September 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.



¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2009.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/09/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32 J¥sï 1240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (¨sÁ°Ì r¥ÉÆ) EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁrÎ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É §¸À£ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æqÀÓ£À PɼÀUÉ ©zÀÝ PÁgÀt §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ 1) «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: GZÀÑ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 61 ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, 3) RÄzÀÄݸï vÀAzÉ SÁf CºÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà (UÀȺÀ gÀPÀëPÀ)ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, 5) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà aªÀÄä ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: UÉÆÃgÀmÁ PÀ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ 28 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ(.) ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.