June 28, 2009

DAILY CRIME UPDATE 28-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/06/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA PÉJ-39/4256 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-PÉÆý ¸Á-zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀ½îSÉÃqÀ[©] vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 26/05/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĨÉÊ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ DzÀÄzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĨÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ KzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÄ¥ÉAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ DAiÀÄð r¹JªÀiï ¯Áj £ÀA PÉJ-38/1021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ ºÉÆVzÉ ºÁUÀÄ r¹JªÀiï JqÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀzÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß E®è¸À®èzÀÄ ºÉý CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉ¼ÀA¨É ¸Á: «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À §½AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢£ÀÄ. CAPÀıÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ RAqÁ¼É gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27-06-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ PÀ°ÃvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C£ÀAvÀgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ AiÀiÁPÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ¢AzÀ §® PÉÊ ªÉÆüÀ PÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀæfÃvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨ÉÃdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ GlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÀiÁPÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃdÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÉÊAiÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÀqÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ »AzÀUÀqÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ PÀ®§ÄVð ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð 2] PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 3] PÀÄ.ªÀÄÄzÁÝ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð J®ègÀ ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀgÀÆ PÉÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£Àß PÀlÖqÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ ¤£ÀßUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 447, 504, 324, 341, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÄß vÀAzÉ ©ÃªÀįÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ºÉÆ®¸À ¤«ÄvÀå vÀPÀgÁgÀÄ «zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃr DgÉÆæüvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀà¥Á ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.