September 10, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 10-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¯É ¸Á§ alUÀÄ¥Áà »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-05 EPÉ-6471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ UÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹zÉÝñÀégÀ UÁææªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 300 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: a®èVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26/08/2009 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀĪÀĺÁ PÀÆæPïì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-1978 C.Q. 20000/- ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: £É®ªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸɣÀ vÀAzÉ »ªÀÄävÀ ¥sÀQgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁ®zÉÆrØ EvÀ£ÀÄ PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.