September 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-22/©-7957 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À fæ£À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀıÁ®gÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä fªÀAvÀªÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 131 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ®Äè vÉUÀzÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¤®PÀAoÀ ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËQ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀzÁgÀ PÉÆýªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨É°AiÀÄ VqÀ UÀAmÉAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 143, 147, 342, 324, 323, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆV UÁæªÀÄzÀ°è 2-3 ªÀÄ£É wgÀÄUÁr ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ HmÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà PÉÆgÉgÀ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ KPÉ §A¢¢AiÀiÁ? ¤Ã£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÀgɹzÁÝgÉ? ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©zÀÄj£À §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 269/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§®, ¸ÀzsÀå: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ 3 d£À vÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6 JPÉÌgÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 3) gÀ«gÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÆ eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÉ®Æè ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÀiÁ°PÀjUÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À gÉf¸ÉÖçµÀ£ï PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ a¢æ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀÆA UÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ HgÀÄ ©nÖ¢AiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¥Á® PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 143, 147, 506, 306 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ L£Á¥ÀÄgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀgÀÄ PÀÄr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ¸Á: ©Ãj (©), ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð , eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ [UÁtÂUÀ], ¸Á: ©Ãj (©), ¸ÀzÀå: §¸ÀªÉñÀé ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ¤Ã®ªÀiÁä EªÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀĪÀiÁj gÁt EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨sÁ°Ì gÀhÄgÁ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¸ÀA¥ÀvÉ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À dÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄRgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ, ºÉAqÀw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄaÑ ¤ÃjUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÆ PɼÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥sÁªÀr PÁ«¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.