September 30, 2009

DAILY CRIME UPDATE 30/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-09-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ 50 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀÄtf EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á. ºÀÄtf EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgï £ÀA. ¹PÉJ¸ï-3895 ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á. ¤A§ÆgÀ, vÁ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÄA§¬Ä PÀqɬÄAzÀ PÁgï ¸ÀA. JªÀiïJZï-01/JE-9992 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ïJZï-9 ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥sÀjÃzÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉJ-39 JA.-181 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀgÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ, fÃ¥ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ «±Àé£ÁxÀ CAPÀÄ®V ¸ÀºÀ ¹PÀëPÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄvÀAVÎ EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ UÉÆÃgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃÃgÀaAZÉƽî UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆæ ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: WÉÆÃgÀ aAZÉÆÃ½î ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 180 JAJ¯ï AiÀÄÄ.J¸ï. «¸ÀÌ 96 ¨ÉÆÃl®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JAJ¯ï AiÀÄÄ/J¸ï «¹Ì 144 ¨ÉÆÃl¯ïUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.Q. 6457 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÀÛ¥sÀ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ ¯Áj £ÀA. J¦-04 J-3708 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀ¥Á(J¦) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ Q£ÀßgÀ ªÀĺÀ§Æ§ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: PÀqÀ¥À (J¦) EªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/09/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀi˯Á vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¦æ£Àì mÉæªÉ®ì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÀA. JªÀiïºÉZï-43/ºÉZï- 469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ E¼ÀeÁj£À°è JqÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ZÀgÀArAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2009, PÀ®A 406,409,420 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ 25-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÀºÀªÀĸÀ®£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ// J¸ï.n UÉÆAqÀ G// ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ aîzÀ ªÀÄÆmÉ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »A¨Á°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E½¹zÁUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀ ©¹ HlzÀ ¸À®ÄªÁV «vÀj¸À¯ÁzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ aî«zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÖgÀgÁzÀ dUÀvÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ PÀÄPï PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÁzsÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ vÀ½¹zÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 25-09-09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 21 ªÀµÀð ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-2915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀj ºÀwÛgÀ ªÀÄfÓzÀ ¸À«Ä¥À ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. fÃ¥À ZÁ®PÀ fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 23-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ ¤rgÀĪÀ zÀÆj£À°è ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀtÚ ªÀAiÀÄ: ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ §AzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÄRzÀÄBRzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár CªÀjAzÀ 7.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ PÁ² AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉêÀ® MAzÉà JPÀgÉ ºÉÆ®¬ÄzÀÄÝ CzÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÉÓAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ:-
¢£ÁAPÀ; 25-09-2009 gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï ºÁf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-9 gÀ £À¹Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉJ-39/5072 D¥Á¢vÀ ªÀÄįÁè vÀAzÉ gÁfÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: RzÉÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ zÀÆgÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ FvÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¼À JzÀÄjUÉAiÉÄ «µÀAiÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ, alUÀÄ¥Àà DµÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.September 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-09-2008

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 G: PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: JªÀÄänÖ ¸Á: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ CuÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨Á E°è CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ wgÀÄV ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ eÉÆÃgÁV »rzÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À §AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 231/09 PÀ®A 354 CqÀAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 148/09 PÀ®A 3 & 7 E.C ACT & 3,8,9, The Kerosine (Ristriction On Use And Fixation Of Celling Price ) Order 1993:-
¢£ÁAPÀ : 24-09-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£À±Á¥À (qÀ¨ÁâzÀ°è) C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄdgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ DºÁgÀ ¤jPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ 1) JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 50 °ÃlgÀ C.Q 500/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸À £ÀA. PÀJJ-38 J¥sï 224 ¢AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå §¸ï ZÁ®PÀ ¸ÀA. PÉJ-38 J¥sï-224 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24/09/09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸Á: PÉƼÀÄgÀÄ PÉJ 38 JZï 5529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¤qɨÁ£À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ J¸ÀÄzÁ¸À PÉƯÉð ¸Á: ¤qɨÁ£À EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Éà÷èÃAqÀgï JªÀiï.¹ £ÀA PÉJ 39 JZï 6826 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀÄ𢠲æÃ. ©üêÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀDºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉºÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆæ ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀÄ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð §AqÀgÀUÉÃgÁ EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


