June 11, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 11-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-06-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 224 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CA¨Áf ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ G¥À PÁgÁUÀȺÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 9/6/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æà zÀvÀÄÛ J¸ï. «PÀëPÀ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝgÀÄ. DªÁUÀ eÉî PÉÊ¢AiÀiÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©ÃzÀgÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-PÁA§¼ÉªÁrvÁ- §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀA-7632 EvÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA 120/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ 302 L¦¹ UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä, G¥À PÁgÀUÀȺÀzÀ°è EzÀÝ£ÀÄ. EvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ²æà zÀvÀÄÛ J¸ï. «PÀëPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÄãÀ UÉÃn£À ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ©â ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃl vÉgÉzÀÄ ¥sÀgÁj DVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 504, 324, 394 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 10/6/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü G¸Áä£À vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ : 65 ªÀµÀð, eÁw; ªÀÄĹèA G:PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á;°A¨Á¥ÀÄgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀwzÀgÀ ¥sÉÊ£Á£Àì ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ AiÀiÁRħ¤UÉ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/1750 £ÉÃzÀÄ ¯ÉÆãï¤AzÀ PÉÆÃr¹zÀÄÝ ¯ÉÆ£À 11000/- gÀÆ vÀÄA§¢zÀÝ PÁgÀt 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¥sÉÊ£Á£Àì £ÀªÀgÀÄ CmÉÆ jPÁë D¦ü¸À£À°è ºÀaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 9/6/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥sÉÊ£Á£Àì £À°è PÀnÖ CmÉÆà jPÁë ©r¹PÉÆAqÀÄ CmÉÆ vÀ£Àß ºÉ¸Àj¤AzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¥sÉÊ£Á£Àì D¦ü¹UÉ ºÀt PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ ªÀUÉÊgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á¼É §gÀ®Ä w½¹zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß RaðUÉ 200/- gÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è RZÀð ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀ 5000/- gÀÆ £À£Àß §¤AiÀÄ£À eÉé£À°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸Àì ¸ÁööåAqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ CmÉÆzÀ°è HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁwæ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝWÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ«zÀÝ 5000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 498((J), 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-06-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÀ @ eÉÆåÃw UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ CA¨É¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉÉAzÀgÉ FUÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀjUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 3 ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ qÉÆÃuÁUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2- 3 wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀAiÀiÁV EnÖ PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄðAzÉ ªÉÄ¯É vÀªÀj¤AzÀ E£ÀÆß 50,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 5 vÀÆ¯É §AUÁgÀ vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå §AiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÉÆÃqÀ ¦üAiÀiÁð¢ J®èªÀ£ÀÆß ¸À»¹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 10-04-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁvÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ©üªÀÄgÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ¥ÀæAiÀiÁUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á/ CA¨É¸ÁAUÀ«gÀªÀgÉÉ®ègÀÆ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëÃuÉ ºÁUÀÄ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ EA¢¯Áè £Á¼É PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀ§ºÀÄzÀ CAvÁ w½zÀÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À zÁj £ÉÆÃr PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 09,10/06/09 gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À¤¯ÁÝt-gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ gÉÆÃqÀ£À°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï RħįÁªÁ¯É ¸Á: ¥Á¸ÀĪÀÄ¥ÁµÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀĢãÀ aÃPÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ LzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 60 £ÁtåUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 800/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÁ§±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÀQîgÀÄ ¸Á/vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ ¥sÀ®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J39 JZÀ.7007 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 159/09 PÀ®A 323,498 (J),504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÉƨsÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 40, ¸Á: dªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä gÀªÀjUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-06-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ U˽ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆëÄät ¸Á: zÀħĮUÀÄAr EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §vÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj §vÁ¬ÄAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ vÁVzÀgÉ £À£Àß fêÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. «£Á PÁgÀt £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä §AzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G- ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- ¨Á宺À½î [qÀ§Æèöå] vÁ- ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀæPÁzsÀ «zÁå®AiÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯É WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À D¦ü¹Ã£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆÃzÉæÃd C®ªÀÄjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «zsÁåyð AiÀĪÀgÀ ±Á¯ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀzÀ zÀÄqÀÄØ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09/6/09 ºÁUÀÆ 10/6/09 gÀ ªÀÄzsÉåà gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉjzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ M¼ÀV£À C®ªÀiÁj vÉgÉ¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09/6/09 gÀAzÀÄ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üøï PÀnÖzÀÄÝ 10,000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 10.06.09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÉÆûzÁ¸ï vÀAzÉ ®Pàëöäuï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G ; ZÁ®PÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39/5070 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï ©æeï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 10/6/09 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀÄtwxÀð ªÁr ²ÃªÁgÀzÀ°è ²æà §AqÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §AqÉ¥Áà FvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ 100 ¦ül CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ 6 d£ÀgÀÄ UÀA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1730UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½¹zÀgÀÄ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ eÁzÀªÀ ¸Á:¤gÀUÀÄr, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:PÀªÀrAiÀiÁ¼À 3)CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÁf eÁzÀªÀ ¸Á:¤gÀUÀÄr 4) PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀzÁä ¸Á:ªÀÄAoÁ¼À 5) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¸Á: D®UÀÆqÀ. ªÀÄvÀÄÛ 6) ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á:DeÁªÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 67,750/- gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3) 5 ªÉƨÁ¬Ä® C.Q.- 8000/- 3) 4 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. C.Q. 1,60,000/- 5) MAzÀÄ mÉÆAiÉÆmÁ E£ÉÆߪÁ PÁgÀ C.Q. 8,00000/- »ÃUÉ MlÄÖ 10,35750/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.