September 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05/09/2010

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀÄAw UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£Á®Ä «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî, ªÀiÁªÀ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥Ánî, ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£Àß½, vÁ: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 3/09/2010 gÀAzÀÄ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀPÉÌ §eÁd DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ J¦-12/AiÀÄÄ-8265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁfAzÀæ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®AiÀÄå UÉÆ®è ¸Á: §jÃzÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: d»gÁ§zÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «Ä®£À zÁ¨Á JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jwÃAiÀÄ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ CAvÀuÁÚ PÉÆÃmÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: §jÃzÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: d»gÁ§zÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉmÉÖ¥Áà gÁªÀÄ£À¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á宺À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁgÀAeÁ ©æÃeï ªÉÄðAzÀ ¨Á宺À½î PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-4661 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ£Àß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.