September 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA 148/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀ RAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁRð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð. ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÀ£ÁV ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À §½ EzÀÝ J-1 «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä (48) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1920/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09. PÀ®A 420 L.¦.¹, 3 &7 E.¹. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁgÉÆÃPÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ U˸À ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯Á¯É £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¨ÉÆÃAiÀįï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÆÃAiÀįï G: mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ ¸Á: UÀAUÉ£À¥À½î vÁAqÁ vÁ: zsÀªÀiÁðªÀgÀA f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) 3) ªÉAPÀmɱÀ £ÁAiÀÄPÀ Dgï vÀAzÉ Dgï ªÉAPÀl gÁªÀÄqÀÄ ¸Á: 25/112 dUÀ¤PÀÄAmÁ zsÀªÀiÁðªÀgÀA (JA) C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ f¯Éè (J.¦) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 407 mÉA¥ÀÄ £ÀA. J.¦ 37- J¥sï-0405 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ CQÌAiÀÄ£ÀÄß, EªÀÅ ¨Á¸Àäw ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ JA§ M¼ÉîAiÀÄ CQÌ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉý MAzÀÄ QéAmÁ°UÉ 2400=00 gÀÆ. CAvÀ ±ÁåA¥À¯ï CQÌ vÉÆÃj¹ gÁå±À£À CQÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CQÌAiÀÄ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä, E®è CAvÀ ºÉýzÀÄ, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ CQÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä E®è CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ EªÀjUÉ UÀAzÉ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ CªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀ£À C° ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ£Áß C° ±Á ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸Àa£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄ£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqÉUÉ ªÀÄ»AzÀæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 JA/7086 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àa£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 1/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÉƨsÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄdPÀÄj ¸Á: ªÀÄtUɪÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀ ºÁªÀÅ JqÀUÁ°£À ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¸ÉÆAzÀ ¸Á: aQè gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.September 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2009.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2009, PÀ®A 279,337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà G// DmÉÆ £ÀA. PÉJ. 38 /4733 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009, PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 506, 427, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-09-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÉÆìģÀÄzÀÝ£ï ªÀAiÀÄ: 30, G: £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃeï ¥Àæ¤ì¥Á® ¸Á: £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-09-2009 gÀAzÀÄ ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ ªÀÄĦüÛ zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ZÀAzÁ PÉüÀ®Ä §A¢zÀÄÝ gÀÆ. 5000/- ZÀAzÁ ¤rgÀÄvÉÛãÉ. ªÉƺÀäzï C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ ªÀÄĦüÛ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁwæ vÀqÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¨ÁµÁ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀÄįÁÛ¤ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ (1)ªÀĺÀäzÀ ªÀ»zÀ ®R£ï (2)ªÀÄÄ£Áß (3)¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÌgÀªÀÄ (4)ªÀĺÀäzï ¤¸ÁgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä (5)C°qÁ£À ªÀÄvÉÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ «Ä¦üÛ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ03/JA.E-8981 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dPÀªÀÄUÉƽ¹ C./Q 2,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ªÉƨÉÊ®¢AzÀ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2009 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/09/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÉĸÀÄzÁ¸À vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á//ºÉÆPÁæt(©)UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ JA.r C¸ÀzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3896 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁn DgÉÆæ ªÀÄPÀÄìzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ JA.r. C¸ÀzÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 312 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-09-2009 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀtf ²ªÁgÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°èzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà EªÀj§âjUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgï ¸Á. PÀtf EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A : 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ 187 LJªÀiï« DPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 22-09-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 20ªÀµÀð ¸Á. ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ Hj£À ¸ÉʯÁ¤ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA. J¦-29/AiÀÄÄ 7909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀqÀ£ÀßPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀļÀÄ UÀAUÀªÀiÁä EªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ D¸Àà¥ÀvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É(.) ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 312 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.September 20, 2009

