September 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ®QëöäPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 01 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ 15-20 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÁvÁ¼À UÀrØ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ vÀUÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A 143, 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ eÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£À£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà E§âgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀgÉÃzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÁzÀ ºÀQêÀÄ, ¦ügÉÆÃeï, ªÀfÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀzÁgÀ EªÀgÉîègÀÆ ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F WÀl£ÉAiÀÄÄ C¯Éè EzÀÝ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ªÉÊeÉÃ¥Áà ®PÁÌ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ M§â LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-09 ªÁ¬Ä-5549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁPÀzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßSÉýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ qÀƪÀÄPÀwÛ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ a£ÀߪÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ M§âªÀåQÛ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-69, PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MlÄÖ gÀÆ. 1,760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®zÉÆA¢UÉ 1545 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£À¥Àw vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄmïgÁd, ªÀĸÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ zÁj vÀgÀÄ© CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/10 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á// £ÀUÀgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÁqÀð £ÀA 4 gÀ°è ªÀÄ£É £ÀA 4-39 DVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ alUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ E£Àì¥ÉPÀÖgï D£ÀAzÀ¥Áà, eÉ.E. «£ÁAiÀÄPÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ eÉ.¹.¦. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉqÀĪÀ®Ä ZÁ®£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ °TvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 29-09-10 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃl PÀȵÀÚ¥Áà PÀªÀ¯ÉÃgÀ ¸Á: £ÀgÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ZÉAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ ¨ÁrUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA KA-32/F-1015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÁÖAqÀUÉ vÀAzÀÄ ºÀaÑzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸Àì¤AzÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉüÀV½zÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ¤®ðPÀëöå¢AzÀ MªÀÄä¯Éà »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣï ZÁ®ªÁ¯É ªÀ-28ªÀµÀð G-MPÀ̮ģÀ ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀĪÀÄįÁ©Ã EvÀ½UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/10 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ½ÃUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀiªÁV zÁj vÉqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/10 PÀ®A 504, 506, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀļÀ¸ÉªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄjAiÉÄ¥Áà ¸Á:ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀƨÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J gÀAr ¨sÀƸÀr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢AzÀ KPÉ ºÀÆUÀÄwÛ¢Ý F PÀqÉ zÁj E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀÄl¥ÁvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆAzÀUÉ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ 1715 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÃl£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-77-04, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ. 2) gÀhÄÄ®¥ÉPÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ C° 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 18,195=00, 20 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ CtzÀÆgÉ, 2) ¥ÀÄ£ÉߪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ 3) gÀWÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢Ý ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ 2) ²ªÁf vÀAzÉ °A¨Áf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¥sÁgÀÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-32J4961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.JZï. ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ (»A¢¤AzÀ) lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12 r.JªÀiï.5167 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ »A¢£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁj£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼À ¯Áj£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹QÌ ©¢gÀÄvÉÛzÉ. lªÉÃgÁ PÁj£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ :24 ªÀµÀð G:¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/10 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-30/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.18000/- ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 130 UÁæA CAQ. gÀÆ.1,56,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï 73 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.14,500/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

September 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/09/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: mÉ®jAUÀ PÉ®¸À ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0230 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ HlPÉÌ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA-PÉJ-36/06 J-3573 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 337,338, L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¯ÉAUÀn vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/JA. 9786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ §®¨sÀÄdzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.J. gÀºÉªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ¥sÀÄlªÉÃgï CAUÀr, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ §mÉÖ Rj¢¸À®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ ¥ÀÆeÁ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/2895 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® ºÀwÛgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì UÁå¸À PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÁ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É dA¥ÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤¸Á ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄîPÉÌ ºÁj ¹Ãn£À ªÉÄð£À PÀ©ât CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ vÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è° ºÀwÛ ¸ÁzsÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 272/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¥Éưøï zÁ¸À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äQ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥Éưøï zÀD¸À G: §¸Àì ZÁ®PÀ 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Éưøï zÁ¸À E§âgÀÆ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzÀ §¹ÃgÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-13-n-2586 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ E¸ÁªÉÆâݣï vÀAzÉ ±À¥ÉÆð¢ÝÃ£ï ¯Áj £ÀA J.