June 6, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 06-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2009.

ºÀtÄÚ ªÀiÁjzÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/06/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ«ÄAiÀÄUÀAiÀiÁ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 32 G/ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/RwÛ¥sï UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄÌ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CgÉÆæ ¸ÀAdÄ ¸ÉÆãÁ¼É ¸Á/RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ 190/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ CzÀgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ 20/- gÀÆ PÀrªÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAxÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è CUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ vÀPÀr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè
UÁA¢UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ ¸Á§ , 32 ªÀµÀð G mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á J¸ï.JA. PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ a¢æ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¯ÁAZÁ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ C¥ÀWÁvÀ
zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 05/06/2009 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÉ®ªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/09 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀPÉÌ fÃ¥À £ÀA:nJ£À.38-¹-3224 £ÉÃzÀÝgÀ PÀĽPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨Á«AiÀÄÄ°è ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 5/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ±ÉlªÁf vÀAzÉ §AqÉÆÃf ©qÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ- 35 ªÀµÀð ¸Á; U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢; 04-06-09 gÀAzÀÄ CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAvÁ UÀAqÀ ±ÀlªÁf ªÀAiÀÄ- 28 ªÀµÀð ¸Á; U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ×vÀÛ¥ÀnÖzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀÄ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.