Daily Crime Update Bidar Dated 20-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2009§UÀzÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A. 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28,29,30 ªÀÄvÀÄÛ 31-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ §gÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁgÀSÁ£É °Ã. £À°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt §¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,28,800/- UÀ¼À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J. vÉ𠹦L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj¨Á J. dªÀiÁzÁgÀ ¦J¸ïL §UÀÝ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 04-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½îAiÀÄ £À©¸Á§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ ZÁAzÀªÁ° ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£Àß½î JA§ ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ EªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ZÀl£À¼ÀîªÁ¯É, gÀ¦üAiÉƢݣÀ @ n®Äè vÀAzÉ CeÁªÀÄ @ CfªÉƢݣÀ qÉÆAUÉè, ªÉÄúÉvÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À PÁqÀªÁzÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£Àì£ï vÀAzÉ gÁdÄ ªÉÆUÀqÀA¥À°è gÀªÀgÀ ¸ÉÃj MlÄÖ 2, 64,800 ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2009 PÀ®A. 395 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02/02/2009 gÀ gÁwæ ©ÃzÀgÀ gÀhÄ»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 0205 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 6-7 d£À ¸ÉÃj CgÀtå ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÁ£À ¤°è¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ZÁPÀÄ, eÁA©AiÀiÁ, §rUÉUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À, 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ gÀÆ. 13,500 »ÃUÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ F§UÉÎ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À vÀ¤SÁ¢PÁjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2009 gÀ RavÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ 1 C¯ÉèÃ¥ÀÄ §PÉÆÌqÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁ @ ¨ÉÆÃzÀuÁÚ ªÀqÀØgÀ 2. C¯ÉèÃ¥ÀÄ ¥ÉÆÃw vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ @ ¨ÉÆÃzÀtÚ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ 3. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ÄzÉÆÝÃqÀ @ °A¨Á¢æ vÀAzÉ °A§uÁÚ 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÀl¥À°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MlÄÖ 76,025/- gÀÆ. UÀ¼À ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A. 392 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-05-2009 gÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 215 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ° AiÀiÁgÉÆà 6-7 d£À ¸ÉÃj CgÀtå ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÁ£À ¤°è¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ZÁPÀÄ, eÁA©AiÀiÁ, §rUÉUÀ½AzÀ EArPÁ PÁjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ºÉzÀj¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À, 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ vÀ¯Á 5 UÁæA JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀÄ 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/- UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ZÀÑAiÀiÁå @ §ZÉÆÑÃqÀÄ. @ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆÃl¥À°è 2. C¯ÉèÃ¥ÀÄ §ÄzÉÆÝqÀÄ @ °A¨ÉÆÃzÀÄæ vÀAzÉ °A¨Á¢æ °A§tÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆÃl¥Àà°è gÀªÀgÀÄUÀ½ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 88,000/- gÀÆ. ªÀiÁ®Ä ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¤SɬÄAzÀ vÀ¤PÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀvÉÛ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ.

September 11, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 11-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÁªÀÄzsÀ¤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¨É½î £ÀUÀzÀÄ ºÀt EvÀgÉ UÀȺÀ¥ÉÆAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q. 66,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ RArPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. eÁÕ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ 22 ªÀAiÀÄ, gÀªÀjUÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: RArPÉj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¥ÁvÀgÀ¥À½î ²ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MAzÀÄ PÀAZÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¼À¸ÀªÀ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 10, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 10-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¯É ¸Á§ alUÀÄ¥Áà »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-05 EPÉ-6471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ UÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹zÉÝñÀégÀ UÁææªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 300 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: a®èVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26/08/2009 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀĪÀĺÁ PÀÆæPïì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-1978 C.Q. 20000/- ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: £É®ªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸɣÀ vÀAzÉ »ªÀÄävÀ ¥sÀQgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁ®zÉÆrØ EvÀ£ÀÄ PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Bidar District : Daily Crime Update : 10-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¯É ¸Á§ alUÀÄ¥Áà »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-05 EPÉ-6471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ UÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹zÉÝñÀégÀ UÁææªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 300 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: a®èVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26/08/2009 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀĪÀĺÁ PÀÆæPïì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-1978 C.Q. 20000/- ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: £É®ªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸɣÀ vÀAzÉ »ªÀÄävÀ ¥sÀQgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁ®zÉÆrØ EvÀ£ÀÄ PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2009.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/09/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32 J¥sï 1240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (¨sÁ°Ì r¥ÉÆ) EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁrÎ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É §¸À£ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æqÀÓ£À PɼÀUÉ ©zÀÝ PÁgÀt §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ 1) «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: GZÀÑ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 61 ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, 3) RÄzÀÄݸï vÀAzÉ SÁf CºÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà (UÀȺÀ gÀPÀëPÀ)ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, 5) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà aªÀÄä ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: UÉÆÃgÀmÁ PÀ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ 28 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ(.) ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.