September 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-09-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: eÉ.E ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ZÉÊvÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: «zÁåyð ¸Á ¸ÀĨsÁµÀ gÉÆÃqÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-09-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄgÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ HjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà §ÄzsÉÃgÁ ¸Á ªÀÄ£Àß½î DmÉÆà £ÀA. J¦-23/©-8806 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á UÀÄAdnÖ (J.¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀåPÁAvÀ, ¸Á±ÀªÀĹ¯Á¥ÀÆgÀ (J.¦) «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-38/1940 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÀj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506, 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ¼ÀPÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁeÉÃAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï£À°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÀäzï ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸ÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-23, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «zÀÄåvï ©®è ¨ÁQ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ ©®Äè vÀÄA§ÄªÀAvÉ 2 UÀAmÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤Ãr £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ Dgï.Dgï.£ÀA. 4051 £ÉÃzÀÝPÉÌ EzÀÝ ©®Äè gÀÆ. 1247=00 PÀlÖzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/©-9477 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Á®zsÀjAiÀÄ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/10 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉý ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-04/JPÀì-3719 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨É¼ÀÆîgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ fÃUÉð ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: J¸ïr UÉÆAqÁ ¸Á PËoÁ(PÉ) EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 185 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/09/2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀAzÉ PÁAw¯Á® ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ, f ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ §§£À ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ : 34 G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-12, F.J¥sï-5477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á mÉA§ÄgÀt vÁ ªÀiÁqÁ f : ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÉêÀ£Á¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.