¦.13-n- 2586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ r.¹.JªÀiï. mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J 38/856 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀÅ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: J¹ì ºÉÆ°AiÀiÁ G: J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á ¤ÃgÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄl£À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæü JªÀiï.J UÀ¥sÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ C°è eÁ: ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨ÁºÀzÀÄæ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J.¦.) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ JqÀUÀqÉ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁªÁV JqÀUÉʪÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: zÀ°vÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á «ÄeÁð¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA 701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±À²gÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.02/JA.J£ï. 6 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÁ±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »ªÀäärAiÀÄ Qð£À°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/09/2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-09-10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀgÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À±Àé£ÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀªÀÅ°è vÀ¯É£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ: PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-09-10 gÀAzÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ C° ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ E£À¸Á¥sÀ vÀAzÉ C°ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.PÉ.f «zÁåyð ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ Dl CqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: ¸Áé«Ä G mÉîgï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1120/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/27-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÉÆÃUÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«ð¸ï ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ©¯Á¯ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV 1) MAzÀÄ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gÀ 2) r.«.r. ¸ÁàPÀð 3) MAzÀÄ vÉÆÃ¯É (10 UÁæªÀÄ) §AUÁgÀzÀ ¸ÉêÀ£À¦ü¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 448, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà zÀeÉð ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð eÁ: ¹A¦UÀ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß 4 J®ègÀÆ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ:
J¸À.¹. G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 28 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. CAzÁdÄ ¨É¯É 1076=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ £ÀA 69/2010 PÀ®A 504, 447, 427 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§£ÀgÁªÀ J¨Áf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArUÉ UÉÆwÛ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼À DgÉÆæ zsÀ£ÁfgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ eÁzÀªÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 21/9/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ¢AzÀ 24 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2010 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆÃvÉ 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀë£ï 6 eÉÆÃvÉ 3, 7 E¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/9/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ºÁUÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ (1) 190 °Ãlgï r¸Éïï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 5700/-gÀÆ. (2) 165 °Ãlgï mÁæA¸À¥sÁgÀªÀÄgï D¬Ä¯ï C.Q,. 4950/- gÀÆ (3) 50 °Ãlgï ¹» JuÉÚ CA.Q. 2500/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄA»zÁæ gÉhÄʯÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.JªÀiï-26/«-2707 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) SÁeÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ZË¢æ 2) n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À @ ªÀÄÄzÁ¹Ã¯ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ ¸Á zsÀªÀÄð¥Él ªÀÄÄAoÁ¼Á JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÆüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆïÉÃAiÀiÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹n ¯ÁqÀÓ M¼ÀUÀqÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl eÉÆÃeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÃl ªÉÊf£ÁxÀ ¢UÀªÁ®, 26 ªÀµÀð, ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,645/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/09/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CuÉÃ¥Áà CuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ¤UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀļÉAiÀiÁUÀzÉ ºÁUÀÆ F ªÀµÀð ºÉZÀÄÑ ªÀļÉAiÀiÁV ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ GzÀÄÝ & ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥À fêÀ£À ºÉÃUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ 1340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd CuÁÚ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«ªÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±ÀðªÀ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆlÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁZÀ£Á¼À gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZÀ-12/rAiÀÄÄ-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ®R£ÀUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è PÁPÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aPÀÌ®UÀÆqÁ(J¦) oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 431/10 PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀ¢AzÀ ªÀUÀðªÁV ¢£ÁAPÀ 26-09-10 gÀAzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀUÀðªÁV §AzÀ vÀ¤SÁ PÀqÀvÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀªÉgÁ PÁgÀ £ÀA J¦-29/©J-4839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀiÁå ¸Á; £ÀPÀgÉPÀ¯ï, f¯Éè: £À®UÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦æÃw vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦æÃwUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÀAUÀgÉÃeï UÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Á±Á £ÀªÁeï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: EgÁ¤UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è CAzÁdÄ 5 PÉ.f. MtVzÀ UÁAeÁ C.Q gÀÆ. 5000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À.J£ï.JZï ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁd£À PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA.PÉ.J-38/f-80 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà £ÀªÁqÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÉƨÉʯï gÀÆ. 11300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯É »ÃUÉ ElÄÖ C.Q. gÀÆ. 54,100/- £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦ÛªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-9-2010 gÀAzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16325=00 gÀÆ, 2) (5) ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 3) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4) (5) ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


