÆ ¢£ÁAPÀ; 21-08-98 gÀAzÀÄ zÁR¯Áw ¸ÀA. 3353/98-99 gÀAvÉ ¸É®rÃqÀ ªÀiÁr¹ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ ºÀ¯Éè :-
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AzsÀ£ï vÀAzÉ gÉÆõÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï 23 ªÀµÀð, ©.E. 8 ¸ÉªÀÄ. «zÁåyð ¸Á/ £ËUÀaAiÀiÁ ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzÀå DgÀ.E.¹ ¹¤ÃAiÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® gÀÆ.£ÀA 120 ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß gÀƪÀÄ ªÉÄÃmï gÁºÀÄ® ¥ÁAqÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÁ¸ÉÖ® gÀÆA£À°è EzÁÝUÀ 0045 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] C©üµÉPÀ gÁd 8 £Éà ¸ÉªÀÄ (¹.J¸À), 2] ®°vÉñÀégÀ 8 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ (L.J¸À.), 3] eÁÕ£À¥Àæ¸ÁzÀ 8 £Éà ¸ÉªÀÄ (¹.J¸À), 4] gÁfêÀ D£ÀAzÀ, 5] vÁQÃgÀ CºÀªÀÄzï ¹¢ÝQ 4 ¸ÉªÀÄ (E&¹) J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀÆA zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ F »AzÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ eÁ«ÄãÀÄ ªÀiÁr¹¢Ý CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁºÀÄ® ¥ÁAqÉ EvÀ¤UÉ ¨É®Ö ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ C¥ÀWÁvÀ :
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ E¸ÁèA¥ÀÄgÀPÀgï ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G- J¯ï.L.¹ JeÉÃAl eÁ-ªÀiÁ¢UÁ ¸Á-ElUÁ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/746 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĨÁzÀ ªÁAfæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ [ gÁºÉ £ÀA-9gÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ] ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA J¦-09/©J¯ï-9888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ CAUÉÊUÉ §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ :-
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÀjÃzÀ 18 ªÀµÀð G. ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á/«dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï EªÀgÀ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39-JZï-3483 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2115 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀÄqÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39-JZï-5247 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀºÀ£À d¦Û:-
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 41(r) 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ J2 ¨Á§Ä vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉ.J. 36/JZï. 7968 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÀgÉ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÆÌlgÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉ EgÀĪÀåzÀjAzÀ gÁwæ CªÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁ®Ä EzÀÄÝ PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥À¢vÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀgÀÄ ©Ã¹zÀ eÁ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÆgÉvÀ PÀ¼ÉzÀĺÉÆzÀ §AUÁgÀ
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄ UÀAqÀ PÉ.ªÉƺÀ£À PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G;UÀÈ»t ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.9-8-76 C²ðªÁzÀ ¤®AiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÀ£ÀߪÀiÁä ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ 3 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼Àî°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) 3 1/2 vÉÆïÉzÀÄ C.Q. 49,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ E¤ß§â£ÉÆA¢UÉ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀbÉÃj C¯ÉzÁÝqÀبÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉưøÀjUÉ Cfð PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀ jAzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝãÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÉÆvÀæ (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) 3 1/2 vÉÆÃ¯É vÉÆÃj¹zÀÄ CzÀÄ £À£ÀßzÉ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »r¢gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀ¼À ¸ÉÆvÀæªÀ£ÀÄß (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §®ÆègÉ 3) gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀ£Áᬐ J®ègÀÆ ¸Á; ©ÃzÀgÀ J®ègÀÆ PÉÆr PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÉưøÀjAzÀ w½¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÉ, £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ «£ÀAw¹ Cfð PÉÆnÖzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2009 PÀ®A 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½, £ÀPÀ° ¹r/r«r UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 51, 52, 63, 68(J) PÁ¦ gÉÊl PÁAiÉÄÝ 1957 :-
¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1615 RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ¥ÀArvÀ «. ¸ÀUÀgÀ (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ 1630 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉRgÀ ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ (JA.J¸ï.) ¸ÀzÀå C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¯ÉʸɣÀì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ««zsÀ avÀæUÀ½AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ qÀĦèPÉÃl r.«.r PÁå¸ÉÃlUÀ¼ÀÄ 600 C.Q.6000=00 gÀÆ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ gÉÊlgï qÀĦèPÉÃlgï AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ C.Q.6000=00 gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉlPÁgÀ ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ (JA.J¸ï.) ¸ÀzÀå C®èA ¥Àæ¨sÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ :-
ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ; 29-04-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃj »A¨sÁUÀzÀ CªÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CqÉ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-51 ªÀµÀð ¸Á; PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-36 eÉ-7215, ZÉ¹ì £ÀA. 02J20J¥sÀ05543, EAeÉ£À £ÀA. 02J18E02164, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è DºÁgÀ «¨sÁUÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ 1:30 ¦.JªÀÄ. UÀAmÉUÉ PÀbÉÃj ªÉÃ¼É ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è¯Áè ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CA¢¤A¢ EA¢£À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/06/2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«vÁæ ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÀ PÁgÀt PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ªÀļÉAiÀÄ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹r®Ä ©zÀÝjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CªÀgÀÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«vÁæ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¹r°£À ¸ÉPÉ §rzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©] ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ J®è¥Áà CgÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á; £ÀgÀAUÀ® vÁ; zÉÃUÀ®ÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄÄQð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¹ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀ£ÀÄ CPÀÌ®PÉÆÃl ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¹ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ 15,000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÀt RZÁðVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt J°èAzÀ, ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁzsÀªÀ 2] gÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀiÁ£É 3] fêÀ£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀiÁ£É 4] ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ fêÀ£À ªÀiÁ£É J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt KPÉ PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥sÁªÀrAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ PÁ°£À ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, zÀªÀqÉAiÀÄ ªÉÄï ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.