June 18, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 18-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2009.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 379 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 17/06/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Á-zÀħĮUÀÄAr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-12/6/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ gÁZÀAiÀiÁå E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï n«J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. ¹J£ïL- 698 ZÉ¹ì £ÀA. 166945-02-88 EAf£ï £ÀA. 167646-02-88 CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 4000/- gÀÆ. £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ M¼ÀÀUÀqÉ UÀÄrAiÀÄ°è ºÉÆÃV 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃnÖ ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ vÀ¼ÀªÁqÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 JZÀ/4067 n.«.J¸À JPÀì.J¯ï CA.Q 15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì vÀ¼ÀªÁqÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 17/06/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀUÁqÀ®Ä J°è PÁt°®è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¢£ÁAPÀ 16,17/06/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀuÁÚ PÉÆý ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁ°äÃQ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw:PÉÆý EªÀ£ÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀļÉ, UÁ½, UÀÄqÀUÀÄ «ÄAZÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ªÁ°äÃQ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ªÁ°äÃQ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §qÉzÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ 1800 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 279,337, 338 304 (J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪɫzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ±ÉlÖPÁgÀ 29 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ eÉÆÃvÉ¥Áà, UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¨ÉÊgÀ¥Áà UëqÀ, ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ, eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ C±Àé¤ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Àæ¯ÁízÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 JªÀÄ –5806 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÀgÀt EªÀgÀÄ fÃ¥À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fÃ¥À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À KqÀ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀ n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ fÃ¥À£À°èzÀÝ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ¤UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj vÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ¤UÉ JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàgÀ £ÀA. ¹.J£À.¦-4238 £ÉÃzÀÝgÀ EAd£ï JqÀ¨sÁUÀzÀ qÉÆêÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-06-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ lA.lA £ÀA PÉJ-32-7998 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è eÁÕ£ÉÆèÁ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß lAlA ªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À ºÉÆqÀÄØ vÀUÀÄÎUÀ¼É£ÀßzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¸ÀzÀj lAlA gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj lAlA ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 498 [J] L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/06/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À ¸ÀzÀå ®PÀÌqÀdªÀ¼ÀUÁ [JªÀiï.J¸ï] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ [¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ] EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ HgÀ°è zÉÆqÀØ zsÀAzÁ [PÉ®¸À] ºÁPÀĪÀ¢zÉ DzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀj© ºÁ®vÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ J°èAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ° CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀqÀa¬ÄAzÀ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ¥Àr¹ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 66/2009 PÀ®A 279 ,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ±À©âÃgï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµï G; aPÀÌ£ï CAUÀr ¸Á; WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ï vÁ ; ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢ü PÀjêÀiï SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄåvÀå §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁèPÀqÉUÉ PÀjêÀiï EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.r.100 £ÀA. JA.ºÉZï.14/¹-9478 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÀjêÀiï EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£ÀÄ §.PÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆãÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀjêÀiï EvÀ¤UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 66/09 PÀ®A 279 ,338 , L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ .

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/06/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á; SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸Á¬ÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÀÄdgÁw PÀnÖUÉ «Ä±À£À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqsÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:17/06/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ¸Á: ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆêÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ nãï PÀvÀÛgÀ¹ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,000=00 ºÁUÀÄ 10 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CmÉÆêÉÆèÉʯï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀgÁªÀ GB ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥ÀAZÀ PÀ«Än ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¸ÁB alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/06/09, 18/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀUÉ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ §AzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£°èèzÀÝ 1) £ÁUÀgÀ ºÉqÉ »vÁÛ½ 2)ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄÆwð 3) UÀAmÉ 4)DgÀw ¸ÀªÉÄ 5) mÉ¥ÀjPÁqÀð MlÄÖ 30 PÀf »vÁÛ½ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ CfðzÁgÀ£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.