September 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-09-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAiÀÄĪÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zÁåyð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. J-8-323, ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀAzÀPÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ® «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è C¥ÀjavÀ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ UÀAqÀÄ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAzÀPÀzÀ ¤Ãj£À°è ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ÄègÀÄ ¸Á ºÁgÀPÀÆqÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ CQð ªÀAiÀÄ: 30 eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ü ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á PÉÆqÀA§® C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39- eÉ 4549 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279. 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï 22 - © 7957 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ «oÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀjZÀAzÀæ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÁÝxÀðUÀ¼À°è PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÉlÖzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ £ÀÆjvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆæ zË®vÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ w½ ºÉýzÀgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw¬ÄAzÀ ¤ªÉÄä®èjUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.