September 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-09-2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ±ÁeÁ¤ eËgÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ¢AzÀ 58,535/- gÀÆ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-5120 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄwÛ ²ªÁgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉnÖzÀÝjAzÀ ¤°è¹ mÁåAQ£À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ElÄÖ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JAºÉZïï-24/34 G½zÀ JgÀqÀ £ÀA PÉr¹zÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, D ªÉüÉAiÀÄ°è aÃgÁqÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ EgÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EvÀ¤UÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr J®èjUÀÆ ¸Àj ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ 3£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À D¹Û PÉÆqÀÄ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, QgÀÄPÀƼÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §A¢ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁr w£Àß°è CAvÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ©lÄÖ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ §gÀĪÀ ¥É£ÀµÀ£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀÆgÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÁQ DVzÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©¢ÝzÉ ¤£Àß ¥É£ÀµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ £ÀÄPÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß D¹ÛAiÀÄ°è J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÉÝ£É FUÀ ¤£ÀUÉãÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß ¥É£ÀµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


September 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-22/©-7957 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À fæ£À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀıÁ®gÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä fªÀAvÀªÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 131 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ®Äè vÉUÀzÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¤®PÀAoÀ ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËQ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀzÁgÀ PÉÆýªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨É°AiÀÄ VqÀ UÀAmÉAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 143, 147, 342, 324, 323, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆV UÁæªÀÄzÀ°è 2-3 ªÀÄ£É wgÀÄUÁr ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ HmÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà PÉÆgÉgÀ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ KPÉ §A¢¢AiÀiÁ? ¤Ã£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÀgɹzÁÝgÉ? ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©zÀÄj£À §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 269/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§®, ¸ÀzsÀå: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ 3 d£À vÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6 JPÉÌgÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 3) gÀ«gÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÆ eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÉ®Æè ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÀiÁ°PÀjUÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À gÉf¸ÉÖçµÀ£ï PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ a¢æ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀÆA UÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ HgÀÄ ©nÖ¢AiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¥Á® PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 143, 147, 506, 306 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ L£Á¥ÀÄgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀgÀÄ PÀÄr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ¸Á: ©Ãj (©), ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð , eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ [UÁtÂUÀ], ¸Á: ©Ãj (©), ¸ÀzÀå: §¸ÀªÉñÀé ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ¤Ã®ªÀiÁä EªÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀĪÀiÁj gÁt EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨sÁ°Ì gÀhÄgÁ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¸ÀA¥ÀvÉ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À dÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄRgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ, ºÉAqÀw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄaÑ ¤ÃjUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÆ PɼÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥sÁªÀr PÁ«¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
September 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24/09/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 04:00 UÀAmɬÄAzÀ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ¦.E.n. ²PÀëPÀ, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¹AzÉƯï vÁAqÁ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï ¥ÁPÉÃlUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÉƯÉUÁgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA PÉJ-04/¹-7859 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ FgÀuÁÚ UÀAf ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: gÀlPÀ¯ï, vÁ: aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA J¦-23/«-3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DmÉÆzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæzÀ r¸ÀÌ PÀmÁÖV ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄAzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¯Á®¸ÁºÉ§ EvÀ¤UÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVzÉ, §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ°UÉ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2010 gÀAzÀÄ eÉÆÃd£Á gÉÆÃr£À ¥sÀÄ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÁUÀÆ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©dªÁqÉ E§âgÀÆ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄĤgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁPÉ ªÉÄʬĹ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2010 gÀAzÀÄ eÉÆÃd£Á gÉÆÃr£À ¥sÀÄ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸À«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄĤgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©d®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£À PÁPÀ EªÀgÀ d«ÄãÀ£À°è ©nÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ £ÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖ¢ CAvÁ DgÉÆævÀ¤UÉ PɽzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆqÀV®¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà ¨sÀAqÁj, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAZÁªÀgÀÄ UÁæªÀÄ UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ, dÆeÁl £ÀqɸÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/f-172 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 680/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/10 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀ PÀ°è£À UÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-399 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-400 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Rt¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£ÀÄ zÉUÀ¯É ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÀÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ¯ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉƯÉAiÀiÁ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À JqÀUÁ°£À »ªÀÄär PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ¤UÉ JqÀgÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ «µÀÄÚ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄoÀ¥Àw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁr E¯Ád PÉÆÃr¹gÀÄvÁgÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£Á vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÁºÀ£ÀPÁÌV zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©ÃgÀUÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/1282 £ÉÃzÀ£ÀÄß §AzÀ£ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ JªÀÄäUÉ PÀmï ºÉÆmÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj JªÉÄäAiÀÄ SÉÆqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆqÉUÉ eÉÆgÁV §rzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/9/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæuÁÚ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆî, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÃPÀļÀV ±ÀA§Ä°AUÉñÀégÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À SÉÃt gÀAeÉÆî UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3095 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ½vÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ §Äd¢AzÀ ªÉÆüÀPÉÊ ªÀgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄ°£À vÀÄnUÉ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ. JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: «¯Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CUÀ¸ÉgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ zÁj ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.
September 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/09/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: EªÀiÁªÀi¨ÁzÀ ºÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆå£ÀåªÁVAiÉÄà EzÀÝgÀÄ DzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: EªÀiÁªÀi¨ÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ E®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 267/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« :-
¢£ÁAPÀ 20/9/2010 gÀAzÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ P˼À¸ÀÌgï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/eÉ-123 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ P˼À¸ÀÌgï EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼À §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zË®¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ P˼À¸ÀÌgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 22-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ PÀgÀt eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: UÁA¢üZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À UÀ¼ÉAiÀÄ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀUÀqÀÄ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 13 ªµÀð, ¸Á: UÁA¢üZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J¦-15-n-3548 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåçPÀÖgÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQ̪ÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ eÁªÀÄRAr UÁæªÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»wÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁªÀÄRAr UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ £ÁåAiÀÄ ¨ÉÃ¯É CAUÀrAiÀÄ 50 PÉ.f ªÀżÀî ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁ£Áf vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ vÁA§¼É, 2) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ zÉêÀuÉ E§âgÀÆ ¸Á: eÁªÀÄRAr EªÀj§âgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.JZï-31/gÀhÄqï-1287 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ dªÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è£À 3 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼À£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¸Ár mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


September 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/09/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-9-2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀAqÀÄ amÁÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉïï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á CªÀįÁ¥ÀÄgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉÊvÀ¦à Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁl£ï ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï.zÀ 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q. 1600=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áá zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á WÁmÁ¨sÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉ.J 39/ eÉ-3572 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ jÃAiÀÄgï DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/2196 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ @ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥Àæ§Ä±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ JªÉÄäUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆÃrzÀPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄ®Äè¨Á¬Ä UÀAqÀ fÃvÉÃAzÀæ vÀÄPÀzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À ©ÃgÁzÀgÀ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÄ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ §AzÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ §rUɬÄAzÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 21/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¨Á @ d«Äïï CºÀäzï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¹ UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉºÉÆøï DV ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£Áß @ d»ÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-9-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁåAPÀgï £ÀA JA.JZï-06/ J¹-2188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ CA©ÃgÀ ªÀÄÄrð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á; SÉÊgÁl, vÁ: CPÀÌ®PÉÆl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉd¥Áà vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÊgÁl, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ §ÄzÀÝ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ w¥ÀàuÁÚ §ÄzÀÝ£ÉÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£À ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ EgÀĪÀ¢®è DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄ« DvÀ£ÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¥ÀAa¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄV£À J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 266/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÉƼÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆÃgÀ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ QvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¨ÁUÀªÁ¯É eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ ¹zsÀÞ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ¥Àwæ gÀªÀjAzÀ 5000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃr¹gÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹zÀÝ°AUÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹zsÀÞ°AUÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½ gÀÆ 2000/- PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¨ÁUÀªÁ¯É EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹zÀÝ°AUÀ£À zÀÄqÀÄØ £Á£ÉãÀÄ ªÀÄÄtV¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀÄ«AiÀiÁ CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ gÀA¦UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ N¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-09-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: eÉ.E ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ZÉÊvÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: «zÁåyð ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-09-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄgÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ HjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà §ÄzsÉÃgÁ ¸Á ªÀÄ£Àß½î DmÉÆà £ÀA. J¦-23/©-8806 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á UÀÄAdnÖ (J.¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀåPÁAvÀ, ¸Á±ÀªÀĹ¯Á¥ÀÆgÀ (J.¦) «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38/1940 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÀj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506, 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ¼ÀPÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁeÉÃAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï£À°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÀäzï ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸ÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-23, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «zÀÄåvï ©®è ¨ÁQ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ ©®Äè vÀÄA§ÄªÀAvÉ 2 UÀAmÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤Ãr £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ Dgï.Dgï.£ÀA. 4051 £ÉÃzÀÝPÉÌ EzÀÝ ©®Äè gÀÆ. 1247=00 PÀlÖzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/©-9477 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Á®zsÀjAiÀÄ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉý ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-04/JPÀì-3719 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨É¼ÀÆîgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ fÃUÉð ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: J¸ïr UÉÆAqÁ ¸Á PËoÁ(PÉ) EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 185 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/09/2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀAzÉ PÁAw¯Á® ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ, f ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ §§£À ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ : 34 G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-12, F.J¥sï-5477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ f : ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 20, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 20-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-09-2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 304(J), L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄqÀzÀ½î ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÀ G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ® vÉgÉAiÀÄ®Ä J£ï.ºÉZï, 9gÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.ºÉZï, £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ ZÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 264/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ 1) gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ E§âgÀÆ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 213 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£ï G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1785 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/¹-0403 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á: ¨Á§ªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¥ÉÆÃð¢£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-09-2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ, §Ä¢Ý ¨sÀæµÀÖ£ÁV vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É EgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÀUÀ® bÁªÀtUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 17-9-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À G: UÀÄvÀÛÉÛzÁgÀ ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.r.ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ JA.r.E¸ÁPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 326, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 37, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgï ¸Á gÁeÉñÀégï EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EeÁd vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504, eÉÆvÉ149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀjAzÀ ¤A¨ÉºÀtÄÚ E½¹ GgÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ J¸ÉzÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉqÀA¨É ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 18-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆ£ÁVgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËAr G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¥ÀÖ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ.JZÀ 24 J® 8965 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ G: ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À®èzÀÝ CAPÉÆñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G; «zÁå¢üð ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 263/2010 PÀ®A 376 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 18/9/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÉ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÉõÁä vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÄzÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ¹«ÄPÉÃgÉ vÁ: f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/9/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

September 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-09-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAiÀÄĪÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zÁåyð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. J-8-323, ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀAzÀPÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ® «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è C¥ÀjavÀ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ UÀAqÀÄ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAzÀPÀzÀ ¤Ãj£À°è ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ÄègÀÄ ¸Á ºÁgÀPÀÆqÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ CQð ªÀAiÀÄ: 30 eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ü ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á PÉÆqÀA§® C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39- eÉ 4549 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279. 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï 22 - © 7957 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ «oÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀjZÀAzÀæ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÁÝxÀðUÀ¼À°è PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÉlÖzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ £ÀÆjvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆæ zË®vÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ w½ ºÉýzÀgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw¬ÄAzÀ ¤ªÉÄä®èjUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.